FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2016 - Program

Študentská vedecká konferencia sa konala 9. novembra 2016 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava (zobraziť na mape).

Po konferencií budú vo fotogalérii zverejnené fotografie z rokovania v jednotlivých sekciách, ako aj z vyhlasovania výsledkov (prejsť do fotogalérie).

08:30 - 08:45    otvorenie - miestnosť CH17 na prízemí v budove na Radlinského ul. 9
08:50 - 09:00    registrácia účastníkov v sekciách
09:00 - 13:00    rokovanie v sekciách
14:00 - 15:00    zasadnutie hlavnej poroty súťaže
16:00 - 17:30    vyhlásenie výsledkov - miestnosť CH14 na prízemí v budove na Radlinského ul. 9

Zoznam sekcií:

Analytická chémia

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Renáta Šelešovská, PhD. (FCHT UP Pardubice)
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (CEITEC MU Brno)
 • Ing. Martin Němeček (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok C, 3. poschodie, č.d. 392

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Hana Josková Voltametrické stanovení modifikovaných fragmentů DNA
2 09:15-09:30 Shannelle Diana Habániková ELEKTROCHEMICKÁ OXIDÁCIA KYSELINY CHOLOVEJ A CHENODEOXYCHOLOVEJ NA TUHÝCH ELEKTRÓDACH
3 09:30-09:45 Katarína Nemčeková DNA biosenzor pre testovanie rizika toxicity kvantových bodiek
4 09:45-10:00 Ivana Sálusová ELEKTROANALYTICKÉ STANOVENIE VITAMÍNU C VO FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOCH POMOCOU BÓROM DOPOVANEJ DIAMANTOVEJ ELEKTRÓDY
5 10:00-10:15 Daniel Dobrovodský Elektrochemické štúdium inhibítoru DNA methyltransferáz zebularínu
6 10:15-10:30 Barbora Kränková TESTOVÁNÍ METODY STANOVENÍ DUSIČNANŮ S VYUŽITÍM PŘENOSNÉHO FOTOMETRICKÉHO ANALYZÁTORU
7 10:30-10:45 Barbora Zelenayová Stanovenie bromidov metódou vysokorozlišovacej molekulovej absorpčnej spektrometrie
8 10:45-11:00 Martin Kopčík Porovnanie dvoch kvantifikačných metód v NMR metabolomike
9 11:00-11:15 Sabína Petercová VYUŽITIE PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV V JADROVEJ CHÉMII
10 11:15-11:30 Veronika Silliková Sekvenčné stanovenie vybraných rádionuklidov vo vzorkách rádioaktívnych koncentrátov

[Späť na zoznam sekcií]

Analytické separačné metódy

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (FCHPT STU)
 • RNDr. Karolína Schwarzová, PhD. (PřF UK Praha)
 • Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 2. poschodie, Slovenská chemická knižnica, Konferenčná sála

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Jakub Fojt Organické sloučeniny cínu v životním prostředí a možnost jejich stanovení
2 09:15-09:30 Petra Suková Stanovení antibiotik v odpadních vodách
3 09:30-09:45 Veronika Kráľová Influence of Relevant Parameters on the Recovery of Pesticides by DLLME from Alcoholic Beverages
4 09:45-10:00 Eva Brokešová Testovanie vlastností magnetických polymérov s odtlačkom molekuly
5 10:00-10:15 Dušan Palacka Matrix effects in plum brandy analysis by dispersive liquid liquid microextraction
6 10:15-10:30 Dominika Turková Výťažnosti pesticídov z farmaceutických produktov disperznou mikroextrakciou kvapalina-kvapalina
7 10:30-10:45 Kateřina Čokrtová Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze
8 10:45-11:00 Tereza Kolečkářová Vliv draselných kationtů na základní linii v kapilární elektroforéze
9 11:00-11:15 Žofia Szabóová Stanovenie veku odtlačku prsta metódou GC-MS
10 11:15-11:30 Paulina Galbava ANALÝZA POLÁRNYCH ORGANICKÝCH LÁTOK V CIGARETOVOM POPOLE POMOCOU GC-MS
11 11:30-11:45 Ľudmila Gabrišová Analýza nápojov vyrábaných z hrozna a popísanie kinetiky reakcii pri ich výrobe pomocou GC-MS

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická chémia

Zloženie komisie:

 • Doc. Ing. Anna Mašlejová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Doc. Ing. Blažena Papánková, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Rastislav Šípoš, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Petra Masárová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 4. poschodie, č.d. 457

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Marek Brezovan Štúdium dikarboxylátokobaltnatých komplexov s kyselinou jantárovou
2 09:15-09:30   Vplyv katiónov na sorpciu 99mTcO4- na potenciálne využiteľný Sn-hydroxyapatit v nukleárnej medicíne
3 09:30-09:45 Daniela Haniková Spin crossover vlastnosti a kooperativita tuhých roztokov komplexov Fe(III) a Co(III) s pentadentátnymi Schiffovými ligandami
4 09:45-10:00 Michal Hegedus Príprava a charakterizácia komplexných zlúčenín niklu s 2,2'-bipyridínmi a TCNQ
5 10:00-10:15 Radovan Hlaváč CHIRÁLNE KOMPLEXY CU(II) AKO TEMPLÁTY PRE SYNTÉZU CHIRÁLNYCH POLYOXOMETALÁTOV
6 10:15-10:30 Jana Juráková Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti koordinačných zlúčenín kobaltu s 2,6-bis(benzimidazolyl)pyridínovými ligandami
7 10:30-10:45 Nikolas Király Návrh a syntéza tetraédrických ligandov pre prípravu zlúčenín typu MOF
8 10:45-11:00 Jana Vaisová Karboxylátomeďnaté komplexy s ligandmi modifikujúcimi vzájomné interakcie častíc

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická technológia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Jana Gabčová, CSc. (FCHPT STU)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc. (FCHPT STU)
 • Ing. Emília Kubiňáková (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 1. poschodie, č.d. 150

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Anna Wetterová Elektrochemická charakterizácia fisetinu v pufrovanom prostredí
2 09:15-09:30 Renáta Štrbová SKÚMANIE OXIDAČNO-REDUKČNÝCH VLASTNOSTÍ FISETINU V ZÁSADITOM PUFROVANOM A NEPUFROVANOM PROSTREDÍ
3 09:30-09:45 Eva Melníková Stanovenie biochemických vlastností enteropeptidázy pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie
4 09:45-10:00 Lucia Fašková Degradácia mikropolutantov - antiepileptík v odpadných vodách
5 10:00-10:15 Jakub Kotek hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny az61
6 10:15-10:30 Andrea Fašková Degradácia biomateriálov v prostredí železanov
7 10:30-10:45 Martina Čierna ŠTÚDIUM ENZÝMU ENTEROKINÁZA NA Hg ELEKTRÓDE POMOCOU CHRONOPOTENCIOMETRICKEJ ROZPÚŠŤACEJ ANALÝZY
8 10:45-11:00 Katarína Gazdová Degradácia antiflogistika diklofenak v odpadových vodách
9 11:00-11:15 Edita Bogárová Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri ich tepelnom zaťažení
10 11:15-11:30 Jana Bodišová Charakterizácia Cu katalyzátorov elektrochemickými metódami
11 11:30-11:45 Bronislava Baďurová ÚPRAVA VZHĽADU POVRCHOV DREVA POMOCOU EXTRAKTOV Z KÔRY STROMOV
12 11:45-12:00 Maroš Ábel KORÓZNE SPRÁVANIE CHEMICKY A ELEKTROCHEMICKY VYLÚČENÉHO NIKLU V UMELOM POTNOM ELEKTROLYTE

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganické materiály

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Marián Janek, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (FCHPT STU)
 • Ing. Ladislav Pach, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, prízemie, č.d. P25

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Martina Orlovská Vplyv prídavku oxidu hlinitého na vlastnosti keramickej hmoty Pyrostat
2 09:15-09:30 Veronika Šusteková Príprava modelových ternárnych zmesí
3 09:30-09:45 Petr Hrubý Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech
4 09:45-10:00 Veronika Rákošová Pressureless Sintering of Boron Carbide
5 10:00-10:15 Diana Marková Studium barevných vlastností sloučenin typu Bi-Zr-Nb v závislosti na způsobu přípravy
6 10:15-10:30 Stanislav Mikušínec Korózia a nízkoteplotná degradácia dentálnej keramiky na báze ZrO2.

[Späť na zoznam sekcií]

Aplikovaná organická chémia

Zloženie komisie:

 • Ing. Róbert Fischer, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Peter Šafař, CSc. (FCHPT STU)
 • Ing. Martin Markovič, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 3. poschodie, č.d. 325

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Branislav Pavilek Regioselektívna syntéza nových derivátov benzo[b]ditiofénov
2 09:15-09:30 Boris Panák Karbonylačné transformácie alkenolov a arylhalogenidov s Fe(CO)4Br2
3 09:30-09:45 Klaudia Kvaková Modifikácie hyalurónanu kyselinou cholovou a využitie týchto derivátov pre nosičové aplikácie
4 09:45-10:00 Barbora Minichová Syntetické štúdie prípravy analógov Galbazínu
5 10:00-10:15 Júlia Korcová π-Konjugované dienóny N-benzylpiperidónu a substituovaných tiofénových aldehydov ako potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny
6 10:15-10:30 Patrik Šurab HECKOVE AMINOKARBONYLÁCIE S TETRAKARBONYLBROMIDOM ŽELEZNATÝM

[Späť na zoznam sekcií]

Biochémia

Zloženie komisie:

 • doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. (ÚCHV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, predsedníčka)
 • doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (ÚBM, FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Jaroslav Zelenka, PhD. (VŠCHT Praha)
 • RNDr. Ima Dovinová, PhD. (ÚNPF SAV Bratislava)
 • Mgr. Lucia Messingerová, PhD. (ÚBM, FCHPT STU Bratislava)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 5. poschodie, č.d. 535

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Andrej Matuška Úloha H2S pri regulácií cievnej odpovede a Produkcii oxidu dusnutého.
2 09:15-09:30 Tatiana Trinkovičová Využitie tiazolovej oranže ako vhodného molekulového markeru pre topológiu DNA
3 09:30-09:45 Ivana Bonková Charakterizácia štruktúrnych foriem železa v biologických tkanivách
4 09:45-10:00 Laura Vyšehradská EpiDermTM - Alternatívny trojdimenzionálne rastúci tkanivový model používaný v toxikológii
5 10:00-10:15 Jana Horváthová Regulácia metabolizmu endotelových buniek v podmienkach in vitro
6 10:15-10:30 Kristína Voglová Porovnanie expresie miRNA-21-3p a miRNA-21-5p v tkanive kolorektálneho karcinómu človeka
7 10:30-10:45 Zuzana Kočibálová Koexpresia P-glykoproteínu a nestínu v leukemických bunkách

[Späť na zoznam sekcií]

Biotechnológia

Zloženie komisie:

 • Doc. Ing. Vladimír Štefuca, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Katarína Furdíková, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Tatiana Klempová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Kristína Markošová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 3. poschodie, č.d. 330

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Miriama Monoková Sanácia polychlórovaných bifenylov biologickým postupom a nanotechnológiou
2 09:15-09:30 Anna Blšáková Príprava a využitie glykánových biosenzorov v biopoznávaní
3 09:30-09:45 Zuzana Rosenbergová Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
4 09:45-10:00 Tereza Drtilová Vyššie alkoholy a estery ako súčasť primárnej a sekundárnej arómy hroznového vína
5 10:00-10:15 Ema Pokorná Hydrolytická aktivita β-N-acetylhexózaminidáz
6 10:15-10:30 Matúš Gajdoš FUNGÁLNE KONTAMINANTY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
7 10:30-10:45 Veronika Kazimírová Rekombinantná príprava hydroperoxid lyázy

[Späť na zoznam sekcií]

Drevo, papier, celulóza

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Aleš Ház, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Veronika Majová (FCHPT STU)
 • Ing. Alexandra Sládková (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 4.poschodie, č.d. 4128

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Miroslava Pribišová Vplyv veľkosti častíc kôry a druhu organických rozpúšťadiel na účinnosť izolácie extraktívnych látok
2 09:15-09:30 Jaroslava Nosaľová Charakterizácia vlastností látok izolovaných zo smrekovej kôry
3 09:30-09:45 Marta Šturdíková SMREKOVÁ KÔRA – ZDROJ CENNÝCH LÁTOK
4 09:45-10:00 Nikola Chupáčová Zvyšovanie účinnosti extrakcie kôry jej predúpravou
5 10:00-10:15 Jaroslava Čeriová Identifikácia látok extrahovaných účinkom mikrovlnného žiarenia
6 10:15-10:30 Filip Hajdu STANOVOVANIE PENTÓZANOV V EXTRAKTOCH
7 10:30-10:45 Dominika Kuráňová Úprava odolnosti exteriérových drevených materiálov aplikáciou prírodných extraktov z kôry stromov
8 10:45-11:00 Helena Ramajová Vonné látky z levandule
9 11:00-11:15 Katarína Ondrigová Identifikácia látok v extrakte z levandule int. Grosso, ich vlastnosti a účinky

[Späť na zoznam sekcií]

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:

 • doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. (ÚM STU, OMCHPT, predseda)
 • doc. Ing. Irina Bondareva, CSc. (ÚM STU, OMCHPT)
 • Ing. Martina Kuperová, PhD. (ÚM STU, OMCHPT)
 • Ing. Hana Janáková, PhD. (ÚM STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 6. poschodie, č.d. 601

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Mária Mičíková, Attila Múčka Fluktuácia zamestnancov v obchodných reťazcoch
2 09:15-09:30 Erika Marenčáková Benchmarking ako nástroj rastu efektívnosti Stupavar s.r.o.
3 09:30-09:45 BARBORA DUBEŇOVÁ, ADRIÁNA BRENKUSOVÁ DOKÁŽE REKLAMNÁ KAMPAŇ OVLYVNIŤ AJ TEBA?
4 09:45-10:00 Terézia Setnická, Barbora Hodúrová Elektronický obchod ako fenomén modernej doby
5 10:00-10:15 Martin Rusina SWOT ANALÝZA A JEJ PRAKTICKÉ VYUŽITIE
6 10:15-10:30 Hana Hromníková Hodnotenie úverovej spôsobilosti dlžníka
7 10:30-10:45 Jozef Staruch Finančná stabilita ako dôležitý faktor investičného rozvoja podniku
8 10:45-11:00 Daniel Kováč, Vladimír Kliman SLOVENSKO VRCHOLOM EURÓPY?

[Späť na zoznam sekcií]

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Danka Barloková, PhD. (SvF STU)
 • Ing. Lenka Letavajová, PhD. (ZSVS a.s.)
 • Ing. Viktor Molnár (Duslo a.s.)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 7. poschodie, č.d. 737

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Michaela Plekancová Využitie vybraných organických odpadov na výrobu bioplynu
2 09:15-09:30 Ngoc Cao Thanh Hong Alternatívne procesy odstraňovania dusíka z odpadových vôd-nábeh nitritačného reaktora
3 09:30-09:45 Lucia Ujová VYUŽITIE AERÓBNEHO KALU Z ČISTIARNE PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD NA VÝROBU BIOPLYNU
4 09:45-10:00 Matúš Palguta Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby penicilínu a jeho kofermentácia s odpadovou biomasou z výroby cystínu
5 10:00-10:15 Martin Vrabeľ Obohatenie vody horčíkom a vápnikom s využitím fluidizačného reaktora
6 10:15-10:30 Barbora Kamenická MOŽNOSTI HYDROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ POUŽITÝCH BATERIÍ
7 10:30-10:45 Filip Polák Biolúhovanie kovov z banského odpadu pomocou mikroskopických húb druhu Aspergillus niger
8 10:45-11:00 Dominika Tatarová Stanovenie vhodného pH pre účinnú fykoremediáciu rádionuklidov mikroriasami Dunaliella salina a Chlorella vulgaris

[Späť na zoznam sekcií]

Fermentačné technológie

Zloženie komisie:

 • Doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Helena Hronská, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Peter Gajdoš, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Katarína Ďurčanská (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 3. poschodie, č.d. 300

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Monika Wikarská Ovplyvnenie molekulovej hmotnosti kyseliny hyalurónovej zmenou fermentačného procesu
2 09:15-09:30 Dominika Šilhárová Možnosti prípravy a aplikácie trans-karveolu
3 09:30-09:45 Dominika Gyuranová 1,3-propándiol, prekurzor pre chemickú syntézu
4 09:45-10:00 Juraj Vongrej Vplyv rôznych vlnových dĺžok viditeľného spektra svetla na syntézu karotenoidných pigmentov kvasinkou Rhodotorula glutinis
5 10:00-10:15 Štefánia Hrončeková Odpadový glycerol – substrát pre produkciu biopalív
6 10:15-10:30 Jaroslav Hambalko Vplyv teploty na zloženie lipidov kvasinky Yarrowia lypolitica

[Späť na zoznam sekcií]

Fyzikálna chémia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Erik Klein, PhD. (FCHPT-STU, predseda)
 • doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (FCHPT-STU)
 • doc. Ing. Martin Hájek, PhD. (Fakulta chemicko-technologická, Uni. Pardubice)
 • Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (FCHPT-STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 2. poschodie, č.d. 234 knižnica

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Ivana Darvasiová 2D nanočastice oxidu titaničitého dopované dusíkom - EPR štúdium
2 09:15-09:30 Radka Gorejová Degradovateľné biomateriály na báze železa modifikované polymérnym povlakom
3 09:30-09:45 Jana Hovancová Elektrochemická detekcia inzulínu a glukózy na zlatých mikroelektródach
4 09:45-10:00 Kateřina Nečasová ČIŠTĚNÍ GLYCEROLU ZÍSKANÉHO TRANSESTERIFIKACÍ ROSTLINNÝCH OLEJŮ
5 10:00-10:15 Markéta Chludilová Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem
6 10:15-10:30 Lukáš Pašteka Charakterizácia korózii odolnej oceli metódou Mössbauerovej spektrometrie
7 10:30-10:45 Táňa Sebechlebská ČASOVÝ VÝVOJ KONCENTRÁCIE, POTENCIÁLU A ELEKTRICKÝCH PRÚDOVÝCH HUSTÔT V NANOKANÁLI S TROMI IÓNMI
8 10:45-11:00 Marek Štekláč Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra chlorokomplexov prechodných kovov
9 11:00-11:15 Andrea Tholtová EPR ŠTÚDIUM SPINOVÝCH ADUKTOV V ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADLÁCH

[Späť na zoznam sekcií]

Chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (FCHPT STU)
 • doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Ladislav Staruch, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, prvý výťah, 5. poschodie, č.d. 583

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Sabína Bašistová, Veronika Lancíková HODNOTENIE NOVOVYŠĽACHTENÝCH ODRÔD PŠENICE
2 09:15-09:30 Ivona Bronďošová, Michaela Mikolajová Význam a využitie mledziva
3 09:30-09:45 Dominika Gavlasová APLIKACE INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE PRO PROFILOVOU CHARAKTERIZACI CEREÁLIÍ VE SPOJENÍ S MULTIVARIAČNÍ ANALÝZOU
4 09:45-10:00 Adrián György Chemické zloženie mäsa Mangalice v závislosti vekovej kategórie ošípanej
5 10:00-10:15 Jiří Hricko Metabolomický fingerprinting Cannabis sativa, vývoj metody a její aplikace pro selekci odrůd
6 10:15-10:30 Lukáš Kolarič Rezistentný škrob a jeho potenciál na využitie v potravinárstve
7 10:30-10:45 Michaela Matejová Geneticky modifikované potraviny a biopotraviny
8 10:45-11:00 Hana Miklošková Vzťah medzi črevnou mikroflórou a obezitou
9 11:00-11:15 Lenka Repková INAKTIVÁCIA LISTERIA MONOCYTOGENES NA ŠUNKE
10 11:15-11:30 Katarína Utekalová ŠTÚDIUM ANTIPROLIFERAČNEJ AKTIVITY NITROCHINOLÓNOV NA BUNKÁCH RASTÚCICH IN VITRO

[Späť na zoznam sekcií]

Chémia a technológia tukov a kozmetiky

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Veronika Khandlová (FCHPT STU)
 • Ing. Zuzana Burčová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, prvý výťah, 5. poschodie, č.d. 584

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Michaela Cagáňová Pracovné návyky neprofesionálov aplikujúcich pesticídy vo svojich záhradách - prieskum
2 09:15-09:30 Monika Krahulcová HYGIENICKÉ PRÍPRAVKY BYTOVEJ CHÉMIE – PRIESKUM SPOTREBITEĽSKEJ OBĽUBY A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
3 09:30-09:45 Lenka Lipjanska Biologicky aktívne látky v kôre smreka obyčajného
4 09:45-10:00 Linda Melegová, Simona Birbičová In vitro hodnotenie narušenia kožnej bariéry chemickými látkami z prípravkov bytovej chémie
5 10:00-10:15 Nina Štefucová Návyky používania fotoprotektívnej kozmetiky pre detskú populáciu - spotrebiteľský prieskum
6 10:15-10:30 Lora Todorchevska Kožné alergény a iritanty v kozmetických výrobkoch – charakteristika a testovanie
7 10:30-10:45 Patrícia Tomastová Návyky používania fotoprotektívnej kozmetiky u dospelej populácie - spotrebiteľský prieskum
8 10:45-11:00 Šárka Tumová Characterization of Cosmetic Dispersion by Centrifugal Analyzer
9 11:00-11:15 Leoš Uttl CHARAKTERIZACE ZA STUDENA LISOVANÝCH ROSTLINNÝCH OLEJŮ POMOCÍ U-HPLC-HRMS/MS

[Späť na zoznam sekcií]

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:

 • Doc. Ing Juma Haydary, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Miroslav Variny, PhD. (FCHPT STU)
 • Doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 3. poschodie, č.d. 3130

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Karolína Jastřembská Membrane processes and dealcoholisation of model solutions by reverse osmosis
2 09:15-09:30 Dominik Štefanko, Renáta Rusková Splyňovanie organických látok v prostredí superkritickej vody
3 09:30-09:45 Lenka Véghová Analýza prevádzkovania cirkulačného centra chladiacich vôd a možnosti jeho zefektívnenia
4 09:45-10:00 Peter Prešinský Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu a alternatívnych surovín
5 10:00-10:15 Branislav Šulgan Energetická náročnosť regenerácie imidazóliových iónových kvapalín z ich vodných roztokov
6 10:15-10:30 Rastislav Kostelka Technologické a energetické aspekty efektívnosti využitia tepla v radiačnej sekcii výrobne vodíka parným reformingom z.p.
7 10:30-10:45 Adriána Kačmárová Scale-up a intenzifikácia výroby chemických špecialít s ohľadom na bezpečnostné limity
8 10:45-11:00 Samuel Barabas Regenerácia rozpúšťadla (iónovej kvapaliny) pri separácii zmesi cyklohexán-toluén

[Späť na zoznam sekcií]

Mikrobiológia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (ÚBM, FCHPT STU, Bratislava, predseda)
 • Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (ÚBM, FCHPT STU, Bratislava)
 • Ing. Petra Olejníková, PhD. (ÚBM, FCHPT STU, Bratislava)
 • Ing. Markéta Polívková (VŠCHT Praha)
 • Mgr. Mária Balážová, PhD. (ÚBGŽ SAV Ivanka pri Dunaji)
 • Ing. Michal Híreš (ÚBM, FCHPT STU, Bratislava)

Rokovacia miestnosť: nová budova, 2. poschodie, blok B, č.d. NB276

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Helena Galádová Syntéza proteolytických enzýmov ako odpoveď huby Trichoderma atroviride na svetlo
2 09:15-09:30 Júlia Kožíková Analýza proteínov a vlastnosti bipartitných grafov
3 09:30-09:45 Anton Laco Klonovanie a expresia génov kódujúcich chvostíkové vlákna aktinofága μ 1/6 v bunkách Escherichia coli
4 09:45-10:00 Michaela Dzidová Adaptovanie sa Trichoderma atroviride na oligotrofné podmienky a získanie jej metabolómu
5 10:00-10:15 Zoltán Polozsányi Možnosti merania transportu Ca2+ v konídiách a mycéliu vláknitých húb
6 10:15-10:30 Zuzana Vrtíková ZMENY METABOLÓMU ZA PODMIENOK VEDÚCICH K BUNKOVEJ SMRTI VLÁKNITÝCH HÚB
7 10:30-10:45 Ján Víglaš SEKUNDÁRNY METABOLIZMUS VLÁKNITÝCH HÚB RODU TRICHODERMA
8 10:45-11:00 Lenka Jelínková Rezistencia vláknitých húb voči antifungálnym zlúčeninám

[Späť na zoznam sekcií]

Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Kristína Lépešová (FCHPT STU)
 • Ing. Zuzana Matejčeková (FCHPT STU)
 • Ing. Veronika Lehotová (FCHPT STU)
 • Ing. Martina Koňuchová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, prízemie, aula

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Sabína Spodniaková Dynamika rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od kultivačnej teploty
2 09:15-09:30 Mária Molnárová Analýza dynamiky rastu druhu Fusarium oxysporum v závislosti od meniacej sa aktivity vody
3 09:30-09:45 Petra Šipošová Vplyv NaCl na dynamiku rastu baktérií mliečneho kysnutia a Escherichia coli
4 09:45-10:00 Romana Györiová DYNAMIKA RASTU ESCHERICHIA COLI A STAPHYLOCOCCUS AUREUS
5 10:00-10:15 Noémi Halászová VYUŽITIE NÍZKOTEPLOTNEJ PLAZMY NA REDUKCIU BAKTERIÁLNEJ MIKROFLÓRY ČIERNEHO KORENIA
6 10:15-10:30 Karla Urgelová Termorezistencia Staphylococcus aureus
7 10:30-10:45 Martin Kulan Hodnotenie účinnosti aplikácie ústnych vôd
8 10:45-11:00 Veronika Antálková Hodnotenie účinnosti aplikácie ústnych vôd

[Späť na zoznam sekcií]

Polygrafia a aplikovaná fotochémia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (FCHPT STU)
 • doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 5.poschodie, knižnica č.d. 5122

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Miriam Laštúvková Abstrakt Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok
2 09:15-09:30 Barbora Krištofovičová Hybridné perovskitové solárne články
3 09:30-09:45 Patrik Blažek Príprava sieťotlačených katalytických vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre aplikáciu v hybridných solárnych článkoch
4 09:45-10:00 Petra Lefflerová Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
5 10:00-10:15 Martina Pachovská Fotoelektrochemické oxidace vodných polutantů
6 10:15-10:30 Dominika Lipová Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
7 10:30-10:45 Dominika Miklovičová Štúdium vplyvu reštaurátorského zásahu na vzhľad výtvarného diela
8 10:45-11:00 Izabela Vajová Stabilizácia papierovej podložky poškodenej koróziou atramentu použitím chelatačného činidla
9 11:00-11:15 Katarína Haberová ŠTÚDIUM POVRCHOV FAREBNÝCH VRSTIEV V OBJEKTOCH DEDIČSTVA
10 11:15-11:30 Silvia Parciova STANOVENIE PRAVOSTI DOKUMETNOV POMOCOU METÓDY GC–MS
11 11:30-11:45 Michal Oravec Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy (SEIRAS) to black inkjet prints

[Späť na zoznam sekcií]

Prírodné a syntetické polyméry

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Andrea Škulcová (FCHPT STU)
 • Ing. Katarína Čížová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, blok C, 1.poschodie, č.d. 154

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Zuzana Špacírová Izolácia a identifikácia vláknitých húb a a baktérií izolovaných z archeologických nálezísk
2 09:15-09:30 Lucia Trebuľová Príprava látok pomocou chemobiokatalýzy
3 09:30-09:45 Terézia Stredanská Príprava vlákien z biodegradovateľných polymérov
4 09:45-10:00 Martin Veselý Vplyv zloženia na vlastnosti tavenín zmesí PLA/PHB
5 10:00-10:15 Simona Vašíčková Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
6 10:15-10:30 Sabína Skalová Procesové a neprocesové prvky v systéme celulózky - identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadenia
7 10:30-10:45 Anton Lisý Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov

[Späť na zoznam sekcií]

Riadenie procesov

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 6. poschodie, č.d. 641

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Petra Artzová Návrh riadenia chemicko-technologických procesov v prostredí UniSim Design
2 09:15-09:30 Linda Hanulová Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
3 09:30-09:45 Milan Horňák Fuzzy riadenie destilačnej kolóny
4 09:45-10:00 Rudolf Hronec NÁVRH PID REGULÁTOROV METÓDOU NÁSOBNÉHO DOMINANTNÉHO PÓLU
5 10:00-10:15 Oliver Čizmazia MATEMATICKÉ MODELOVANIE MEMBRÁNOVYCH PROCESOV
6 10:15-10:30 Miroslav Boloz Tvorba HMI v SCADA systéme PROMOTIC
7 10:30-10:45 Peter Bakaráč Inverzné kyvadlo
8 10:45-11:00 Juraj Kukla Riadenie MIMO chemicko-technologického procesu pomocou LQ a PID regulátorov

[Späť na zoznam sekcií]

Ropa, palivá a petrochémia

Zloženie komisie:

 • Ing. Michal Horňáček, PhD. (FCHPT STU)
 • Mgr. Marcela Hadvinová (FCHPT STU)
 • Doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. (FCHPT STU)
 • Doc. Ing. Pavol Daučík, PhD. (FCHPT STU, predseda)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 4. poschodie, SB-432

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Boris Jambor VÝVOJ LABORATÓRNEHO REAKTORA NA SLEDOVANIE TVORBY KOKSU PRI PYROLÝZE UHĽOVODÍKOV
2 09:15-09:30 Roman Pastorek TVORBA KOKSU PRI PYROLÝZE UHĽOVODÍKOVÝCH SUROVÍN
3 09:30-09:45 Klaudia Andrejkovicsová ODSTRAŇOVANIE CHLÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV PRI PYROLÝZE PLASTOV
4 09:45-10:00 Petra Benžová Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov.
5 10:00-10:15 Tarig Hussein Změny objemu při přípravě binárních ropných směsí
6 10:15-10:30 Henrieta Trubianska KOMERČNÉ HLINKY – POTENCIÁLNY KATALYZÁTOR PRE ALKYLÁCIE AROMÁTOV
7 10:30-10:45 Ján Vlk premena rastlinných olejov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
8 10:45-11:00 Matúš Bodnár FARBIVOM SENZIBILIZOVANÉ SOLÁRNE ČLÁNKY NA BÁZE VODIVÝCH POLYMÉROV PEDOT:PSS A POLYPYROLU

[Späť na zoznam sekcií]

Syntetická organická chémia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Matej Babjak, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o.)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 4. poschodie, č.d. 425

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Mária Štiblariková Vplyv β-hydroxylovej skupiny alkenolov na stereoselektivitu Pd(II)-katalyzovaných cyklizácií
2 09:15-09:30 Victoria Tarus STUDIUM PŘEMOSTĚNÍ HORNÍHO OKRAJE THIACALIX[4]ARENŮ
3 09:30-09:45 Marián Zeman Pyrolidínové analógy arylceramidu HPA-12
4 09:45-10:00 Zsófia Puhová Štúdium stereoselektivity 1,3-dipolárnych cykloadícií nitrónov odvodených z hexóz
5 10:00-10:15 Radka Štadániová Vplyv ochranných skupín na dusíku 2,3-dihydroizoxazolov na prípravu a reaktivitu izoxazolidínových oxiránov
6 10:15-10:30 Lívia Dikošová Využitie acetoxyizoxazolidínov v syntéze polysubstituovaných piperidínových derivátov
7 10:30-10:45 Tomáš Čarný Totálna syntéza protulaktónu A

[Späť na zoznam sekcií]

Technológia organických látok

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (FCHPT STU, predseda)
 • prof. Ing. Dušan Mravec, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Blažej Horváth, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Tomáš Soták, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok C, 7. poschodie, č.d. 771

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Michaela Addová Katalytické reformovanie polyalkoholov
2 09:15-09:30 Veronika Andrušková Katalytická oxidácia celulózy na organické kyseliny
3 09:30-09:45 Kristína Aulitisová Oxidácia cyklopentanónu
4 09:45-10:00 Martina Hreusová Katalytická premena furfuralu
5 10:00-10:15 Ladislav Kučera Katalytická oxidácia xylánu a xylózy
6 10:15-10:30 Andrea Kyselicová Katalytická oxidácia alylchloridu v plynnej fáze
7 10:30-10:45 Veronika Siváková Katalyzátory na báze modifikovaného uhlia pre oxidáciu cyklohexanónu
8 10:45-11:00 Petra Šokyová NANOČASTICE Au-Pd AKO KATALYZÁTORY PRE OXIDÁCIU 1,2-PROPÁNDIOLU NA KYSELINU MLIEČNU MOLEKULOVÝM KYSLÍKOM
9 11:00-11:15 Priska Tormová Katalyzovaná oxidácia propénu v plynnej fáze
10 11:15-11:30 Alžbeta Tušeková Využitie bioglycerolu ako suroviny pre prípravu kyseliny mliečnej chemickou a mikrobiologickou cestou

[Späť na zoznam sekcií]

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

Zloženie komisie:

 • Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Jozef Ryba, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Michal Kunštek , PhD. (MP SR)
 • Ing. Tereza Švestková (VUT Brno)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 2. poschodenie, č.d. 295

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Stanislav Ježek Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích
2 09:15-09:30 Pavlína Landová Stanovení makrolidů v odpadních vodách v průběhu technologií aplikovaných na čistírnách odpadních vod
3 09:30-09:45 Martin Šebesta Interakcia humínových kyselín s nanočasticami oxidu zinočnatého
4 09:45-10:00 Lada Nováková Srovnání účinnosti konvenčních a alternativních metod pro odstraňování klofibrové kyseliny z vod
5 10:00-10:15 Lenka Šilhánková Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod
6 10:15-10:30 Petra Szabová Použitie čistého kyslíka na rozklad liečiv v čistiarni odpadových vôd
7 10:30-10:45 Ivana Horáková, Dušan Žabka Nové metódy odstraňovania liečiv z vodného ekosystému
8 10:45-11:00 Anna Grenčíková Modifikované nanočastice - možný spôsob inhibície rastu nádorových buniek
9 11:00-11:15 Kateřina Báčová HYDROXYLOVANÉ METABOLITY POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ V MOČI – MARKERY ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽE POPULACE

[Späť na zoznam sekcií]

Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Denisa Liptáková, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Anna Mikulajová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Eva Šviráková, PhD. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Ľubomír Kišš (FCHPT STU)
 • Ing. Tatiana Mančušková (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 6. poschodie, knižnica OVHKP

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Ivana Jurinová Výskyt baktérií mliečneho kysnutia v parených syroch
2 09:15-09:30 Friderika Soltészová Využitie baktérií mliečneho kysnutia pri príprave fermentovaných pohánkových substrátov
3 09:30-09:45 Karol Červenčík Izolácia a identifikácia Rododendrolu a Malinového ketónu z brezovej kôry a stanovenie ich antioxidačných účinkov
4 09:45-10:00 Veronika Palůchová CHARAKTERIZACE SILYMARINOVÉHO KOMPLEXU PRO HODNOCENÍ DOPLŇKŮ STRAVY POMOCÍ VYSOKOROZLIŠOVACÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
5 10:00-10:15 Petra Nenáhlová Využití metabolomického fingerprintingu pro autentikaci potravin s deklarovaným obsahem brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea
6 10:15-10:30 Karolína Kislíková MONITORING PREVALENCIE REZISTENTNÝCH BAKTÉRIÍ V ČREVNOM TRAKTE ĽUDÍ
7 10:30-10:45 Kristína Karlíková IDENTIFIKÁCIA A CHARAKTERITZÁCIA VYBRANÝCH BAKTERIÁLNYCH KMEŇOV IZOLOVANÝCH Z ČREVNEJ MIKROBIOTY REZISTENTNÝCH VOČI ANTIBIOTIKÁM
8 10:45-11:00 Lucia Vrábová výskyt stafylokokov a enterokokov v parených syroch
9 11:00-11:15 Lucie Černá ZHODNOCENÍ MÍRY KONTAMINACE MYKOTOXINY, PESTICIDY A PYRROLIZIDINOVÝMI ALKALOIDY V BYLINNÝCH ČAJÍCH URČENÝCH PRO KOJENCE A MALÉ D

[Späť na zoznam sekcií]