FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2019 - Záverečná správa

21. študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život"

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT STU v Bratislave
dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967. Od roku 1999 organizuje FCHPT študentské vedecké konferencie ako celoštátne študentské vedecké konferencie v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia a pozýva na ne študentov vysokých škôl s príbuzným zameraním na Slovensku a od r. 2003 aj v Českej republike. ŠVK sa usporadúva v novembri s výnimkou jazykovej sekcie, ktorá sa zvyčajne koná v máji a zúčastňujú sa jej najmä študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia FCHPT STU. Prehľad ŠVK organizovaných na FCHPT v ostatných piatich akademických rokoch spolu s počtom sekcií, zúčastnených študentov a prezentovaných prác je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: ŠVK na FCHPT STU za ostatných 5 akademických rokov.

ŠVK (ŠVOČ) Ak. rok Počet prác Počet účastníkov spolu Počet účastníkov FCHPT Počet účastníkov z iných VŠ v SR Počet účastníkov z iných VŠ v ČR Počet účastníkov z iných VŠ v PL Počet sekcií
17. (49.) 2015/2016 156 166 139 8 19 - 19
18. (50.) 2016/2017 220 229 175 22 32 - 26
19. (51.) 2017/2018 213 231 169 15 47 - 23
20. (52.) 2018/2019 216 226 166 19 41 - 23
21. (53.) 2019/2020 241 246 157 39 47 3 27

6. novembra 2019 sa na FCHPT uskutočnila 53. fakultná ŠVK "Chémia a technológie pre život", ktorá bola zároveň 21. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola evidovaná ako akcia "Týždňa vedy a techniky" a konala sa pod záštitou dekana FCHPT. V rámci 21. ŠVK prebehla súťaž o najlepšie študentské vedecké práce. 21. ŠVK sa zúčastnilo 246 študentov, čo je o 20 študentov viac ako v minulom roku; tiež sa zvýšil počet prezentovaných prác o 25. 196 študentov bolo z ôsmich fakúlt slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava 24, SvF STU 5, SPU Nitra 3, PriF UPJŠ Košice 3, PdF TU Trnava 2, FPV UCM Trnava 1, UVLF Košice 1 a FCHPT STU 157). Zaznamenali sme teda nárast účastníkov zo SR o 11 študentov, ale pokles účastníkov z FCHPT STU o 9. Študentov z ČR bolo 47 (z 9 fakúlt 8 univerzít), čo je o 6 viac ako v minulom akademickom roku. Študenti boli z Univerzity Pardubice (15), z dvoch fakúlt VŠCHT v Prahe (15), z VUT Brno (7), z Univerzity Karlovej v Prahe (4), z ČVUT v Prahe (2), z Univerzity Palackého v Olomouci (2), z Masarykovej univerzity v Brne (1) a VŠB Technickej univerzity v Ostrave (1). Po prvýkrát sa zúčastnili aj študenti zo Sliezskej technickej univerzity v Gliwiciach, Poľsko (3). Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií a počtu účastníkov 21. ŠVK Chémia a technológie pre život.

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov FCHPT Počet účastníkov (zahraničie – ČR, PL) Počet účastníkov (iné VŠ SR) Počet členov komisií (ČR) Počet členov komisií (iné VŠ SR)
1 Analytická chémia 11 3 5 3 0 0
2 Analytické separačné metódy 12 5 4 3 0 0
3 Anorganická chémia 5 2 2 1 0 0
4 Anorganické materiály 9 4 5 0 0 0
5 Anorganické technológie 13 8 4 1 1 0
6 Aplikovaná biokatalýza 8 5 0 3 0 1
7 Aplikovaná organická chémia 9 6 0 3 0 2
8 Biochémia 9 9 0 0 0 4
9 Biotechnológia 8 5 0 3 0 0
10 Ekonomické vedy a manažment 6 9 0 0 0 0
11 Elektroanalytická chémia 9 4 5 0 1 0
12 Environmentálne inžinierstvo 7 6 0 1 0 3
13 Fyzikálna chémia 8 2 4 2 1 0
14 Chemická fyzika 8 5 1 2 1 0
15 Chemické a biochemické inžinierstvo 9 9 0 0 0 2
16 Mikrobiológia 10 5 0 5 0 3
17 Mikrobiologické aspekty v potravinárstve 7 6 1 0 1 0
18 Organická technológia a katalýza 6 6 0 0 0 0
19 Podniková ekonomika 7 8 0 0 0 0
20 Potravinárska a kozmetická chémia technológia 8 6 1 1 0 0
21 Riadenie procesov podporené informačnými technológiami 12 7 5 0 2 0
22 Syntetická organická chémia 8 7 1 0 0 1
23 Technológie ochrany životného prostredia 7 4 2 1 0 3
24 Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika (nesúťažná sekcia) 16 4 5 7 0 3
25 Technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií 13 12 1 0 0 0
26 Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika 7 0 4 3 0 0
27 Jazyky 9 10 0 0 0 0
  SPOLU 241 157 50 39 7 22

Študenti 1. a 2. stupňa súťažili v 25 sekciách, študenti 3. stupňa v celkovom počte 47 nesúťažne prezentovali svoje práce v 13 sekciách (analytická chémia, analytické separačné metódy, anorganická chémia, anorganické technológie, anorganické materiály, aplikovaná biokatalýza, aplikovaná organická chémia, biochémia, biotechnológia, chemická fyzika, mikrobiológia, riadenie procesov podporené informačnými technológiami, technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií a výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika) a jednej čisto doktorandskej nesúťažnej sekcii technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika, kde sa predstavilo 16 prác. Celkovo bolo na ŠVK v r. 2019 prezentovaných 241 prác. Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali prácnosť, náročnosť
riešenej problematiky, vedecký prínos, ako aj spracovanie prezentácie a prednes prezentovaných prác. V komisiách zasadalo až 29 členov z iných vysokých škôl (7 z ČR, 22 zo SR). V každej sekcii bolo vyhodnotených päť prác. Študenti, umiestnení na 1. – 3. mieste v jednotlivých sekciách, boli finančne ocenení formou mimoriadneho štipendia vo výške 200, 100 a 55 €. Vďaka sponzorskej podpore boli tieto ocenenia zvýšené o 100 € za 1. miesto, o 30 € za 2. miesto a o 15 € za 3. miesto oproti predchádzajúcemu roku.
Jazyková sekcia, ktorá sa konala 09. 05. 2019 a zúčastnilo sa jej 9 účastníkov, bola tiež zaradená do 21. ročníka ŠVK. Práce sa orientovali na prezentáciu jazykových schopností v oblasti chémie a technických a technologických disciplínach. Študenti preukázali nielen pokročilú úroveň angličtiny, ale aj hlbšie tematické vedomosti, niektoré práce obsahovali aj jednoduchý výskum a štatistiku. Súťažiacimi boli študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Preukázali výbornú jazykovú úroveň prezentácie, schopnosť reagovať na otázky odborníkov a obhájiť svoj názor v diskusii. Jazykovej sekcie sa ako pasívni účastníci zúčastnili študenti z Gymnázia na Vazovovej ulici.

Spoločnosti Enviral - Envien Group, Martinus, ZVVB a organizácie ZCHFP a ZSVTS ocenili 6 prác osobitnými finančnými a/alebo vecnými cenami, uvedenými v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Špeciálne ceny udelené na 21. ŠVK.

  Študent Sekcia Názov práce Cenu za prácu udelila spoločnosť
1. Bc. Klaudia Madleňáková Technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2 ZSVTS
2. Bc. Pavol Štefík Biochémia Príprava a možné využitie funkcionalizovaných MoS2 nanomateriálov v terapii a diagnostike ZCHFP
3. Bc. Mária Pacolová Aplikovaná biokatalýza Enzymatická príprava maltotriózy z pululánu Enviral, Envien Group, ZVVB
4. Bc. Eva Klára Krajčíková Environmentálne inžinierstvo Optimalizácia sorpčnej separácie erytrozínu B pyrolýznym uhlím Enviral, Envien Group, ZVVB
5. Bc. Šárka Jánošíková Chemické a biochemické inžinierstvo Porovnanie iónových kvapalín ako extrakčných rozpúšťadiel v procese extrakčnej destilácie kyseliny octovej Enviral, Envien Group, ZVVB
6. Bc. Petra Urbanová Technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou Martinus

21. ŠVK odborne garantoval programový výbor a zabezpečil organizačný výbor. Predsedom organizačného výboru bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., podpredsedami boli Ing. Ľuboš Čirka, PhD., Ing. Petra Valiauga, Ing. Michaela Horváthová (všetci z UIAM), členmi boli organizátori jednotlivých sekcií. Technickú pomoc poskytol Ing. Martin Kalúz, PhD. z ÚAIM, Mgr. Katarína Mikulová a dobrovoľníci z radov študentov zo združenia CHEM.

Aktualizovaný elektronický konferenčný systém, vrátane údajov z 21. ŠVK boli/sú dostupné na adrese https://www.ukazsvojuchemiu.sk. Konferenčný systém v tomto roku bol prebudovaný a rozšírený tak, aby okrem iného minimalizoval potrebu tlačených dokumentov, automaticky vypĺňal formuláre nevyhnutné na
administratívne zabezpečenie sekcie, zohľadnil podporu partnerov ŠVK, zohľadnil potrebu exportu relevantných údajov.
Elektronický zborník prác 21. ŠVK v interaktívnej forme na USB nosiči bol súčasťou konferenčného balíčka pre všetkých účastníkov ŠVK. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1.-5. mieste, dostali dvojjazyčné diplomy, ostatní účastníci potvrdenia o účasti. Z 21. študentskej vedeckej konferencie bol vydaný recenzovaný zborník abstraktov prác v digitálnej forme na USB nosiči s ISBN. Dostal ho každý účastník ŠVK a každé oddelenie, kde sa ŠVK konala.
Víťazom jednotlivých sekcií a doktorandom, ktorí sa ŠVK zúčastnili nesúťažne, bola ponúknutá možnosť publikovať plné texty príspevkov vo forme článkov v časopise Acta Chimica Slovaca evidovanom vo WoS.

Tento ročník sa organizačný výbor zameral na využitie moderných komunikačných prostriedkov pri oslovení študentov. V rámci PR bola komunikácia realizovaná prostredníctvom samostatnej udalosti venovanej ŠVK na Facebooku FCHPT, statusov na Facebooku FCHPT, statusov na Facebooku CHEM študentského spolku FCHPT, príspevkov na blogu a statusov na Instagrame Technologického inkubátora STU (InQb). Konečné výsledky a fotografie z otvorenia a vyhlásenia výsledkov boli zverejnené vo
fotogalérii na webovej stránke konferencie https://www.ukazsvojuchemiu.sk/?q=fotogaleria-a-archiv a http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/fotogalerie.html?page_id=3156.
Video o priebehu konferencie, ktorého autorom je Ing. Peter Bakaráč (UIAM), bolo zverejnené na YouTube https://youtu.be/YdbmKAra46A. Informácie o ŠVK boli publikované v komunikačných kanáloch ako: webové sídlo FCHPT a Facebook FCHPT, univerzitný časopis SPEKTRUM, študentský časopis Radikál, časopis Slovenskej chemickej spoločnosti ChemZi, blog na portáli Technologického inkubátora STU (InQb), portál Veda na dosah a iné.

Bola realizovaná sprievodná nevedecká súťaž pri príležitosti 150. výročia objavenia periodického zákona chemických prvkov "Selfie s Mendelejevom", ktorej cieľom bolo popularizovať našu fakultu ako prestížne miesto na štúdium. Víťaz získal 2 lístky s večerou na Beániu chemikov od CHEM, študentského spolku FCHPT.

21. ŠVK mala ambíciu komunikovať environmentálnu zodpovednosť, v rámci čoho boli minimalizované tlačené formuláre (cca 250 záznamov), program konferencie pre všetkých účastníkov bol vytlačený na recyklovanom papieri, jednorazové plastové poháre na občerstvenie boli nahradené kompostovateľnými alebo sklenenými.

Záleží nám na názore účastníkov ŠVK. Preto všetci aktívni účastníci ŠVK mohli elektronicky vyplniť anonymný dotazník spokojnosti a podnetov na zlepšenie organizácie ŠVK. Tiež všetci členovia OV ŠVK mohli elektronicky vyplniť anonymný dotazník spokojnosti a podnetov na zlepšenie organizácie ŠVK. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať vysokú mieru spokojnosti s organizáciou ŠVK. Relevantné podnety budú zohľadňované pri organizovaní ďalších ročníkov.