FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2015 - Program

Študentská vedecká konferencia sa konala 11. novembra 2015 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava (zobraziť na mape).

08:30 - 08:45    otvorenie
08:50 - 09:00    registrácia účastníkov v sekciách
09:00 - 13:00    rokovanie v sekciách
14:00 - 15:00    zasadnutie hlavnej poroty súťaže
16:00 - 17:30    vyhlásenie výsledkov

Zoznam sekcií:

Analytická chémia

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, PhD. (PřF UK Praha)
 • RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Andrea Machyňáková (FCHPT STU)
 • Ing. Michaela Jakubíková (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok C, 4. poschodie, č.d. 492

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Veronika Kráľová, Dušan Palacka SLEDOVANIE VÝŤAŽNOSTÍ PESTÍCIDOV ZO VZORIEK S RÔZNYM PERCENTUÁLNYM ZASTÚPENÍM ETANOLU
2 09:15-09:30 Anna Lomenova HPLC separácia enantiomérov aminokyselín
3 09:30-09:45 Viktória Akbariová Príprava, testovanie a použitie polyméru s odtlačkom molekuly dikumarolu
4 09:45-10:00 Petra Kukóová SYNCHRÓNNA FLUORESCENČNÁ SPEKTROMETRIA V KOMBINÁCII SO ŠTATISTICKÝMI METÓDAMI PRI URČOVANÍ GEOGRAFICKÉHO PÔVODU BRANDY
5 10:00-10:15 Zuzana Zimanová Sledovanie časového vývoja experimentálnych metastáz melanómu na zvieracom modeli pomocou MRI
6 10:15-10:30 Monika Tekeľová SLEDOVANIE ÚČINKU TOXICITY KVANTOVÝCH BODIEK POMOCOU DNA BIOSENZORA
7 10:30-10:45 Hana Macková DNA BIOSENZORY S OCHRANNÝMI MEMBRÁNAMI NA DETEKCIU INTERAKCIÍ DNA V ZLOŽITÝCH BIOLOGICKÝCH MATRICIACH
8 10:45-11:00 Simona Baluchová Voltametrické stanovenie klinických markerov kyseliny vanilmandľovej a homovanilovej na bórom dopovanej diamantovej elektróde
9 11:00-11:15 Hana Adámková STANOVENÍ KYSELINY HOMOVANILOVÉ A VANILMANDLOVÉ POMOCÍ UHLÍKOVÝCH PASTOVÝCH ELEKTROD
10 11:15-11:30 Barbora Zelenayová Stanovenie arzénu atómovou absorbčnou spektrometriou a rozpúšťacou chronopotenciometriou
11 11:30-11:45 Juraj Džurný Nepriame stanovenie síranov metódami atómovej spektrometrie
12 11:45-12:00 Martin Němeček Stanovenie dusitanov a kyanidov vo vodách metódou prietokovej coulometrie

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická chémia

Zloženie komisie:

 • Prof. Ing. Gregor Ondrejovič, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Petra Masárová (FCHPT STU)
 • Ing. Vladimír Kuchtanin (FCHPT STU)
 • Ing. Rastislav Šípoš, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 4. poschodie, č.d. 457

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Daniel Dvořák Příprava a magnetické vlastnosti tetrakoordinovaných komplexů Co(II) s fenantridinovým ligandem
2 09:15-09:30 Lubomír Havlíček Magnetické vlastnosti trigonálně bipyramidálních kobaltnatých sloučenin
3 09:30-09:45 Michaela Rendošová Komplexné zlúčeniny striebra na báze pyridylfosfónových kyselín ako perspektívne antimikrobiálne látky
4 09:45-10:00 Tomáš Svoboda Suspenze oxidu titaničitého pro materiálový tisk

[Späť na zoznam sekcií]

Anorganická technológia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • RNDr. Miroslav Gál, PhD. (FCHPT STU)
 • doc. Ing. Jana Gabčová, CSc. (FCHPT STU)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 1. poschodie, č.d. 150

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Jana Bodišová Elektrochemická charakterizácia vybraných katalyzátorov
2 09:15-09:30 Emília Dojcsánová PASIVÁCIA OCELE NA BÁZE FLUOROZIRKONIČITANOV
3 09:30-09:45 Andrea Fašková Pôsobenie železanov na riasu Cladophora linnaei
4 09:45-10:00 Peter Šoška Korózne vlastnosti materiálov vhodných pre akumuláciu tepla
5 10:00-10:15 Lívia Šišová Elektrochemické štúdium interakcie antimikrobiálneho peptidu katelicidínu LL-37 s modelovými bunkovými membránami
6 10:15-10:30 Diana Marková Příprava a studium směsných oxidických pigmentů na bázi CeO2 s příměsí terbia a zirkonia
7 10:30-10:45 Kornélia Tomčíková Vplyv ionofórov na bioelektrické vlastnosti modelových bunkových membrán

[Späť na zoznam sekcií]

Biochémia

Zloženie komisie:

 • Doc. Ing. Albert Breier, DrSc. (FCHPT STU Bratislava, predseda)
 • Doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Zita Purkrtová, PhD. (FPBT, VŠCHT, Praha)
 • Ing. Martina Cocuľová (FCHPT STU Bratislava)

Rokovacia miestnosť: stará budova, ÚBVOZ, 5. poschodie, č.d. 535

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Michaela Janošková ŠTÚDIUM TOXICKÉHO POTENCIÁLU SELÉNOVÉHO CHINOLÓNU NA BUNKÁCH RASTÚCICH IN VITRO A TROJDIMENZIONÁLNOM TKANIVOVOM MODELY EpiDermTM
2 09:15-09:30 Martin Škandík CYTOTOXICITA A PROTIZÁPALOVÝ POTENCIÁL SYNTETICKÉHO DERIVÁTU KVERCETÍNU V BUNKOVOM MODELI NEUROGLIÍ
3 09:30-09:45 Alžbeta Líšková ŠTANDARDIZÁCIA EXPERIMENTÁLNYCH PODMIENOK VEDIE K SPOĽAHLIVEJ A RELEVANTNEJ PREDIKCII FOTOTOXICKÝCH EFEKTOV IN VITRO
4 09:45-10:00 Veronika Galliková Aktivita syntetických oligoglykozidov mimikujúcich štruktúru fungálnych antigénnych faktorov
5 10:00-10:15 Miroslav Gančár APLIKÁCIA GLUKÓZA OXIDÁZY NA STANOVENIE KONCENTRÁCIE GLUKÓZY V ROZTOKOCH
6 10:15-10:30 Eva Matúšková Porovnanie lyzozómov v rezistentných a senzitívnych bunkách L1210
7 10:30-10:45 Alexandra Reichová NONAPEPTID OXYTOCÍN A JEHO ÚLOHA V KOMUNIKÁCII NEURONÁLNYCH BUNIEK
8 10:45-11:00 Stanislav Fečko Cytotoxicita nových komplexov paládia

[Späť na zoznam sekcií]

Biochemická technológia

Zloženie komisie:

 • Doc. Martin Rebroš, PhD. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Katarína Furdíkova, PhD. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Tatiana Klempová, PhD. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Peter Gajdoš, PhD. (FCHPT STU Bratislava)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 3. poschodie, č.d. 330

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Lucia Bajnociová Charakterizácia aromatického profilu vína počas jeho výroby
2 09:15-09:30 Martina Gamanová Produkcia butanolu z glycerolu
3 09:30-09:45 Júlia Čaplová Rhodotorula glutinis ako model štúdia karotenoidných pigmentov
4 09:45-10:00 Natália Hatráková Chemoenzymatická príprava vybraných glykozidov
5 10:00-10:15 Veronika Kazimírová Rekombinantná príprava oxidoreduktáz
6 10:15-10:30 Lenka Mokráňová Produkcia etanolu z lignocelulózových materiálov
7 10:30-10:45 Tereza Drtilová Vplyv technológie na aromatický profil odrodového vína Rulandské modré
8 10:45-11:00 Zuzana Kolcúnová Využitie kvasiniek pri príprave bioaróm
9 11:00-11:15 Matej Hodoško ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA ŠPECIÁLNYCH MEDOVÍN
10 11:15-11:30 Kristína Akbarová Aplikačný potenciál baktérií Paracoccus sp.

[Späť na zoznam sekcií]

Drevo, celulóza a papier

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Aleš Ház, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Alexandra Sládková (FCHPT STU)
 • Ing. Katarína Čížová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 4. poschodie, č.d. 4128

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Filip Kalman Štúdium využitia eutektických zmesí k izolácii vláknitých materiálov z lignocelulózových materiálov
2 09:15-09:30 Norbert Fülöp Biopalivá z rastlinných odpadov
3 09:30-09:45 Ľudmila Hodásová Lignin, potential products and their market value
4 09:45-10:00 Martin Šimek Tvorba webstránok ŠVK v redakčnom systéme Drupal
5 10:00-10:15 Silvia Horanová VYUŽITIE RAMANOVEJ SPEKTROSKOPIE PRE KRIMINALISTICKÉ SKÚMANIE CHEMICKÝCH VODOZNAKOV
6 10:15-10:30 Veronika Šimonovičová SLEDOVANIE ŽIVOTNOSTI ÚPRAV ATMOSFÉRICKOU PLAZMOU APLIKOVANOU NA PRÍRODNÉ MATERIÁLY
7 10:30-10:45 Katarína Haberová, Stanislava Trginová ŠTÚDIUM BIELIACEHO A DEZINFEKČNÉHO ÚČINKU PRÍPRAVKU SANOSIL NA OBJEKTY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA PAPIEROVOM NOSIČI
8 10:45-11:00 Nikola Šipošová Testovanie biologickej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva

[Späť na zoznam sekcií]

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:

 • Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (ÚM STU, OMCHPT predseda)
 • Ing. Nadežda Fuksová, PhD. (ÚM STU, OMCHPT)
 • Ing. Martina Kuperová, PhD. (ÚM STU, OMCHPT)
 • Ing. Róbert Tomčík (ÚM STU, OMCHPT)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 6. poschodie, č.d. 601

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Rebeka Križanová TIEŇOVÁ EKONOMIKA – ŠPECIFIKÁ A SPOSOBY DAŇOVÝCH ÚNIKOV
2 09:15-09:30 Soňa Čaklošová Podniky v úpadku
3 09:30-09:45 Michal Cvíčela Vplyv špirálového manažmentu na podnikové financie
4 09:45-10:00 Martina Konská Štátna podpora pre malé a stredné podniky SR
5 10:00-10:15 Katarína Ševčíková Mobilita pracovnej sily v EÚ
6 10:15-10:30 Tomáš Figna MOŽNOSTI INVESTOVANIA DO PODIELOVÝCH FONDOV V SR
7 10:30-10:45 Terézia Javorská, Peter Kokoruďa Swot analýza a jej využitie v podniku
8 10:45-11:00 Filip Orián HODNOTENIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV NA ZÁKLADE PODNIKOM SKÚMANÝCH UKAZOVATEĽOV V PODNIKU SCHREIBER SLOVAKIA, S.R.O.
9 11:00-11:15 Kristína Špotáková Realizácia franchisingu v spoločnosti McDonald´s
10 11:15-11:30 Katarína Čamajová VYUŽITIE ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA V BANKOVOM SEKTORE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

[Späť na zoznam sekcií]

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Ján Ilavský, PhD. (SvF STU)
 • Ing. Lukáš Hrdlička (FCHPT STU)
 • Ing. Irena Türkeová (FCH VUT Brno)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 7. poschodie, č.d. 719

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Július Telek Praktické využitie čistého kyslíka na čistiarňach odpadových vôd
2 09:15-09:30 Matúš Palguta Zhodnotenie vysladených repných rezkov,ako vedľajšieho prúdu pri výrobe cukru, v energetickej bilancii cukrovaru
3 09:30-09:45 Oľga Čižmárová Dve tváre hydroxylového radikálu
4 09:45-10:00 Juraj Šido APPLICATION OF SUPPORTED LIQUID MEMBRANE TECHNOLOGIES IN WASTEWATER TREATMENT PROCESSES WITH IONIC LIQUIDS CARRIERS
5 10:00-10:15 Jiří Sýkora Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek
6 10:15-10:30 Stanislav Ježek Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích
7 10:30-10:45 Marián Charvát BIOSORPCIA MIKROPOLUTANTOV PROSTREDNÍCTVOM VYBRANÝCH DRUHOV RASTLÍN Z NEMOCNIČNÝCH ODPADOVÝCH VÔD

[Späť na zoznam sekcií]

Fyzikálna chémia

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Marcela Laštůvková (FCH VUT Brno)
 • Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (FCHPT STU)
 • prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 2. poschodie, č.d. 281

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Jana Hovancová Elektrokatalytické materiály pre reakciu vylučovania vodíka
2 09:15-09:30 Lukáš Varga VÝBER HODNOTIACICH PARAMETROV PRE DETEKCIU MOLEKÚL NA NANOOBJEKTOVÝCH KOVOVÝCH FILMOCH
3 09:30-09:45 Martin Musil Předsušení rostlinného oleje pro transesterifikaci
4 09:45-10:00 Katarína Porhajašová Antioxidačná a radikál zhášajúca aktivita extraktov zo sliviek a z ringlôt
5 10:00-10:15 Denisa Cagardová Teoretické štúdium modelových oligotiofénov terminovaných perfluórfenylhydrazínovou skupinou
6 10:15-10:30 Michaela Oravcová Antioxidačné vlastnosti nových kvercetínových derivátov
7 10:30-10:45 Kinga Batárová Moderné diagnostické metódy v medicíne (fyzikálno-chemické aspekty)
8 10:45-11:00 Miriama Šimunková Interakcia neuroprotektívnych liečiv s redoxne aktívnym iónom Cu2+
9 11:00-11:15 Daniela Keszeliová Transparentná bórom dopovaná diamantová elektróda a jej použitie v EPR/UV-VIS-NIR spektroelektrochémií
10 11:15-11:30 Erika Senajová Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia modelových a prírodných látok
11 11:30-11:45 Šárka Krňávková Studium sol-gel procesu agarózy pomocí klasické reologie a dynamického rozptylu světla
12 11:45-12:00 Ľuboslava Kmecová Redoxné vlastnosti nových kvercetínových derivátov

[Späť na zoznam sekcií]

Chemické inžinierstvo a organická technológia

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Tomáš Soták, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Miroslav Variny, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 3. poschodie, č.d. 3130

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Kristián Hanus Analýza Clausovho spôsobu výroby síry v rafinérii a možnosti jeho intenzifikácie
2 09:15-09:30 Barbora Huštáková Oxidácia celulózy v prítomnosti vanádových katalyzátorov
3 09:30-09:45 Rastislav Kostelka, Peter Prešinský Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu- SMR proces (Steam Methane Reforming)
4 09:45-10:00 Ladislav Kučera OXIDÁCIA FURFURALU V KVAPALNEJ FÁZE POUŽITÍM MEDENÝCH KATALYZÁTOROV
5 10:00-10:15 Lenka Panghyová Katalytická oxidácia propénu
6 10:15-10:30 Veronika Siváková Vplyv modifikácie uhlia na jeho katalytické vlastnosti
7 10:30-10:45 Dominik Štefanko, Renáta Rusková Splyňovanie modelových organických látok v prostredí superkritickej vody
8 10:45-11:00 Patrícia Záchenská Katalytické reformovanie celulózy
9 11:00-11:15 Maroš Filčák Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak

[Späť na zoznam sekcií]

Mikrobiológia

Zloženie komisie:

 • Doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (FCHPT STU Bratislava, predseda)
 • Prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Eva Šviráková, Ph.D. (FPBT, VŠCHT, Praha)
 • Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Petra Olejníková, PhD. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Matej Maťaťa (FCHPT STU Bratislava)

Rokovacia miestnosť: nová budova, prízemie, CH16

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Nikola Šipošová Plazmidy u bakteriálnych izolátov rezistentných voči ťažkým kovom
2 09:15-09:30 Daniela Kasáková STRATÉGIA PRÍPRAVY DEFEKTNÝCH KMEŇOV RODU TRICHODERMA VO VÁPNIKOVEJ SIGNALIZÁCII
3 09:30-09:45 Barbora Mosná ŠTÚDIUM TRANSPORTNÝCH MECHANIZMOV TRYPTOFÁNU A KYSELINY INDOL-3-OCTOVEJ V HUBE NEUROSPORA CRASSA
4 09:45-10:00 Veronika Liptáková Baktérie z prostredí antropogénne kontaminovaných ťažkými kovmi
5 10:00-10:15 Simon Thomay Identifikácia a charakterizácia bakteriálnych izolátov z archeologického náleziska v Matejovciach
6 10:15-10:30 Lucia Hoppanová Dekontaminácia zrna kukurice infikovaného toxinogénnou hubou Aspergillus flavus nízkoteplotnou plazmou
7 10:30-10:45 Barbora Pfeiferová Antifungálna aktivita novosyntetizovaných 1,4-dihydropyridínových derivátov
8 10:45-11:00 Michaela Dzidová Metabolóm Trichoderma atroviride za oligotrofných podmienok
9 11:00-11:15 Marek Pápay Vplyv mutácie v motíve H-loop na transport sterolov transportérmi Aus1 a Pdr11
10 11:15-11:30 Lenka Zbojová ANTIFUNGÁLNA AKTIVITA NOVOSYNTETIZOVANÝCH CHINOLIZIDÍNOV A ICH VPLYV NA FORMOVANIE KVASINKOVÉHO BIOFILMU
11 11:30-11:45 Zsófia Csáky Vplyv kultivačnej teploty a rastovej fázy na akumuláciu skvalénu u erg1 mutantov kvasinky S. cerevisiae

[Späť na zoznam sekcií]

Organická chémia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (OOCH FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Matej Babjak, PhD. (OOCH FCHPT STU)
 • Ing. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o.)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 4. poschodie, č.d. 423

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Gabriela Šitinová Syntéza a vlastnosti nových typov biologicky aktívnych fluorovaných heterocyklov na báze enoléterov
2 09:15-09:30 Viera Rolíncová Príprava 4-brómizoxazolidín-5-olov a ich použitie v reakciách s alkoholátmi
3 09:30-09:45 Eva Holúbková Príprava a vlastnosti derivátov berberínu
4 09:45-10:00 Dušan Bortňák INDUKOVANÉ ŠTIEPENIE N-N A C-F VÄZIEB AROMATICKÝCH FLUOROVANÝCH HYDRAZÓNOV

[Späť na zoznam sekcií]

Polygrafia a fotochémia

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT STU predseda)
 • Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Lukáš Gál, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Michaela Belovičová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 5. poschodie, č.d. 5122

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Michal Staňo MOŽNOSTI PUBLIKOVANIA INFORMÁCIÍ V POLYGRAFICKOM PRIEMYSLE
2 09:15-09:30 Andrea Třešňáková Optický sensor pro UV záření
3 09:30-09:45 Jakub Balušinský Príprava funkčného solárneho článku s využitím ovrstvovacích techník
4 09:45-10:00 Matej Hvojnik HYBRIDNÉ SOLÁRNE ČLÁNKY NA PLASTOVEJ PET PODLOŽKE
5 10:00-10:15 Martin Vaculka Vplyv svetla a tepla na stabilitu arabskej gumy
6 10:15-10:30 Dominika Vorčáková Vplyv spojív na fotochemickú stabilitu kyseliny karmínovej
7 10:30-10:45 Igor Arvensis SKÚMANIE PRAVOSTI ODTLAČKOV PEČIATOK V DOKUMENTOCH
8 10:45-11:00 Michal Oravec Application of Nanoparticles in Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy for Studying Iron Gall Ink

[Späť na zoznam sekcií]

Potravinárska a kozmetická technológia

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 • doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Zuzana Peráčková, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Martina Beránková (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, prvý výťah, 5. poschodie, č.d. 583

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Simona Birbičová Informovanosť neprofesionálnych používateľov o ochranných pracovných rukaviciach pri manipulácii s pesticídmi
2 09:15-09:30 Veronika Lancíková, Sabína Bašistová Technológia výroby a hodnotenie vybraných nealkoholických nápojov
3 09:30-09:45 Linda Melegová OVERENIE METÓDY PRE HODNOTENIE BARIÉROVÝCH SCHOPNOSTÍ PRACOVNÝCH RUKAVÍC PRI MANIPULÁCII S PRÍPRAVKAMI BYTOVEJ CHÉMIE
4 09:45-10:00 Radka Šmatláková Trhový prieskum vybraných UV filtrov v kozmetických výrobkoch
5 10:00-10:15 Marcela Šubová Technológia výroby bravčovej masti
6 10:15-10:30 Andrej Toběrný FYZIKÁLNO - CHEMICKÉ METÓDY SLEDOVANIA STARNUTIA PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV

[Späť na zoznam sekcií]

Riadenie procesov

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Richard Valo, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Martin Jelemenský (FCHPT STU)
 • Ing. Martin Kalúz, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Juraj Oravec, PhD. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 6. poschodie, č.d. 641

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Peter Bakaráč 2D Plotter
2 09:15-09:30 Miroslav Benkovský VZDIALENÉ RIADENIE MODELU CHEMICKÉHO REAKTORA V ŠKOLSKOM LABORATÓRIU
3 09:30-09:45 Filip Janeček Explicitné prediktívne riadenie destilačnej kolóny
4 09:45-10:00 Andrej Kamenický RIADENIE MAGNETICKEJ LEVITÁCIE V REÁLNOM ČASE
5 10:00-10:15 Simon Koniar PREDIKTÍVNE RIADENIE REKTIFIKAČNEJ KOLÓNY
6 10:15-10:30 Natália Mikušová Automatické rozpoznávanie statických priestorových gest
7 10:30-10:45 Martin Mišenko NÁVRH FUZZY A NEURO-FUZZY REGULÁTOROV
8 10:45-11:00 Katrin Prokeinová NÁVRH RIADENIA PRE VÝMENNÍK TEPLA

[Späť na zoznam sekcií]

Technológia keramiky, skla a cementu

Zloženie komisie:

 • doc. Ing. Marián Janek, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (FCHPT STU)
 • doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. (UACH SAV)
 • Ing. Jan Koplík, Ph.D. (FCH, VUT Brno)
 • Ing. Vladimír Kovár, CSc. (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: Stará budova, prízemie, č.P25

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Klára Zárybnická Možnosti využití fluidních popílků v samonivelačních systémech
2 09:15-09:30 Martina Orlovská Povrchová modifikácia hydroxyapatitu pre výrobu biodegradovateľných a bioaktívnych kompozitov z polyméru kyseliny mliečnej
3 09:30-09:45 Jakub Palovčík Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků
4 09:45-10:00 Veronika Sepešiová VPLYV MLETIA A ZLOŽENIA VÝCHODISKOVÝCH ZMESÍ NA MIKROŠTRUKTÚRU A MECHANICKÚ PEVNOSŤ PENOBETÓNOV
5 10:00-10:15 Filip Sedlák Reakce hydrogensíranu amonného
6 10:15-10:30 Veronika Reháčková KORÓZNA ODOLNOSŤ DENTÁLNEHO MATERIÁLU NA BÁZE OXIDU ZIRKONIČITÉHO

[Späť na zoznam sekcií]

Technológia plastov a kaučuku

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Ján Kruželák, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Dagmara Perďochová (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: Stará budova, 4. poschodie, č.d. 484

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Josef Jakubíček VLIV ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL NA URYCHLENÍ FÁZOVÉHO PŘECHODU II-I U ISOTAKTICKÉHO POLYBUTENU-1
2 09:15-09:30 Milena Kubišová Využití dentální otiskovací hmoty pro hodnocení jakosti povrchů
3 09:30-09:45 Oldřich Šuba K otázce stabilitní únosnosti podzemních válcových nádob z termoplastů
4 09:45-10:00 Valéria Csitáriová Využitie plazmy pre úpravu polymérov v medicíne
5 10:00-10:15 Nikola Fiľová Štúdium starnutia netkaných textílii z biodegradovateľných polymérov
6 10:15-10:30 Peter Kuba Príprava multikomponentného plniva do gumárenských zmesí
7 10:30-10:45 Andrea Kvasničáková Vplyv škrobu na vybrané vlastnosti zmesí na báze NBR kaučuku
8 10:45-11:00 Viktória Richterová Optimalizáci zloženia polymérnych zmesí kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu s prídavkom vhodného zmäkčovadla
9 11:00-11:15 Martin Štilla TESTOVANIE ODOLNOSTI KAUČUKOVÝCH MATERIÁLOV S OBSAHOM BIOPOLYMÉROV VOČI PÔSOBENIU VYBRANÝCH VPLYVOV PROSTREDIA

[Späť na zoznam sekcií]

Technológie ochrany životného prostredia

Zloženie komisie:

 • Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Marian Vojs, PhD. (FEI STU)
 • Ing. Michal Kunštek (MPRV SR)
 • Ing. Lenka Letavajová, PhD. ()

Rokovacia miestnosť: Slovenská chemická knižnica, nová budova, blok A, 2. poschodie

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Milan Semerád VYUŽITIE ASPERGILLUS NIGER, TRICHODERMA VIRENS A PENICILLIUM SIMPLICISSIMUM PRI ZÍSKAVANÍ HLINÍKA Z ELEKTROODPADU
2 09:15-09:30 Stanislava Vlčková PROBLÉMY REZISTENCIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS V ODPADOVÝCH VODÁCH
3 09:30-09:45 Ondrej Púček, Marek Martonka ZJEDNODUŠENÝ MATEMATICKÝ MODEL VÝPOČTU ČOV PRE OBCE DO 10 000 OBYVATEĽOV
4 09:45-10:00 Paula Brandeburová Výskyt a sledovanie ilegálnych drog na bankovkách z hudobných festivalov a bežného obehu v strednej Európe
5 10:00-10:15 Denisa Mikušová Nábeh nitritačného reaktora a jeho laboratórne prevádzkovanie
6 10:15-10:30 Ivana Horáková, Dušan Žabka Nemocnice - kontinuálny zdroj liečiv v odpadových vodách
7 10:30-10:45 Michal Tamáš, Jakub Paškevič SKÚMANIE ZNEČISTENIA RIEČNYCH SEDIMENTOV PRIEMYSELNOU KONTAMINÁCIOU

[Späť na zoznam sekcií]

Výživa a hodnotenie potravín

Zloženie komisie:

 • prof. Ing. Ľubomír Valík. PhD. (FCHPT STU, predseda)
 • Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Denisa Liptáková, PhD. (FCHPT STU)
 • Ing. Martina Koňuchová (FCHPT STU)
 • Ing. Tatiana Mančušková (FCHPT STU)
 • Ing. Zuzana Matejčeková (FCHPT STU)

Rokovacia miestnosť: stará budova, 6. poschodie, knižnica, č.d. 622

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Jana Kaiserová Výskyt Staphylococcus aureus a jeho rezistentných kmeňov v odpadových vodách a kaloch
2 09:15-09:30 Katarína Dubská VPLYV NACL A TEPLOTY NA DYNAMIKU RASTU GEOTRICHUM CANDIDUM NA STUŽENOM MÉDIU
3 09:30-09:45 Lucia Michalova Antimikrobiálna aktivita alkyl-L-ramnozidov
4 09:45-10:00 Aneta Ácsová Možnosti eliminácie rezistentných koliformných baktérií v odpadových vodách
5 10:00-10:15 Veronika Bartalošová Prieskum rastových schopností Escherichia coli izolovaných z potravín
6 10:15-10:30 Veronika Mináriková Monitoring a možná eliminácia koliformných baktérií v odpadových vodách na Slovensku
7 10:30-10:45 Samuel Klčo REZISTENCIA KOLIFORMNÝCH BAKTÉRIÍ V STABILIZOVANOM KALE POČAS ROKA
8 10:45-11:00 Veronika Lehotová Hodnotenie mikrobiologickej kvality potravín na základe detekcie spotreby kyslíka
9 11:00-11:15 Ahmad Khalid Nayab MICROBIOLOGICAL AIR QUALITY BY SEDIMENTATION TECHNIQUE AND AIR SAMPLER
10 11:15-11:30 Nikola Jančová Stanovení dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy

[Späť na zoznam sekcií]