FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2016 - Výsledky

Zoznam sekcií:

Analytická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Martin Kopčík Porovnanie dvoch kvantifikačných metód v NMR metabolomike
2 Daniel Dobrovodský Elektrochemické štúdium inhibítoru DNA methyltransferáz zebularínu
3 Barbora Kränková TESTOVÁNÍ METODY STANOVENÍ DUSIČNANŮ S VYUŽITÍM PŘENOSNÉHO FOTOMETRICKÉHO ANALYZÁTORU
4 Barbora Zelenayová Stanovenie bromidov metódou vysokorozlišovacej molekulovej absorpčnej spektrometrie
5 Ivana Sálusová ELEKTROANALYTICKÉ STANOVENIE VITAMÍNU C VO FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOCH POMOCOU BÓROM DOPOVANEJ DIAMANTOVEJ ELEKTRÓDY

[Späť na zoznam sekcií]

Analytické separačné metódy

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Dušan Palacka Matrix effects in plum brandy analysis by dispersive liquid liquid microextraction
2 Eva Brokešová Testovanie vlastností magnetických polymérov s odtlačkom molekuly
3 Kateřina Čokrtová Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze
4 Jakub Fojt Organické sloučeniny cínu v životním prostředí a možnost jejich stanovení
5 Petra Suková Stanovení antibiotik v odpadních vodách

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Nikolas Király Návrh a syntéza tetraédrických ligandov pre prípravu zlúčenín typu MOF
2 Michal Hegedus Príprava a charakterizácia komplexných zlúčenín niklu s 2,2'-bipyridínmi a TCNQ
3 Jana Juráková Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti koordinačných zlúčenín kobaltu s 2,6-bis(benzimidazolyl)pyridínovými ligandami
4 Marek Brezovan Štúdium dikarboxylátokobaltnatých komplexov s kyselinou jantárovou
5 Jana Vaisová Karboxylátomeďnaté komplexy s ligandmi modifikujúcimi vzájomné interakcie častíc

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Katarína Gazdová Degradácia antiflogistika diklofenak v odpadových vodách
2 Martina Čierna ŠTÚDIUM ENZÝMU ENTEROKINÁZA NA Hg ELEKTRÓDE POMOCOU CHRONOPOTENCIOMETRICKEJ ROZPÚŠŤACEJ ANALÝZY
3 Lucia Fašková Degradácia mikropolutantov - antiepileptík v odpadných vodách
4 Jana Bodišová Charakterizácia Cu katalyzátorov elektrochemickými metódami
5 Eva Melníková Stanovenie biochemických vlastností enteropeptidázy pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganické materiály

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Veronika Rákošová Pressureless Sintering of Boron Carbide
2 Petr Hrubý Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech
3 Diana Marková Studium barevných vlastností sloučenin typu Bi-Zr-Nb v závislosti na způsobu přípravy
4 Martina Orlovská Vplyv prídavku oxidu hlinitého na vlastnosti keramickej hmoty Pyrostat
5 Veronika Šusteková Príprava modelových ternárnych zmesí

[Späť na zoznam sekcií]

Aplikovaná organická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Branislav Pavilek Regioselektívna syntéza nových derivátov benzo[b]ditiofénov
2 Patrik Šurab HECKOVE AMINOKARBONYLÁCIE S TETRAKARBONYLBROMIDOM ŽELEZNATÝM
3 Klaudia Kvaková Modifikácie hyalurónanu kyselinou cholovou a využitie týchto derivátov pre nosičové aplikácie
4 Barbora Minichová Syntetické štúdie prípravy analógov Galbazínu
5 Boris Panák Karbonylačné transformácie alkenolov a arylhalogenidov s Fe(CO)4Br2

[Späť na zoznam sekcií]

Biochémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Zuzana Kočibálová Koexpresia P-glykoproteínu a nestínu v leukemických bunkách
2 Andrej Matuška Úloha H2S pri regulácií cievnej odpovede a Produkcii oxidu dusnutého.
3 Tatiana Trinkovičová Využitie tiazolovej oranže ako vhodného molekulového markeru pre topológiu DNA
4 Laura Vyšehradská EpiDermTM - Alternatívny trojdimenzionálne rastúci tkanivový model používaný v toxikológii

[Späť na zoznam sekcií]

Biotechnológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Tereza Drtilová Vyššie alkoholy a estery ako súčasť primárnej a sekundárnej arómy hroznového vína
2 Zuzana Rosenbergová Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
3 Veronika Kazimírová Rekombinantná príprava hydroperoxid lyázy
4 Miriama Monoková Sanácia polychlórovaných bifenylov biologickým postupom a nanotechnológiou
5 Ema Pokorná Hydrolytická aktivita β-N-acetylhexózaminidáz

[Späť na zoznam sekcií]

Drevo, papier, celulóza

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Filip Hajdu STANOVOVANIE PENTÓZANOV V EXTRAKTOCH
2 Jaroslava Čeriová Identifikácia látok extrahovaných účinkom mikrovlnného žiarenia
3 Dominika Kuráňová Úprava odolnosti exteriérových drevených materiálov aplikáciou prírodných extraktov z kôry stromov
4 Nikola Chupáčová Zvyšovanie účinnosti extrakcie kôry jej predúpravou
5 Katarína Ondrigová Identifikácia látok v extrakte z levandule int. Grosso, ich vlastnosti a účinky

[Späť na zoznam sekcií]

Ekonomika a manažment

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Daniel Kováč
Vladimír Kliman
SLOVENSKO VRCHOLOM EURÓPY?
2 Jozef Staruch Finančná stabilita ako dôležitý faktor investičného rozvoja podniku
3 Mária Mičíková
Attila Múčka
Fluktuácia zamestnancov v obchodných reťazcoch
4 Erika Marenčáková Benchmarking ako nástroj rastu efektívnosti Stupavar s.r.o.
5 Hana Hromníková Hodnotenie úverovej spôsobilosti dlžníka

[Späť na zoznam sekcií]

Environmentálne inžinierstvo

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Ngoc Cao Thanh Hong Alternatívne procesy odstraňovania dusíka z odpadových vôd-nábeh nitritačného reaktora
2 Barbora Kamenická MOŽNOSTI HYDROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ POUŽITÝCH BATERIÍ
3 Michaela Plekancová Využitie vybraných organických odpadov na výrobu bioplynu
4 Matúš Palguta Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby penicilínu a jeho kofermentácia s odpadovou biomasou z výroby cystínu
5 Martin Vrabeľ Obohatenie vody horčíkom a vápnikom s využitím fluidizačného reaktora

[Späť na zoznam sekcií]

Fermentačné technológie

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Juraj Vongrej Vplyv rôznych vlnových dĺžok viditeľného spektra svetla na syntézu karotenoidných pigmentov kvasinkou Rhodotorula glutinis
2 Štefánia Hrončeková Odpadový glycerol – substrát pre produkciu biopalív
3 Jaroslav Hambalko Vplyv teploty na zloženie lipidov kvasinky Yarrowia lypolitica
4 Dominika Šilhárová Možnosti prípravy a aplikácie trans-karveolu
5 Dominika Gyuranová 1,3-propándiol, prekurzor pre chemickú syntézu

[Späť na zoznam sekcií]

Fyzikálna chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Radka Gorejová Degradovateľné biomateriály na báze železa modifikované polymérnym povlakom
2 Kateřina Nečasová ČIŠTĚNÍ GLYCEROLU ZÍSKANÉHO TRANSESTERIFIKACÍ ROSTLINNÝCH OLEJŮ
3 Marek Štekláč Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra chlorokomplexov prechodných kovov
4 Ivana Darvasiová 2D nanočastice oxidu titaničitého dopované dusíkom - EPR štúdium
5 Jana Hovancová Elektrochemická detekcia inzulínu a glukózy na zlatých mikroelektródach

[Späť na zoznam sekcií]

Chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Lenka Repková INAKTIVÁCIA LISTERIA MONOCYTOGENES NA ŠUNKE
2 Ivona Bronďošová
Michaela Mikolajová
Význam a využitie mledziva
3 Adrián György Chemické zloženie mäsa Mangalice v závislosti vekovej kategórie ošípanej
4 Dominika Gavlasová APLIKACE INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE PRO PROFILOVOU CHARAKTERIZACI CEREÁLIÍ VE SPOJENÍ S MULTIVARIAČNÍ ANALÝZOU
5 Hana Miklošková Vzťah medzi črevnou mikroflórou a obezitou

[Späť na zoznam sekcií]

Chémia a technológia tukov a kozmetiky

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Leoš Uttl CHARAKTERIZACE ZA STUDENA LISOVANÝCH ROSTLINNÝCH OLEJŮ POMOCÍ U-HPLC-HRMS/MS
2 Lora Todorchevska Kožné alergény a iritanty v kozmetických výrobkoch – charakteristika a testovanie
3 Lenka Lipjanska Biologicky aktívne látky v kôre smreka obyčajného
4 Šárka Tumová Characterization of Cosmetic Dispersion by Centrifugal Analyzer
4 Nina Štefucová Návyky používania fotoprotektívnej kozmetiky pre detskú populáciu - spotrebiteľský prieskum
5 Michaela Cagáňová Pracovné návyky neprofesionálov aplikujúcich pesticídy vo svojich záhradách - prieskum

[Späť na zoznam sekcií]

Chemické a biochemické inžinierstvo

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Branislav Šulgan Energetická náročnosť regenerácie imidazóliových iónových kvapalín z ich vodných roztokov
2 Dominik Štefanko
Renáta Rusková
Splyňovanie organických látok v prostredí superkritickej vody
3 Rastislav Kostelka Technologické a energetické aspekty efektívnosti využitia tepla v radiačnej sekcii výrobne vodíka parným reformingom z.p.
4 Lenka Véghová Analýza prevádzkovania cirkulačného centra chladiacich vôd a možnosti jeho zefektívnenia
5 Adriána Kačmárová Scale-up a intenzifikácia výroby chemických špecialít s ohľadom na bezpečnostné limity

[Späť na zoznam sekcií]

Mikrobiológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Anton Laco Klonovanie a expresia génov kódujúcich chvostíkové vlákna aktinofága μ 1/6 v bunkách Escherichia coli
2 Ján Víglaš SEKUNDÁRNY METABOLIZMUS VLÁKNITÝCH HÚB RODU TRICHODERMA
3 Júlia Kožíková Analýza proteínov a vlastnosti bipartitných grafov
4 Zuzana Vrtíková ZMENY METABOLÓMU ZA PODMIENOK VEDÚCICH K BUNKOVEJ SMRTI VLÁKNITÝCH HÚB
5 Helena Galádová Syntéza proteolytických enzýmov ako odpoveď huby Trichoderma atroviride na svetlo

[Späť na zoznam sekcií]

Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Petra Šipošová Vplyv NaCl na dynamiku rastu baktérií mliečneho kysnutia a Escherichia coli
2 Mária Molnárová Analýza dynamiky rastu druhu Fusarium oxysporum v závislosti od meniacej sa aktivity vody
3 Sabína Spodniaková Dynamika rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od kultivačnej teploty
4 Karla Urgelová Termorezistencia Staphylococcus aureus
5 Martin Kulan Hodnotenie účinnosti aplikácie ústnych vôd

[Späť na zoznam sekcií]

Polygrafia a aplikovaná fotochémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Dominika Lipová Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
2 Dominika Miklovičová Štúdium vplyvu reštaurátorského zásahu na vzhľad výtvarného diela
3 Martina Pachovská Fotoelektrochemické oxidace vodných polutantů
3 Barbora Krištofovičová Hybridné perovskitové solárne články
4 Izabela Vajová Stabilizácia papierovej podložky poškodenej koróziou atramentu použitím chelatačného činidla
4 Patrik Blažek Príprava sieťotlačených katalytických vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre aplikáciu v hybridných solárnych článkoch
5 Petra Lefflerová Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov

[Späť na zoznam sekcií]

Prírodné a syntetické polyméry

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Martin Veselý Vplyv zloženia na vlastnosti tavenín zmesí PLA/PHB
2 Zuzana Špacírová Izolácia a identifikácia vláknitých húb a a baktérií izolovaných z archeologických nálezísk
3 Anton Lisý Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov
4 Lucia Trebuľová Príprava látok pomocou chemobiokatalýzy
5 Terézia Stredanská Príprava vlákien z biodegradovateľných polymérov

[Späť na zoznam sekcií]

Riadenie procesov

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Peter Bakaráč Inverzné kyvadlo
2 Miroslav Boloz Tvorba HMI v SCADA systéme PROMOTIC
3 Juraj Kukla Riadenie MIMO chemicko-technologického procesu pomocou LQ a PID regulátorov
4 Linda Hanulová Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
5 Petra Artzová Návrh riadenia chemicko-technologických procesov v prostredí UniSim Design

[Späť na zoznam sekcií]

Ropa, palivá a petrochémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Henrieta Trubianska KOMERČNÉ HLINKY – POTENCIÁLNY KATALYZÁTOR PRE ALKYLÁCIE AROMÁTOV
2 Tarig Hussein Změny objemu při přípravě binárních ropných směsí
3 Petra Benžová Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov.
4 Roman Pastorek TVORBA KOKSU PRI PYROLÝZE UHĽOVODÍKOVÝCH SUROVÍN
5 Matúš Bodnár FARBIVOM SENZIBILIZOVANÉ SOLÁRNE ČLÁNKY NA BÁZE VODIVÝCH POLYMÉROV PEDOT:PSS A POLYPYROLU

[Späť na zoznam sekcií]

Syntetická organická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Tomáš Čarný Totálna syntéza protulaktónu A
2 Victoria Tarus STUDIUM PŘEMOSTĚNÍ HORNÍHO OKRAJE THIACALIX[4]ARENŮ
3 Radka Štadániová Vplyv ochranných skupín na dusíku 2,3-dihydroizoxazolov na prípravu a reaktivitu izoxazolidínových oxiránov
4 Lívia Dikošová Využitie acetoxyizoxazolidínov v syntéze polysubstituovaných piperidínových derivátov
5 Zsófia Puhová Štúdium stereoselektivity 1,3-dipolárnych cykloadícií nitrónov odvodených z hexóz

[Späť na zoznam sekcií]

Technológia organických látok

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Veronika Siváková Katalyzátory na báze modifikovaného uhlia pre oxidáciu cyklohexanónu
2 Ladislav Kučera Katalytická oxidácia xylánu a xylózy
3 Veronika Andrušková Katalytická oxidácia celulózy na organické kyseliny
4 Andrea Kyselicová Katalytická oxidácia alylchloridu v plynnej fáze
5 Petra Šokyová NANOČASTICE Au-Pd AKO KATALYZÁTORY PRE OXIDÁCIU 1,2-PROPÁNDIOLU NA KYSELINU MLIEČNU MOLEKULOVÝM KYSLÍKOM

[Späť na zoznam sekcií]

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Ivana Horáková
Dušan Žabka
Nové metódy odstraňovania liečiv z vodného ekosystému
2 Anna Grenčíková Modifikované nanočastice - možný spôsob inhibície rastu nádorových buniek
3 Kateřina Báčová HYDROXYLOVANÉ METABOLITY POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ V MOČI – MARKERY ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽE POPULACE
4 Lada Nováková Srovnání účinnosti konvenčních a alternativních metod pro odstraňování klofibrové kyseliny z vod
5 Lenka Šilhánková Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod

[Späť na zoznam sekcií]

Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Petra Nenáhlová Využití metabolomického fingerprintingu pro autentikaci potravin s deklarovaným obsahem brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea
2 Karol Červenčík Izolácia a identifikácia Rododendrolu a Malinového ketónu z brezovej kôry a stanovenie ich antioxidačných účinkov
3 Veronika Palůchová CHARAKTERIZACE SILYMARINOVÉHO KOMPLEXU PRO HODNOCENÍ DOPLŇKŮ STRAVY POMOCÍ VYSOKOROZLIŠOVACÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
4 Lucie Černá ZHODNOCENÍ MÍRY KONTAMINACE MYKOTOXINY, PESTICIDY A PYRROLIZIDINOVÝMI ALKALOIDY V BYLINNÝCH ČAJÍCH URČENÝCH PRO KOJENCE A MALÉ D
5 Karolína Kislíková MONITORING PREVALENCIE REZISTENTNÝCH BAKTÉRIÍ V ČREVNOM TRAKTE ĽUDÍ

[Späť na zoznam sekcií]