FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2017 - Záverečná správa

19. študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967.
09. 11. 2017 sa uskutočnila 51. fakultná ŠVK FCHPT STU „Chémia a technológie pre život“, ktorá bola zároveň 19. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola evidovaná ako akcia Týždňa vedy a techniky a konala sa pod záštitou ZSVTS. V rámci 19. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.
19. študentskej vedeckej konferencie sa zúčastnil historicky najvyšší počet účastníkov, a to 231 študentov, čo je o 2 študentov viac ako v minulom akademickom roku. 184 študentov bolo zo šiestich fakúlt slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, PriF UPJŠ Košice, FPV UCM Trnava, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a FCHPT STU). Je to pokles o 17 účastníkov zo SR a z toho pokles o 6 účastníkov z FCHPT STU. Študentov z ČR bolo 47, čo je o 15 viac ako v minulom akademickom roku. Študenti boli z VUT Brno (7), Univerzity Pardubice (11), Univerzity Karlovej v Prahe (4), Univerzity Palackého v Olomouci (3) a z troch fakúlt VŠCHT v Prahe (22). Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií a účastníkov na 19. celoštátnej ŠVK „Chémia a technológie pre život“ konanej 09.11.2017 spolu so sekciou Jazyky konanou 10.05.2018.

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov FCHPT Počet účastníkov z ČR Počet účastníkov z iných VŠ z SR Počet členov v komisii z ČR Počet členov v komisii z iných VŠ v SR
1 Analytická chémia 14 8 3 3 1 -
2 Analytické separačné metódy 11 4 6 1 1 -
3 Anorganická chémia 7 3 3 1 - -
4 Anorganické materiály a povrchové úpravy 7 8 - - - -
5 Anorganické technológie 7 7 1 - - -
6 Biochémia a mikrobiológia 9 8 - 3 - 1
7 Biotechnológia 9 7 2 1 - -
8 Dokumenty a objekty dedičstva 10 11 - - - -
9 Drevo, celulóza a papier 11 12 - - - -
10 Ekonomika a manažment 9 16 - - - -
11 Environmentálne inžinierstvo 8 6 1 2 - 2
12 Fermentačné technológie 9 7 2 - - -
13 Fyzikálna chémia 14 4 10 - 1 -
14 Chemické a biochemické inžinierstvo 10 8 1 1 - -
15 Mikrobiologické aspekty v potravinárstve 8 6 2 - 1 -
16 Organická chémia 10 7 3 1 - 1
19 Ropa, palivá a petrochémia 7 7 - - - -
20 Technológia organických látok 10 11 - - - -
21 Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika 8 6 3 - -
22 Tlačové technológie 8 6 2 - - -
23 Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika 10 4 6 - - 1
24 Jazyky (10.05.2018) 8 8 - - - -
  SPOLU 221 177 47 15 4 5

Okrem súťažiacich účastníkov sa 23 doktorandov v 14 sekciách zúčastnilo nesúťažnej prehliadky prác doktorandov. Boli to sekcie analytická chémia, analytické separačné metódy, anorganická chémia, anorganické materiály a povrchové úpravy, anorganické technológie, biochémia a mikrobiológia, biotechnológia, environmentálne inžinierstvo, fyzikálna chémia, mikrobiologické aspekty v potravinárstve, organická chémia, technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika, tlačové technológie, výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika. Celkovo bolo na ŠVK v roku 2017 prezentovaných 213 prác, ktoré boli rozdelené do 23 odborných sekcií.
19. ŠVK odborne garantoval programový výbor a zabezpečil organizačný výbor. Predsedom organizačného výboru bol Ing. Michal Horňáček, PhD., členmi boli organizátori jednotlivých sekcií a Ing. Ľuboš Čirka, PhD., Ing. Juraj Oravec, PhD. a Ing. Martin Kalúz, PhD., ktorí aktualizovali elektronický konferenčný systém dostupný na URL adrese https://www.ukazsvojuchemiu.sk/ a starali sa po celú dobu organizácie konferencie o jeho chod, spracovanie údajov, prípravu elektronického zborníka v novej interaktívnej forme, automatické generovanie potvrdení o účasti a diplomov, od roku 2018 dvojjazyčných (v slovenskom a anglickom jazyku).
Z 19. študentskej vedeckej konferencie bol vydaný recenzovaný zborník abstraktov prác v digitálnej forme s ISBN. Dostal ho každý účastník ŠVK a každé oddelenie, kde sa ŠVK konala. Víťazom bola ponúknutá možnosť publikovať plné texty príspevkov vo forme článkov v časopise Acta Chimica Slovaca. Rovnakú ponuku dostali aj doktorandi, ktorí sa zúčastnili konferencie nesúťažne. Ponuku akceptovali 3 študenti.
Jazyková sekcia sa konala 10. 05. 2018 a zúčastnilo sa jej 8 účastníkov. Výber tém sa orientoval na chémiu a technické disciplíny. Študenti preukázali nielen pokročilú úroveň angličtiny, ale aj hlbšie tematické vedomosti, niektoré práce obsahovali aj jednoduchý výskum a štatistiku. Abstrakty prác budú zverejnené v zborníku 20. ŠVK, ktorá sa konala 07.11.2018.

V každej sekcii ŠVK vrátane jazykovej sekcie bolo vyhodnotených päť prác. Študenti, umiestnení na 1. – 3. mieste v jednotlivých sekciách, boli finančne ocenení formou mimoriadneho štipendia za mimoriadny výsledok v odbornej súťaži z vlastných zdrojov. Jedna z prác získala cenu ZSVTS za aplikovateľnosť výsledkov v priemyselnej praxi. Študentskej vedeckej konferencie sa zúčastnila aj jedna študentka zo strednej školy.

Tabuľka: Zvlášť ocenená práca prezentovaná na ŠVK v ak. roku 2017/2018.

Študent Sekcia Názov práce Cenu za prácu udelila spoločnosť
Bc. Zuzana Sameliaková Environmentálne inžinierstvo Použitie čistého kyslíka a ozónu na odstránenie drog a liečiv z odpadových vôd ZSVTS