FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

 

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 8
View result counter: 1

Partneri ŠVK

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie v roku 2024.

Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU, a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU.

                  

Nadácia pre rozvoj FCHPT STU
Predmetom činnosti Nadácie je: zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a skla, skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov, uspokojovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k databázam údajov, poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov, podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt, podpora rozvojových projektov fakulty.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácii pre rozvoj FCHPT STU za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Nadácia STU pre rozvoj talentov
Kvalifikovaní ľudia sú to najcennejšie, čo spoločnosť má. Od ich schopností záleží, či bude prosperovať alebo stagnovať. V zostrujúcej sa globálnej konkurencii a najmä v krízových rokoch je investícia do ľudí to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť.
Účelom nadácie, ktorá vznikla v decembri 2004, je podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športové aktivity a rozvoj infraštruktúry STU v Bratislave. Vďaka jej prostriedkom môžeme:
- podporovať aktivity nadaných študentov, výskumníkov i športovcov STU formou štipendií, či oceňovaním ich aktivít,
- vydávať vedecké publikácie o výsledkoch výskumu,
- oceňovať osobnosti za významné vedecké prínosy a spoločensky prospešnú činnosť, a to ako z prostredia STU, tak i mimo neho,
- budovať a skvalitňovať komunikačné prostriedky na propagáciu výsledkov vo vzdelávaní, vede, výskume a inováciách,
- skvalitňovať prístrojové vybavenie pre realizáciu výskumu,
- budovať informačné technológie,
- zlepšovať technický stav budov a zariadení univerzity.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácii STU pre rozvoj talentov za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Univerzitný technologický inkubátor STU - InQb
Súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je aj Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, vďaka ktorému sa inovatívne nápady rozvíjajú do úspešného podnikania. Inkubátor podporuje študentov a mladé inovatívne firmy formou cenného mentoringu, vzdelávacích podujatí a prepojením univerzity s praxou.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Univerzitnému technologickému inkubátoru STU - InQb za podporu študentskej vedeckej konferencie.