FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 16
Views this week: 6
Views this year: 173
View result counter: 1

ŠVK 2020 - Záverečná správa

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT STU v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967. Od roku 1999 organizuje FCHPT študentské vedecké konferencie ako celoštátne študentské vedecké konferencie v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia a pozýva na ne študentov vysokých škôl s príbuzným zameraním na Slovensku a od r. 2003 aj v Českej republike. ŠVK sa usporadúva v novembri s výnimkou jazykovej sekcie, ktorá sa zvyčajne koná v máji a zúčastňujú sa jej najmä študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia FCHPT STU.

25. novembra 2020 sa na FCHPT uskutočnila 54. fakultná ŠVK „Chémia a technológie pre život“, ktorá bola zároveň 22. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. S ohľadom na aktuálne opatrenia v dôsledku pandémie COVID-19 a dištančnú formu vzdelávania na vysokých školách na Slovensku a v Českej republike, sa ŠVK konala prvýkrát v online formáte. Tento rok sa Jazyková sekcia v dôsledku pandémie COVID-19 v jarnom období nekonala.

Napriek komplikovanej situácií sa podarilo zabezpečiť relatívne vysokú účasť študentov. Prehľad účastníkov na ŠVK organizovaných na FCHPT STU v ostatných 5 akademických rokoch, spolu s počtom sekcií, zúčastnených študentov a prezentovaných prác je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: ŠVK na FCHPT STU za ostatných 5 akademických rokov.


ŠVK (ŠVOČ) ak. Rok Počet prác
(SŠ)
Počet
účastníkov
spolu
Počet
účastníkov
FCHPT
Počet účastníkov z iných VŠ v SR Počet účastníkov z iných VŠ v ČR Počet účastníkov z iných VŠ v PL Počet sekcií
18. (50) 2016/2017 220 220 175 22 32  – 26
19. (51) 2017/2018 213 213 169 15 47  – 23
20. (52) 2018/2019 216 216 166 19 41  – 23
21. (53) 2019/2020 241 241 157 39 47 3 27
22. (54) 2020/2021 164 (5) 164 (5) 119 19 (3) 26 (2)  – 18

22. ŠVK sa zúčastnilo 164 študentov vysokých škôl. Hoci je to oproti predošlému rekordnému ročníku pokles o 77 študentov, napriek tomu je tohtoročná účasť na ŠVK veľmi uspokojivá s ohľadom na aktuálnu situáciu a obmedzené možnosti realizácie laboratórneho výskumu študentami v dôsledku objektívnych skutočností. ŠVK sa dlhodobo profiluje ako otvorená konferencia. Aj tento rok sa na konferencii aktívne zúčastnili desiatky študentov z iných fakúlt (45 študentov). Okrem študentov FCHPT STU sa na ŠVK zúčastnilo 19 študentov z 3 ďalších fakúlt 3 univerzít v Slovenskej republike (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a 26 študentov zo 6 fakúlt 4 univerzít v Českej republike (Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT v Praze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně).

Napriek komplikovanej situácií bol tento ročník ŠVK obohatený o inovatívnu a veľmi perspektívnu novinku, ktorou bolo zorganizovanie samostatnej nesúťažnej posterovej sekcie pre študentov stredných škôl (SŠ). Hlavným cieľom organizovania tejto sekcie bolo podporiť záujem o vedeckú činnosť u študentov stredných škôl, poskytnúť im relevantné vedecké informácie v rámci diskusie, prehĺbiť ich prezentačné zručnosti a šíriť dobré meno FCHPT STU. Posterovej sekcie sa zúčastnilo 6 študentov stredných škôl, 4 študenti zo stredných škôl na Slovensku: Gymnázium, Bilíkova, Bratislava, Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku Žilina, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin a 2 študenti zo stredných škôl v Českej republike: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Brno, Gymnázium Boskovice. Podrobný prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií a počtu účastníkov 22. ŠVK Chémia a technológie pre život.


  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov FCHPT Počet účastníkov (zahraničie – ČR, PL) Počet účastníkov (iné VŠ SR) Počet členov komisií (ČR) Počet členov komisií (iné VŠ SR)
1 Analytická chémia 9 5 3 1 0 0
2 Anorganická chémia 7 6 1 0 0 0
3 Anorganické technológie 14 11 0 3 0 0
4 Aplikovaná biotechnológia 7 5 1 1 0 0
5 Biochémia a mikrobiológia 12 6 5 1 5 0
6 Biotechnológia a fermentačná technológia 10 9 0 1 0 0
7 Ekonomika a manažment 12 12 0 0 0 0
8 Environmentálne inžinierstvo 7 3 3 1 2 0
9 Fyzikálna chémia a chemická fyzika 9 7 1 1 1 0
10 Chemické a biochemické inžinierstvo 10 8 0 2 0 1
11 Chromatografické metódy v environmentálnej analýze 8 6 2 0 0 0
12 Potraviny – chémia, technológia a hodnotenie rizika 10 8 0 2 0 0
13 Riadenie procesov podporené informačnými technológiami 12 9 0 3 0 1
14 Separačné metódy 8 1 2 5 0 0
15 Syntetická organická chémia 8 5 1 2 1 0
16 Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika 13 10 0 3 1 0
17 Tlačové technológie a technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií 8 8 0 0 0 0
18 Posterová sekcia pre študentov stredných
škôl
5 (SŠ) 0 3 (SŠ) 2 (SŠ) 0 0
  SPOLU (VŠ) 164 119 19 26 10 2

V rámci 22. ŠVK prebehla tradičná súťaž o najlepšie študentské vedecké práce. Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos, ako aj spracovanie prezentácie a prednes prezentovaných prác. Napriek komplikovanej dobe v komisiách zasadalo 12 členov z iných vysokých škôl (10 zo SR a 2 z ČR). V každej súťažnej sekcii bolo vyhodnotených päť najlepších prác.

Študenti, ktorí sa umiestnili na 1. – 5. hodnotenom mieste získali dvojjazyčný diplom a zaujímavé vecné ceny. Okrem toho študenti, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste v jednotlivých sekciách, získali finančnú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia vo výške 150, 100 a 80 €. Vďaka finančnej podpore od partnerov ŠVK boli tieto ocenenia zvýšené o 50 € za 1. miesto, o 30 € za 2. miesto a 40 € za 3. miesto oproti plánovanému rozpočtu schváleného vedením fakulty. Vďaka vecnej podpore od partnerov ŠVK bola pre každého účastníka ŠVK pripravená konferenčná taška so zaujímavými a praktickými vecnými cenami. Pre študentov študujúcich na univerzitách mimo Bratislavy bolo zorganizované doručenie balíka s konferenčnou taškou a vecnými cenami prostredníctvom služby Zásielkovňa. Konečné výsledky 22. ŠVK sú dostupné na stránke: https://www.uiam.sk/svk/?q=fotogaleria-a-archiv v časti „Fotogaléria a archív“.

22. ŠVK sa organizovala v komplikovanej a ťažko predvídateľnej situácii nielen v hospodárskej oblasti. Preto nás veľmi teší rekordná podpora, ktorú prejavili partneri konferencie. 22. ročník ŠVK organizovala FCHPT STU v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou, s CHEM študentským spolkom FCHPT STU a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU. Prestíž ŠVK zvýšilo získanie záštity od Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS). Partnermi ŠVK boli Slovnaft, BASF, L’Oréal, 365.bank, Martinus, Nadácia ESET, DM, Rajo, Slovalco, Shimadzu, Yeme, ACE Trade, Humusoft, Manufaktura, Brenntag, Berto SK, Vani.

Komunikáciu a administratívne spracovanie podpory partnerov ŠVK zabezpečovali: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (ÚIAM), Ing. Michaela Horváthová (ÚIAM) a Ing. Aneta Ácsová (ÚPV) spolu so zástupcami vedenia fakulty a pracovníkmi príslušných útvarov FCHPT STU.

V rámci ŠVK bolo udelených aj 6 špeciálnych cien – ceny partnerov ŠVK: Cena MŠVVaŠ SR – za prácu s obzvlášť výnimočným prínosom, Cena ZSVTS – za výnimočnú prácu v oblasti chemických technológií, Cena SCHS (I) – za výnimočnú prácu v oblasti chémie, Cena SCHS (II) – za výnimočnú prácu v oblasti aplikovanej chémie, Cena Martinus – za výnimočnú prácu v oblasti chemických technológií ochrany kultúrneho dedičstva, písomných a tlačených prameňov, Cena Humusoft – za výnimočnú prácu vypracovanú pomocou programu MATLAB. Víťazi cien partnerov ŠVK sú uvedení v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Špeciálne ceny udelené na 22. ŠVK.

Cena partnera ŠVK Študent Sekcia Názov práce
MŠVVaŠ SR Bc. Miroslava Štefčáková Analytická chémia Elektrochemické štúdium pesticídu metylparation na bórom dopovanej diamantovej elektróde
ZSVTS Bc. Klaudia Madleňáková Tlačové technológie a technológie
spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií
Izolácia extraktívnych látok z brezovej kôry
SCHS (I) Bc. Monika Sádecká Anorganické technológie

Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej

SCHS (II) Bc. Nikola Kurucová Chromatografické metódy v environmentálnej analýze Development of Automated Method for Determination of Cypermethrin in Plant Production Products
Martinus Bc. Eva Guzikiewiczová Tlačové technológie a technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií Testovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústav
Humusoft Monika Špaková Riadenie procesov podporené informačnými technológiami Konštrukcia a programovanie autonómneho vozidla so všesmerovými kolesami

S ohľadom na online formát konferencie sa slávnostné vyhlásenie výsledkov realizovalo prostredníctvom priameho prenosu v prostredí YouTube. Na slávnostné vyhlásenie výsledkov konferencie prijali pozvanie vzácni hostia, o. i. prorektorka STU doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prorektorka STU prof. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD., Ing. Vladimír Žúbor, PhD., správca Nadácie pre rozvoj FCHPT STU, prof. Ing. Ján Híveš, PhD. za Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a RNDr. Monika Jerigová, PhD., predsedníčka Slovenskej chemickej spoločnosti. Účastníkom sa v zastúpení Mgr. Branislava Gröhlinga, ministera školstva, vedy, výskumu a športu SR prihovoril RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., štátny tajomník MŠVVaŠ SR a to prostredníctvom video-záznamu. Z údajov dostupných v prostredí YouTube vyplýva, že tento priamy prenos sledovalo viac ako 250 divákov (maximum bolo 265 divákov) a do 24 hodín podujatie videlo viac ako 1 000 divákov (1 262 zhliadnutí k 22. 12. 2020).

22. ŠVK odborne garantoval programový výbor (PV) a zabezpečoval organizačný výbor (OV). Garantkou konferencie bola prodekanka doc. Ing. Milena Reháková, PhD. Predsedom programového výboru bol pán dekan prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a členmi PV vedúci ústavov alebo nimi poverení zástupcovia. Predsedom organizačného výboru bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., podpredsedami: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (ÚIAM), Ing. Michaela Horváthová (ÚIAM), Ing. Aneta Ácsová (ÚPV) a Ing. Lenka Galčíková (ÚIAM). Ďalšími členmi OV boli zástupcovia oddelení a organizátori jednotlivých sekcií. Organizáciu posterovej sekcie zabezpečovali doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. a Ing. Lenka Galčíková. Ing. Martin Kalúz, PhD. (ÚAIM) poskytol technickú pomoc pri tvorbe grafických podkladov, pri tvorbe video nahrávky a pri zabezpečení online prenosu. Mgr. Katarína Mikulová sa podieľala na zabezpečení profesionálnej komunikácie ŠVK na sociálnych sieťach FCHPT. Pri organizovaní ŠVK pomáhali aj dobrovoľníci z radov študentov zo združenia CHEM. Elektronický konferenčný systém bol aj v tomto ročníku ŠVK systematicky budovaný a aktualizovaný s ohľadom na množstvo všestranných požiadaviek vyplývajúcich z prechodu na online formát konferencie a s ohľadom na tohtoročnú novinku – organizovanie samostatnej posterovej sekcie pre študentov stredných škôl. Webová stránka ŠVK bola pol roka priebežne aktualizovaná s ohľadom na aktuálne prebiehajúcu fázu organizácie konferencie (komunikácia s partnermi / registrácia účastníkov / tvorba programu / konanie konferencie / po uskutočnení konferencie, a pod.). Priebežne pružne reagovala na aktuálnu situáciu, odzrkadľovala rastúcu podporu partnerov ŠVK a prehľadne sprevádzala návštevníkov relevantnými informáciami s ohľadom na prechod na online formát konferencie. Príspevky akceptované na prezentovanie v rámci 22. ŠVK boli publikované v elektronickom recenzovanom zborník príspevkov s ISBN číslom (ISBN 978-80-8208-042-4). Elektronický zborník bol vydaný v interaktívnom PDF formáte (390 strán) a bol distribuovaný prostredníctvom USB nosičov ako súčasť konferenčných materiálov. Elektronická verzia zborníka je tiež voľne dostupná na stránke ŠVK v časti „Fotogaléria a archív“: https://www.ukazsvojuchemiu.sk.

Propagácia a komunikácia. Hlavným cieľom komunikačnej stratégie bolo motivovať študentov k účasti napriek komplikovanej situácii. Pozvánky na konferenciu boli rozoslané v dvoch samostatných kolách – pred letnými prázdninami (jún 2020) a začiatkom zimného semestra (september 2020). Bola vytvorená aj prepracovaná video-pozvánka na ŠVK, ktorá je dostupná na stránke ŠVK prostredníctvom platformy YouTube (https://youtu.be/ahzK6XH2wcU?list=PLXbAG0_r131X4Y7SErZ5fpVQ6eZCHQWI9).

Po minuloročnom úspechu komunikačnej kampane sa organizačný výbor zameral na aktívne využitie aktuálnych komunikačných prostriedkov pri oslovení študentov prostredníctvom sociálnych médií. V rámci PR bola komunikácia realizovaná prostredníctvom samostatnej udalosti venovanej ŠVK na Facebooku FCHPT, statusov na Facebooku FCHPT, statusov na Facebooku CHEM – spolku študentov FCHPT a statusov na Instagrame Technologického inkubátora STU (InQb). V spolupráci so združením CHEM bola v rámci 22. ŠVK realizovaná aj sprievodná nevedecká súťaž #SVK. Cieľom súťaže bolo, aby si študenti vytvorili tzv. „selfie“ z účasti na konferencii. Vyžrebovaný získal vybraný produkt z MERCH FCHPT, ako aj poukážku na nákup. Sprievodná nevedecká súťaž aktívne popularizuje našu konferenciu medzi študentami s využitím sociálnych médií a pomáha budovať komunitné povedomie medzi účastníkmi.

Evaluácia. Záleží nám na názore účastníkov ŠVK. Preto všetci aktívni účastníci ŠVK mohli elektronicky vyplniť anonymný dotazník spokojnosti a podnetov na zlepšenie organizácie ŠVK. Tiež všetci členovia OV ŠVK mohli elektronicky vyplniť anonymný dotazník na zlepšenie organizácie ŠVK. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať vysokú mieru spokojnosti s organizáciou ŠVK. Relevantné podnety budú zohľadnené pri organizovaní ďalších ročníkov.