FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2015 - Výsledky

Zoznam sekcií:

Analytická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Simona Baluchová Voltametrické stanovenie klinických markerov kyseliny vanilmandľovej a homovanilovej na bórom dopovanej diamantovej elektróde
2 Hana Macková DNA BIOSENZORY S OCHRANNÝMI MEMBRÁNAMI NA DETEKCIU INTERAKCIÍ DNA V ZLOŽITÝCH BIOLOGICKÝCH MATRICIACH
3 Barbora Zelenayová Stanovenie arzénu atómovou absorbčnou spektrometriou a rozpúšťacou chronopotenciometriou
4 Petra Kukóová SYNCHRÓNNA FLUORESCENČNÁ SPEKTROMETRIA V KOMBINÁCII SO ŠTATISTICKÝMI METÓDAMI PRI URČOVANÍ GEOGRAFICKÉHO PÔVODU BRANDY
5 Zuzana Zimanová Sledovanie časového vývoja experimentálnych metastáz melanómu na zvieracom modeli pomocou MRI

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Lubomír Havlíček Magnetické vlastnosti trigonálně bipyramidálních kobaltnatých sloučenin
2 Michaela Rendošová Komplexné zlúčeniny striebra na báze pyridylfosfónových kyselín ako perspektívne antimikrobiálne látky
3 Tomáš Svoboda Suspenze oxidu titaničitého pro materiálový tisk

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Kornélia Tomčíková Vplyv ionofórov na bioelektrické vlastnosti modelových bunkových membrán
2 Diana Marková Příprava a studium směsných oxidických pigmentů na bázi CeO2 s příměsí terbia a zirkonia
3 Lívia Šišová Elektrochemické štúdium interakcie antimikrobiálneho peptidu katelicidínu LL-37 s modelovými bunkovými membránami
4 Andrea Fašková Pôsobenie železanov na riasu Cladophora linnaei
4 Jana Bodišová Elektrochemická charakterizácia vybraných katalyzátorov
5 Peter Šoška Korózne vlastnosti materiálov vhodných pre akumuláciu tepla

[Späť na zoznam sekcií]

Biochémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Martin Škandík CYTOTOXICITA A PROTIZÁPALOVÝ POTENCIÁL SYNTETICKÉHO DERIVÁTU KVERCETÍNU V BUNKOVOM MODELI NEUROGLIÍ
2 Alexandra Reichová NONAPEPTID OXYTOCÍN A JEHO ÚLOHA V KOMUNIKÁCII NEURONÁLNYCH BUNIEK
3 Alžbeta Líšková ŠTANDARDIZÁCIA EXPERIMENTÁLNYCH PODMIENOK VEDIE K SPOĽAHLIVEJ A RELEVANTNEJ PREDIKCII FOTOTOXICKÝCH EFEKTOV IN VITRO
4 Michaela Janošková ŠTÚDIUM TOXICKÉHO POTENCIÁLU SELÉNOVÉHO CHINOLÓNU NA BUNKÁCH RASTÚCICH IN VITRO A TROJDIMENZIONÁLNOM TKANIVOVOM MODELY EpiDermTM
5 Miroslav Gančár APLIKÁCIA GLUKÓZA OXIDÁZY NA STANOVENIE KONCENTRÁCIE GLUKÓZY V ROZTOKOCH

[Späť na zoznam sekcií]

Biochemická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Lucia Bajnociová Charakterizácia aromatického profilu vína počas jeho výroby
2 Natália Hatráková Chemoenzymatická príprava vybraných glykozidov
3 Kristína Akbarová Aplikačný potenciál baktérií Paracoccus sp.
4 Lenka Mokráňová Produkcia etanolu z lignocelulózových materiálov
5 Veronika Kazimírová Rekombinantná príprava oxidoreduktáz

[Späť na zoznam sekcií]

Drevo, celulóza a papier

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Filip Kalman Štúdium využitia eutektických zmesí k izolácii vláknitých materiálov z lignocelulózových materiálov
2 Nikola Šipošová Testovanie biologickej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva
3 Martin Šimek Tvorba webstránok ŠVK v redakčnom systéme Drupal
4 Ľudmila Hodásová Lignin, potential products and their market value
4 Katarína Haberová
Stanislava Trginová
ŠTÚDIUM BIELIACEHO A DEZINFEKČNÉHO ÚČINKU PRÍPRAVKU SANOSIL NA OBJEKTY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA PAPIEROVOM NOSIČI

[Späť na zoznam sekcií]

Ekonomika a manažment

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Filip Orián HODNOTENIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV NA ZÁKLADE PODNIKOM SKÚMANÝCH UKAZOVATEĽOV V PODNIKU SCHREIBER SLOVAKIA, S.R.O.
2 Michal Cvíčela Vplyv špirálového manažmentu na podnikové financie
3 Kristína Špotáková Realizácia franchisingu v spoločnosti McDonald´s
4 Katarína Čamajová VYUŽITIE ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA V BANKOVOM SEKTORE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
5 Tomáš Figna MOŽNOSTI INVESTOVANIA DO PODIELOVÝCH FONDOV V SR

[Späť na zoznam sekcií]

Environmentálne inžinierstvo

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Matúš Palguta Zhodnotenie vysladených repných rezkov,ako vedľajšieho prúdu pri výrobe cukru, v energetickej bilancii cukrovaru
2 Stanislav Ježek Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích
3 Jiří Sýkora Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek
4 Marián Charvát BIOSORPCIA MIKROPOLUTANTOV PROSTREDNÍCTVOM VYBRANÝCH DRUHOV RASTLÍN Z NEMOCNIČNÝCH ODPADOVÝCH VÔD
5 Oľga Čižmárová Dve tváre hydroxylového radikálu

[Späť na zoznam sekcií]

Fyzikálna chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Miriama Šimunková Interakcia neuroprotektívnych liečiv s redoxne aktívnym iónom Cu2+
2 Denisa Cagardová Teoretické štúdium modelových oligotiofénov terminovaných perfluórfenylhydrazínovou skupinou
3 Jana Hovancová Elektrokatalytické materiály pre reakciu vylučovania vodíka
3 Martin Musil Předsušení rostlinného oleje pro transesterifikaci

[Späť na zoznam sekcií]

Chemické inžinierstvo a organická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Barbora Huštáková Oxidácia celulózy v prítomnosti vanádových katalyzátorov
2 Dominik Štefanko
Renáta Rusková
Splyňovanie modelových organických látok v prostredí superkritickej vody
3 Ladislav Kučera OXIDÁCIA FURFURALU V KVAPALNEJ FÁZE POUŽITÍM MEDENÝCH KATALYZÁTOROV
4 Maroš Filčák Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak
5 Veronika Siváková Vplyv modifikácie uhlia na jeho katalytické vlastnosti

[Späť na zoznam sekcií]

Mikrobiológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Barbora Mosná ŠTÚDIUM TRANSPORTNÝCH MECHANIZMOV TRYPTOFÁNU A KYSELINY INDOL-3-OCTOVEJ V HUBE NEUROSPORA CRASSA
2 Barbora Pfeiferová Antifungálna aktivita novosyntetizovaných 1,4-dihydropyridínových derivátov
3 Lucia Hoppanová Dekontaminácia zrna kukurice infikovaného toxinogénnou hubou Aspergillus flavus nízkoteplotnou plazmou
4 Michaela Dzidová Metabolóm Trichoderma atroviride za oligotrofných podmienok
5 Nikola Šipošová Plazmidy u bakteriálnych izolátov rezistentných voči ťažkým kovom

[Späť na zoznam sekcií]

Organická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Dušan Bortňák INDUKOVANÉ ŠTIEPENIE N-N A C-F VÄZIEB AROMATICKÝCH FLUOROVANÝCH HYDRAZÓNOV

[Späť na zoznam sekcií]

Polygrafia a fotochémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Igor Arvensis SKÚMANIE PRAVOSTI ODTLAČKOV PEČIATOK V DOKUMENTOCH
2 Dominika Vorčáková Vplyv spojív na fotochemickú stabilitu kyseliny karmínovej
3 Andrea Třešňáková Optický sensor pro UV záření
3 Martin Vaculka Vplyv svetla a tepla na stabilitu arabskej gumy
5 Matej Hvojnik HYBRIDNÉ SOLÁRNE ČLÁNKY NA PLASTOVEJ PET PODLOŽKE

[Späť na zoznam sekcií]

Potravinárska a kozmetická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Linda Melegová OVERENIE METÓDY PRE HODNOTENIE BARIÉROVÝCH SCHOPNOSTÍ PRACOVNÝCH RUKAVÍC PRI MANIPULÁCII S PRÍPRAVKAMI BYTOVEJ CHÉMIE
2 Veronika Lancíková
Sabína Bašistová
Technológia výroby a hodnotenie vybraných nealkoholických nápojov
3 Simona Birbičová Informovanosť neprofesionálnych používateľov o ochranných pracovných rukaviciach pri manipulácii s pesticídmi
3 Marcela Šubová Technológia výroby bravčovej masti
4 Radka Šmatláková Trhový prieskum vybraných UV filtrov v kozmetických výrobkoch
5 Andrej Toběrný FYZIKÁLNO - CHEMICKÉ METÓDY SLEDOVANIA STARNUTIA PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV

[Späť na zoznam sekcií]

Riadenie procesov

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Simon Koniar PREDIKTÍVNE RIADENIE REKTIFIKAČNEJ KOLÓNY
2 Peter Bakaráč 2D Plotter
3 Andrej Kamenický RIADENIE MAGNETICKEJ LEVITÁCIE V REÁLNOM ČASE
4 Filip Janeček Explicitné prediktívne riadenie destilačnej kolóny
5 Katrin Prokeinová NÁVRH RIADENIA PRE VÝMENNÍK TEPLA

[Späť na zoznam sekcií]

Technológia keramiky, skla a cementu

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Klára Zárybnická Možnosti využití fluidních popílků v samonivelačních systémech
2 Veronika Sepešiová VPLYV MLETIA A ZLOŽENIA VÝCHODISKOVÝCH ZMESÍ NA MIKROŠTRUKTÚRU A MECHANICKÚ PEVNOSŤ PENOBETÓNOV
3 Jakub Palovčík Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků
4 Martina Orlovská Povrchová modifikácia hydroxyapatitu pre výrobu biodegradovateľných a bioaktívnych kompozitov z polyméru kyseliny mliečnej
5 Filip Sedlák Reakce hydrogensíranu amonného

[Späť na zoznam sekcií]

Technológia plastov a kaučuku

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Viktória Richterová Optimalizáci zloženia polymérnych zmesí kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu s prídavkom vhodného zmäkčovadla
2 Martin Štilla TESTOVANIE ODOLNOSTI KAUČUKOVÝCH MATERIÁLOV S OBSAHOM BIOPOLYMÉROV VOČI PÔSOBENIU VYBRANÝCH VPLYVOV PROSTREDIA
3 Nikola Fiľová Štúdium starnutia netkaných textílii z biodegradovateľných polymérov
4 Valéria Csitáriová Využitie plazmy pre úpravu polymérov v medicíne
5 Peter Kuba Príprava multikomponentného plniva do gumárenských zmesí
5 Andrea Kvasničáková Vplyv škrobu na vybrané vlastnosti zmesí na báze NBR kaučuku

[Späť na zoznam sekcií]

Technológie ochrany životného prostredia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Stanislava Vlčková PROBLÉMY REZISTENCIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS V ODPADOVÝCH VODÁCH
2 Paula Brandeburová Výskyt a sledovanie ilegálnych drog na bankovkách z hudobných festivalov a bežného obehu v strednej Európe
3 Michal Tamáš
Jakub Paškevič
SKÚMANIE ZNEČISTENIA RIEČNYCH SEDIMENTOV PRIEMYSELNOU KONTAMINÁCIOU
4 Ivana Horáková
Dušan Žabka
Nemocnice - kontinuálny zdroj liečiv v odpadových vodách
5 Ondrej Púček
Marek Martonka
ZJEDNODUŠENÝ MATEMATICKÝ MODEL VÝPOČTU ČOV PRE OBCE DO 10 000 OBYVATEĽOV

[Späť na zoznam sekcií]

Výživa a hodnotenie potravín

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Veronika Lehotová Hodnotenie mikrobiologickej kvality potravín na základe detekcie spotreby kyslíka
2 Lucia Michalova Antimikrobiálna aktivita alkyl-L-ramnozidov
3 Ahmad Khalid Nayab MICROBIOLOGICAL AIR QUALITY BY SEDIMENTATION TECHNIQUE AND AIR SAMPLER
4 Samuel Klčo REZISTENCIA KOLIFORMNÝCH BAKTÉRIÍ V STABILIZOVANOM KALE POČAS ROKA
5 Jana Kaiserová Výskyt Staphylococcus aureus a jeho rezistentných kmeňov v odpadových vodách a kaloch

[Späť na zoznam sekcií]