FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2014 - Záverečná správa

16. študentská vedecká konferencia v oblasti chémie, chemickej a potravinárskej technológie

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT STU v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967.

12. novembra 2014 sa uskutočnila 48. fakultná ŠVK FCHPT STU, ktorá bola zároveň 16. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. V rámci 16. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu a konala sa pod záštitou ZVTS.

Na konferencii sa zúčastnilo 161 študentov piatich fakúlt piatich slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, PriF UCM, PriF UPJŠ Košice, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra a FCHPT STU), čo je o 2 študentov menej ako v minulom akademickom roku. Z Českej republiky na ŠVK prišlo 35 zástupcov (viac o 12), a to z Chemickej fakulty, Fakulty Strojného inžinierstva a Stavebnej fakulty VUT Brno, Prírodovedeckej fakulty UK Praha, Fakulty chemicko-technologickej Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologickej VŠCHT Praha a PriF Univerzity Palackého v Olomouci. Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií a účastníkov na 16. celoštátnej ŠVK odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov z FCHPT Počet účastníkov z ČR Počet účastníkov z iných VŠ z SR Počet členov komisie z ČR Počet členov komisie z iných VŠ z SR
1 Anorganická chémia 7 3 3 1 - -
2 Bioorganická a materiálová chémia 11 6 4 1 - -
3 Syntetická a organická chémia 10 9 - 1 - -
4 Fyzikálna chémia 12 4 7 1 1 -
5 Analytická chémia 13 7 6 - 3 -
6 Anorganická technológia 6 6 - - - -
7 Technológia keramiky, skla a cementu 9 4 5 - 1 -
8 Technológia organických látok, vlákien a technológia ropy 7 7 1 - 1 -
9 Drevo, papier a celulóza 11 11 - - 1 -
10 Polygrafia a aplikovaná fotochémia 8 8 - - - -
11 Technológia plastov a kaučuku 8 5 3 - - -
12 Chemické a biochemické inžinierstvo 10 12 - - - -
13 Riadenie procesov 10 10 - - - -
14 Biochémia a mikrobiológia 14 12 - 2 - -
15 Biochemická technológia 13 10 3 - - -
16 Potravinárska a kozmetická technológia 8 7 - 1 1 -
17 Výživa a hodnotenie potravín 10 8 2 - - -
18 Environmentálne inžinierstvo 9 7 1 1 - -
19 Ekonomika a manažment 12 17 - - - -
  SPOLU 188 153 35 8 8 -

Celkovo bolo na ŠVK v roku 2014 prezentovaných 188 prác (o 9 viac ako pred rokom), ktoré boli rozdelené do 19 odborných sekcií. Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos, prínos pre prax, spracovanie prezentácie a prednes prezentovaných prác. Hodnotiace komisie, ktorých členov nominovali riaditelia ústavov, pozitívne hodnotili vysokú odbornú úroveň prezentovaných prác.

Jazyková sekcia ŠVK, ktorú oddelenie jazykov z organizačných dôvodov usporadúva vždy na konci letného semestra, sa v ak. roku 2014/2015 nekonala. Dôvodom bola prebiehajúca rekonštrukcia priestorov oddelenia jazykov, ktorá neumožnila individuálnu prípravu študentov na ŠVK, a v tejto situácii aj malý záujem študentov.

Mimoriadne štipendium za mimoriadny výsledok v odbornej súťaži z mimoriadnej účelovej dotácie MŠVVaŠ SR, ktorú sme dostali v decembri, a z vlastných zdrojov bolo udelené študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej sekcii. Jedna z prác získala cenu ZVTS za aplikovateľnosť výsledkov v priemyselnej praxi a jedna z prác bola ocenená Slovenskou spoločnosťou pre povrchové úpravy.

Tabuľka: Zvlášť ocenené práce prezentované na ŠVK v ak. roku 2014/2015.

  Študent Sekcia Názov práce Cenu za prácu udelila spoločnosť
1. Bc. Janka Marlengová Technológia plastov a kaučuku Možnosti aplikácie lignínu v gumárenských zmesiach ZSVTS
2. Bc. Katarína Juricová Švaňová Anorganická technológia a materiály Železo vo vysokom oxidačnom stupni v roztavených hydroxidoch SSPÚ