FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2018 - Záverečná správa

20. študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život"

20. študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život"

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967.

V stredu 7. 11. 2018 sa uskutočnila 52. fakultná ŠVK FCHPT STU "Chémia a technológie pre život", ktorá bola zároveň 20. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola evidovaná ako akcia Týždňa vedy a techniky a konala sa pod záštitou ZSVTS. V rámci 20. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.

20. ŠVK sa zúčastnilo 226 študentov, čo je síce menej študentov ako v minulom roku, ale zvýšil sa celkový počet prác. 185 študentov bolo zo štyroch fakúlt slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, PriF UPJŠ Košice, FPV UCM Trnava a FCHPT STU). Toto predstavuje nárast o jedného účastníka zo SR a z toho pokles o 3 účastníkov z FCHPT STU, ale zároveň nárast počtu účastníkov z iných slovenských VŠ o 4 študentov. Študentov z ČR bolo 41, čo je o 6 menej ako v minulom akademickom roku. Študenti boli z VUT Brno (13), Univerzity Pardubice (7), Univerzity Karlovej v Prahe (5) a z troch fakúlt VŠCHT v Prahe (16). Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií a účastníkov na 20. celoštátnej ŠVK "Chémia a technológie pre život".

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov FCHPT Počet účastníkov (ČR) Počet účastníkov (iné VŠ SR) Počet členov v komisii (ČR) Počet členov v komisii (iné VŠ SR)
1 Analytická chémia 9 3 6 0 2 0
2 Analytické separačné metódy 10 5 3 2 1 0
3 Anorganická chémia 9 5 1 3 0 0
4 Anorganické technológie 12 10 2 1 0 0
5 Anorganické technológie a materiály 12 6 6 0 0 0
6 Biochémia a mikrobiológia 11 9 1 2 0 4
7 Biotechnológia 9 6 0 3 0 0
8 Chemické a biochemické inžinierstvo 11 12 0 0 0 1
9 Ekonomika a manažment 9 12 0 0 0 0
10 Environmentálne inžinierstvo 12 7 4 2 0 4
11 Fermentačné technológie 9 7 1 1 0 0
12 Fyzikálna chémia 10 5 4 1 1 0
13 Mikrobiologické aspekty v potravinárstve 9 9 0 0 0 0
14 Ochrana materiálov a objektov dedičstva 8 5 3 0 0 0
15 Organická technológia a katalýza 7 7 0 0 0 0
16 Potravinárska a kozmetická chémia a technológia 7 8 0 0 0 0
17 Riadenie procesov 11 10 1 0 0 0
18 Ropa, palivá a petrochémia 7 7 0 0 0 0
19 Syntetická organická chémia 12 12 0 0 0 1
20 Technológie ochrany životného prostredia 11 6 3 2 0 1
21 Technológie spracovania dreva a papiera, tlačové technológie 7 7 0 2 0 0
22 Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika 6 0 6 0 1 0
23 Jazyky 8 8 0 0 0 0
  SPOLU 216 166 41 19 5 11

Okrem súťažiacich účastníkov sa 22 doktorandov v 11 sekciách zúčastnilo nesúťažnej prehliadky prác doktorandov. Celkovo bolo na ŠVK v r. 2018 prezentovaných 216 prác, ktoré boli rozdelené do 23 odborných sekcií. V sekcii anorganického technológie a materiály sa prezentácie prác zúčastnila aj študentka z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

20. ŠVK odborne garantoval programový výbor a zabezpečil organizačný výbor. Predsedom organizačného výboru bol Ing. Michal Horňáček, PhD., členmi boli organizátori jednotlivých sekcií a Ing. Ľuboš Čirka, PhD., Ing. Juraj Oravec, PhD. a Ing. Martin Kalúz, PhD., ktorí aktualizovali elektronický konferenčný systém dostupný na webovej stránke https://www.ukazsvojuchemiu.sk/ a starali sa po celú dobu organizácie konferencie o jeho chod, spracovanie údajov, prípravu elektronického zborníka v novej interaktívnej forme, automatické generovanie potvrdení o účasti a dvojjazyčných diplomov (v slovenskom a anglickom jazyku).

Z 20. študentskej vedeckej konferencie bol vydaný recenzovaný zborník abstraktov prác v digitálnej forme s ISBN. Dostal ho každý účastník ŠVK a každé oddelenie, kde sa ŠVK konala. Víťazom bola ponúknutá možnosť publikovať plné texty príspevkov vo forme článkov v časopise Acta Chimica Slovaca. Rovnakú ponuku dostali aj doktorandi, ktorí sa zúčastnili konferencie nesúťažne. Ponuku akceptovali 5 študenti, ktorí publikovali 6 prác.

Jazyková sekcia sa konala 09. 05. 2019 a zúčastnilo sa jej 9 účastníkov. Výber tém sa orientoval na chémiu a technické disciplíny. Študenti preukázali nielen pokročilú úroveň angličtiny, ale aj hlbšie tematické vedomosti, niektoré práce obsahovali aj jednoduchý výskum a štatistiku. Abstrakty prác sú zverejnené v zborníku 21. ŠVK, ktorá sa konala 06. 11. 2019.
V každej sekcii ŠVK vrátane jazykovej sekcie bolo vyhodnotených päť prác. Študenti, umiestnení na 1. – 3. mieste v jednotlivých sekciách, boli finančne ocenení. Osobitnými cenami boli ocenené práce udelené priemyselnými partnermi FCHPT uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Zvláštne ocenenia prác ŠVK v ak.roku 2018/2019.

  Študent Sekcia Názov práce Cenu za prácu udelila spoločnosť
1. Bc. Martin Hanzel Technológie spracovania dreva a papiera, tlačové technológie UV ofsetová tlač na metalickom substráte ZSVTS
2. Bc. Janko Červenský Ropa, palivá a petrochémia Kapacita katalyzátora hydrogenácie vákuových destilátov na zachytávanie kovov ZCHFP
3. Bc. Tatiana Galicová Anorganické technológie Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle SSPÚ