FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 16
Views this week: 4
Views this year: 461
View result counter: 1

ŠVK 2010 - Záverečná správa

12. Študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie

ŠVOČ na FCHPT oficiálne funguje od roku 1967, kedy sa konala prvá študentská vedecká konferencia. V roku 2010 sa teda uskutočnila už 44. Fakultná študentská vedecká konferencia FCHPT STU (FŠVK). Od roku 1999 organizuje FCHPT študentské vedecké konferencie ako Celoštátne študentské vedecké konferencie (CŠVK) v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie a pozýva na ne študentov vysokých škôl s príbuzným zameraním na Slovensku. Od roku 2003 sú pozývaní aj študenti vysokých škôl s príbuzným zameraním v Českej republike a tak sa CŠVK konajú s medzinárodnou účasťou.

Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na FCHPT riadi Rada ŠVOČ pod vedením príslušného prodekana a svojho predsedu. Do Rady sú delegovaní zástupcovia všetkých oddelení a pracovísk FCHPT a tiež zástupca študentov. Na začiatku akademického roka 2010/2011 bol vymenovaný za predsedu Rady ŠVOČ Ing. Peter Čopan, PhD., ktorý vykonáva svoju funkciu s plnou zodpovednosťou.

V poradí 12. Študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie sa konala 10. novembra 2010. V rámci konferencie prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu. Na konferencii sa zúčastnili študenti siedmich fakúlt siedmich slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PriF UPJŠ Košice, HF TU Košice, FPV UKF Nitra, TU Zvolen a FCHPT STU), ako aj zástupcovia Chemickej fakulty VUT Brno, VŠCHT Praha, VŠB Ostrava, KU Praha, TU Pardubice, takže išlo opäť o medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu na pôde našej fakulty.

Osobitnú súčasť konferencie tvorí jazyková sekcia, ktorú Katedra jazykov z organizačných dôvodov usporadúva vždy v máji – na konci letného semestra.

Tabuľka: Súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu 10. 11. 2010 v sekciách.

Por. čís. Sekcia Počet súťažiacich študentov Počet prác
1. Anorganická chémia 9 9
2. Organická chémia 7 7
3. Fyzikálna chémia a chemická fyzika 12 12
4. Analytická chémia I. (Analýza vzoriek životného prostredia) 6 6
5. Analytická chémia II. (Analýza potravín) 8 8
6. Anorganická technológia a materiály I. 6 6
7. Anorganická technológia a materiály II. 6 6
8. Organická technológia 6 6
9. Drevo, papier, polygrafia a fotochémia I. 9 9
10. Drevo, papier, polygrafia a fotochémia II. 6 6
11. Riadenie procesov 10 10
12. Biochémia a mikrobiológia 8 8
13. Biochemická technológia I. 10 10
14. Biochemická technológia II. 9 9
15. Potravinárska a kozmetická technológia 8 8
16. Výživa a hodnotenie potravín I. (Chemickoanalytické metódy v potravinárstve a zdravie človeka) 8 8
17. Výživa a hodnotenie potravín II. (Mikrobiologické a biologické metódy v potravinárstve) 7 7
18. Ekonomika a manažment 9 7
19. Jazyková sekcia (Anglický jazyk) 18 18
  Spolu 162 160