FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2015 - Záverečná správa

17. študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT STU v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967. 11. novembra 2015 sa uskutočnila 49. fakultná ŠVK FCHPT STU, ktorá nesie od ak. roka 2015/2016 názov „Chémia a technológie pre život“ a ktorá bola zároveň 17. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. V rámci 17. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.

Na konferencii sa zúčastnilo 147 študentov troch slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, PriF UPJŠ Košice a FCHPT STU), čo je o 33 študentov menej ako v predoškom akademickom roku. Keďže počet účastníkov z iných VŠ v SR zostal nezmenený, pokles počtu účastníkov zo SR o 33 sa týka výlučne poklesu počtu účastníkov z FCHPT, a to napriek tomu, že počet študentov, ktorí nastúpili do 1. ročníka inžinierskeho štúdia stúpol o 53. Z 264 študentov 1. ročníka Ing. štúdia sa teda na ŠVK zúčastnilo menej ako 52% študentov. Svedčí to jednak o nezáujme študentov o akékoľvek dianie na FCHPT a jednak o ľahostajnom prístupe organizátorov sekcií k organizácii ŠVK. Z Českej republiky na ŠVK prišlo len 19 zástupcov, čo je o 16 menej ako v predošlom ak. roku, a to z Chemickej fakulty VUT Brno, Prírodovedeckej fakulty UK Praha, Fakulty chemicko-technologickej Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologickej VŠCHT Praha, PriF Univerzity Palackého v Olomouci a Fakulty technologickej, Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií a účastníkov na 17. celoštátnej ŠVK „Chémia a technológie pre život“.

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov z FCHPT Počet účastníkov z ČR Počet účastníkov z iných VŠ z SR Počet členov v komisii z ČR Počet členov v komisii z iných VŠ z SR
1 Anorganická chémia 4 - 3 1 - -
2 Organická chémia 4 4 - - - 1
3 Fyzikálna chémia 12 8 2 2 1 -
4 Analytická chémia 12 11 2 - 1 -
5 Anorganická technológia 7 6 1 - - -
6 Technológia keramiky, skla a cementu 6 2 4 - 1 1
7 Chemické inžinierstvo a organická technológia 9 11 - - - -
8 Drevo, papier a celulóza 8 9 - - - -
9 Polygrafia a aplikovaná fotochémia 8 7 1 - - -
10 Technológia plastov a kaučuku 9 6 3 - - -
11 Riadenie procesov 8 8 - - - -
12 Biochémia 8 7 - 1 1 -
13 Mikrobiológia 11 8 - 3 1 -
14 Biochemická technológia 10 10 - - - -
15 Potravinárska a kozmetická technológia 6 7 - - - -
16 Výživa a hodnotenie potravín 10 10 1 - - -
17 Environmentálne inžinierstvo 7 5 2 - 1 1
18 Technológie ochrany ŽP 7 9 - 1 - 3
19 Ekonomika a manažment 10 11 - - - -
  Spolu 156 139 19 8 6 6

Okrem súťažiacich účastníkov sa 10 doktorandov v 5 sekciách zúčastnilo nesúťažnej prehliadky prác doktorandov. Boli to sekcie environmentálne inžinierstvo; drevo, celulóza a papier; biochémia; mikrobiológia; technológia plastov a kaučuku.
Celkovo bolo na ŠVK v r. 2015 prezentovaných 156 prác, ktoré boli rozdelené do 19 odborných sekcií. Jazyková sekcia sa v máji 2015 nekonala kvôli dlhotrvajúcej rekonštrukcii priestorov oddelenia jazykov.

Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali prácnosť, náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos, ako aj spracovanie prezentácie a prednes prezentovaných prác. Hodnotiace komisie, ktorých členov nominovali riaditelia ústavov, pozitívne hodnotili vysokú odbornú úroveň prezentovaných prác. V každej sekcii bolo vyhodnotených päť prác. Výnimkou boli sekcie anorganická chémia a organická chémia. V každej z týchto sekcií boli prezentované len 4 práce, a preto bola udelená len 1. cena. Študenti, umiestnení na 1. – 3. mieste v jednotlivých sekciách, boli finančne ocenení formou mimoriadneho štipendia vo výške 80, 50 a 30 €.

17. ŠVK organizačne zabezpečil organizačný výbor, ktorého predsedom bol Ing. Michal Horňáček, PhD., členmi boli organizátori jednotlivých sekcií a Ing. Ľuboš Čirka, PhD., Ing. Juraj Oravec, PhD. a Ing. Martin Kalúz, PhD., ktorí aktualizovali elektronický konferenčný systém dostupný na URL adrese http://www.kirp.chtf.stuba.sk/svk/ a starali sa po celú dobu organizácie konferencie o webovskú stránku, spracovanie údajov, prípravu elektronického zborníka v novej interaktívnej forme, automatické generovanie potvrdení o účasti a diplomov. Zo 17. študentskej vedeckej konferencie bol vydaný zborník abstraktov prác v digitálnej forme s ISBN. Dostal ho každý účastník ŠVK a každé pracovisko, kde sa ŠVK konala.

Mimoriadne štipendium za mimoriadny výsledok v odbornej súťaži z mimoriadnej účelovej dotácie MŠVVaŠ SR, ktorú sme dostali v decembri, a z vlastných zdrojov bolo udelené študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej sekcii. Jedna z prác získala cenu ZSVTS za aplikovateľnosť výsledkov v priemyselnej praxi a jedna z prác bola ocenená Slovenskou spoločnosťou pre povrchové úpravy.

Tabuľka: Zvlášť ocenené práce prezentované na ŠVK v ak. roku 2015/2016.

  Študent Sekcia Názov práce Cenu za prácu udelila spoločnosť
1. Bc. Valéria Csitáriová Technológia plastov a kaučuku Využitie plazmy pre úpravu polymérov v medicíne ZSVTS
2. Bc. Peter Šoška Anorganická technológia Korózne vlastnosti materiálov vhodných pre akumuláciu tepla SSPÚ