FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2016 - Záverečná správa

18. študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967.

09. 11. 2016 sa uskutočnila 50. fakultná ŠVK „Chémia a technológie pre život“, ktorá bola zároveň 18. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola jednou z akcií Týždňa vedy a techniky a konala sa pod záštitou ZSVTS. V rámci 18. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu
študentskú vedeckú prácu.

V ak. roku 2016/2017 sa na 18. študentskej vedeckej konferencii zúčastnil historicky najvyšší počet účastníkov, a to 229 študentov. Na konferencii sa zúčastnilo 197 študentov šiestich fakúlt slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, PriF UPJŠ Košice, FPV UCM Trnava, Centrum kompetencie pre výskum skla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Strojnícka fakulta STU a FCHPT STU), čo je o 50 študentov viac ako v minulom akademickom roku. V tomto akademickom roku sme zaznamenali nielen nárast počtu študentov z iných slovenských VŠ, ale aj počet účastníkov z FCHPT. Nárast počtu študentov z FCHPT bol viac ako 26%. Českých študentov sa zúčastnilo o 13 viac ako v minulom akademickom roku, t. j. 32 študentov. Študenti boli z VUT Brno, Masarykovej univerzity Brno, Univerzity Pardubice, Univerzity Karlovej v Prahe a z troch fakúlt VŠCHT Praha. Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií a účastníkov na 18. celoštátnej ŠVK „Chémia a technológie pre život“.

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov FCHPT Počet účastníkov z ČR Počet účastníkov z iných VŠ v SR Počet členov v komisii z ČR Počet členov v komisii z iných VŠ z SR
1 Analytická chémia 10 4 4 2 2 0
2 Analytické separačné metódy 11 4 4 3 1 0
3 Anorganická chémia 8 4 0 4 0 0
4 Anorganická technológia 12 11 1 0 0 0
5 Anorganické materiály 6 3 2 1 0 0
6 Aplikovaná organická chémia 6 5 1 0 0 0
7 Biochémia 7 3 0 4 1 2
8 Biotechnológia 7 7 0 0 0 0
9 Drevo, papier, celulóza 9 9 0 0 0 0
10 Ekonomika a manažment 8 12 0 0 0 0
11 Environmentálne inžinierstvo 8 5 1 2 0 3
12 Fermentačné technológie 6 5 1 0 0 0
13 Fyzikálna chémia 9 3 2 4 1 0
14 Chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií 10 10 2 0 0 0
15 Chémia a technológia tukov a kozmetiky 9 8 2 0 0 0
16 Chemické a biochemické inžinierstvo 8 8 1 0 0 0
17 Mikrobiológia 8 7 0 1 1 1
18 Mikrobiologické aspekty v potravinárstve 8 8 0 0 0 0
19 Polygrafia a aplikovaná fotochémia 11 10 1 0 0 0
20 Prírodné a syntetické polyméry 7 7 0 0 0 0
21 Riadenie procesov 8 8 0 0 0 0
22 Ropa, palivá a petrochémia 8 7 1 0 1 0
23 Syntetická organická chémia 7 6 1 0 0 1
24 Technológia organických látok 10 10 0 0 0 0
25 Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika 10 5 5 1 1 1
26 Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika 9 6 3 0 1 0
  SPOLU 220 175 32 22 9 8
27 Jazyková sekcia (16. 05. 2017) 11 11 0 0 0 0
  SPOLU 231 186 32 22 9 8

Okrem súťažiacich účastníkov sa 14 doktorandov v 9 sekciách zúčastnilo nesúťažnej prehliadky prác doktorandov. Boli to sekcie: analytická chémia; technológie ochrany životného prostredia; environmentálne inžinierstvo; chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií; anorganické materiály; fyzikálna chémia; polygrafia a aplikovaná fotochémia; biochémia; ropa, palivá a petrochémia.

Celkovo bolo na ŠVK v ak. roku 2016/2017 prezentovaných 220 prác, ktoré boli rozdelené do 26 odborných sekcií. Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos, prínos pre prax, spracovanie prezentácie a prednes prezentovaných prác.

18. ŠVK odborne garantoval programový výbor a zabezpečil organizačný výbor. Predsedom organizačného výboru bol Ing. Michal Horňáček, PhD., členmi boli organizátori jednotlivých sekcií a Ing. Ľuboš Čirka, PhD., Ing. Juraj Oravec, PhD. a Ing. Martin Kalúz, PhD., ktorí aktualizovali elektronický konferenčný systém dostupný na webovej adrese https://www.ukazsvojuchemiu.sk/ a starali sa po celú dobu organizácie konferencie o jeho chod, spracovanie údajov, prípravu elektronického zborníka v novej interaktívnej forme, automatické generovanie potvrdení o účasti a diplomov.

Z 18. študentskej vedeckej konferencie bol vydaný recenzovaný zborník abstraktov prác v digitálnej forme s ISBN. Dostal ho každý účastník ŠVK a každé oddelenie, kde sa ŠVK konala. Víťazom bola ponúknutá možnosť publikovať plné texty príspevkov vo forme článkov v časopise Acta Chimica Slovaca. Rovnakú ponuku dostali aj doktorandi, ktorí sa zúčastnili konferencie nesúťažne. Do stanoveného termínu 30. 11. 2016 ponuku akceptovalo 5 študentov.

Jazyková sekcia sa konala 16. 05. 2017 a zúčastnilo sa jej 11 účastníkov. Výber tém sa orientoval na chémiu a technické disciplíny. Študenti preukázali nielen pokročilú úroveň angličtiny, ale aj hlbšie tematické vedomosti, niektoré práce obsahovali aj jednoduchý výskum a štatistiku. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia preukázali vynikajúcu úroveň prezentácii, schopnosť reagovať na otázky odborníkov a obhájiť svoj názor v diskusii.

V každej sekcii ŠVK vrátane jazykovej sekcie bolo vyhodnotených päť prác. Študenti, miestnení na 1. – 3. mieste v jednotlivých sekciách, boli finančne ocenení formou mimoriadneho štipendia za mimoriadny výsledok v odbornej súťaži z vlastných zdrojov. Jedna z prác získala cenu ZSVTS za aplikovateľnosť výsledkov v priemyselnej praxi a jedna z prác bola ocenená Slovenskou spoločnosťou pre povrchové úpravy. Ocenené práce sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Zvlášť ocenené práce prezentované na ŠVK v ak. roku 2016/2017.

  Študent Sekcia Názov práce Cenu za prácu udelila spoločnosť
1. Bc. Nikola Chupáčová Drevo, papier a celulóza Zvyšovanie účinnosti extrakcie kôry jej predúpravou ZSVTS
2. Bc. Maroš Ábel Anorganická technológia Korózne správanie chemicky a elektrochemicky vylúčeného niklu v umelom potnom elektrolyte SSPÚ