FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2014 - Výsledky

Na tejto stránke sú výsledky 16. slovenskej ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie.

Špeciálne ceny: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností udelil cenu Bc. Janke Marlengovej za prácu: MOŽNOSŤ APLIKÁCIE LIGNÍNU V GUMÁRENSKÝCH ZMESIACH. V sekcii anorganická technológia udelia Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy cenu Bc. Kataríne Juricovej Švaňovej za prácu: ŽELEZO VO VYSOKOM OXIDAČNOM STUPNI V ROZTAVENÝCH HYDROXIDOCH.

Zoznam sekcií:

Sekcia: analytická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Martin Němeček STANOVENIE KYANIDOV METÓDOU PRIETOKOVEJ CHRONOPOTENCIOMETRIE
2 Bc. Iva Mikulíková JEHLIČÍ JAKO BIOINDIKÁTOR PRO HODNOCENÍ ÚROVNĚ KONTAMINACE PAHS
3 Bc. Veronika Svitková PRÍPPRAVA A POUŽITIE DNA BIOSENZOROV S OCHRANNÝMI MEMBRÁNAMI
4 Alžběta Kolorosová EXTRAKCE VYBRANÝCH SLOUČENIN RTUTI Z REÁLNÝCH VZORKŮ PRO SPECIAČNÍ ANALÝZU POMOCÍ RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS
5 Markéta Kašparová VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉ SONDY PRO EXTRAKCI KYSELINY CHLOROGENOVÉ A NEOCHLOROGENOVÉ V KÁVĚ PRAŽENÉ PŘI TEPLOTÁCH DO 120 °C

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: anorganická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Michal Bílek GRIGNARDOVA ČINIDLA OBSAHUJÍCÍ NCN CHELATUJÍCÍ LIGANDY JAKO PREKURZORY KATALYZÁTORŮ POLYMERAČNÍCH REAKCÍ
2 Daniel Dvořák SYNTÉZA, STRUKTURA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI TETRAEDRICKÝCH KOMPLEXŮ KOBALTU(II)
3 Bc Simona Matejová APLIKÁCIA PRÁŠKOVÝCH DIFRAKČNÝCH METÓD NA CHARAKTERIZOVANIE PRODUKTOV PRÍPRAVY KOKRYŠTÁLOV
4 Bc. Lucia Bujňáková VLASTNOSTI HEUSLEROVÝCH ZLIATIN A ICH MOŽNOSTI APLIKÁCIE V PRAXI
5 Bc. Barbora Brachňaková SYNTÉZA, ŠTRUKTÚRNE A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI JEDNOJADROVÝCH KOMPLEXOV ŽELEZA A PRÍPRAVA NOVÝCH MOSTÍKOVYCH LIGANDOV

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: anorganická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Jana Vávrová VPLYV MIKROORGANIZMOV NA ZINKOVÉ POVLAKY
2 Katarína Felgerová ELEKTROCHEMICKÁ PROTIKORÓZNA OCHRANA V AGRESÍVNYCH PROSTREDIACH
3 Bc. Matej Takáč ŽELEZO VO VYSOKOM OXIDAČNOM STUPNI V ROZTAVENÝCH HYDROXIDOCH

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: biochémia a mikrobiológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Michaela Oravkinová OPTIMALIZÁCIA EXPRESIE A PURIFIKÁCIE FÚZNEHO KATIÓNOVÉHO PEPTIDU T4AMFI-GFP
2 Bc. Barbora Ďurišová MOLEKULOVÉ ASPEKTY INTERAKCIE MIKROSKOPICKÝCH HÚB A RASTLÍN
3 Veronika Jarábková CHARAKTERIZÁCIA A DIZAJN VÄZOBNÝCH DOMÉN BAKTERIOFÁGOVÝCH ENDOLYZÍNOV
4 Silvia Schmidtová VPLYV NOVÉHO FOTOSENZIBILIZÁTORA NA ĽUDSKÉ MELANÓMOVÉ BUNKY A375
5 Júnošová Lenka NOVÝ FOTOSENZIBILIZÁTOR A INDUKCIA POŠKODENIA DNA V A2780 BUNKÁCH

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: biochemická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Bc. Marek Rapta CHARAKTERIZÁCIA METABOLIZMU KAROTENOGÉNNYCH KVASINIEK POMOCOU INŠTRUMENTÁLNYCH METÓD
2 Dan Kučera MOŽNOSTI ZNAČENÍ POLYHYDROXYALKANOÁTŮ A JEJICH PRODUKCE NA ODPADNÍCH SUBSTRÁTECH
3 Bc. Dominika Gogová PRODUKCIA BIOPALÍV KULTIVÁCIOU YARROWIA LIPOLYTICA NA GLYCEROLE
4 Jakub Vaňásek IMUNOMAGNETICKÁ SEPARACE BUNĚK RODU LACTOBACILLUS POMOCÍ MAGNETICKÝCH NOSIČŮ FUNKCIONALIZOVANÝCH PROTILÁTKOU
5 Katarína Hrčková ACHROMOBACTER A RHODOCOCCUS: POTENCIÁLNE BIOKATALYZÁTORY PRE DEGRADÁCIU POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: bioorganická a materiálová chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Tomáš Hodík KAPALNÉ KRYSTALY JAKO LIGANDY PRO MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE - SYNTÉZA A MESOMORFNÍ VLASTNOSTI
2 Tomáš Klejch PŘÍPRAVA IONTOVÝCH RECEPTORŮ NA BÁZI CALIX[4]ARENŮ - SYNTÉZA A STUDIUM VLASTNOSTÍ
3 Eliška Kratochvílová SYNTÉZA 4-METHYLAMINODERIVÁTU RIMONABANTU
4 Lubomír Váňa SYNTÉZA METABOLITŮ NOVÝCH SYNTETICKÝCH DROG S 1,3-DIOXOLANOVÝM KRUHEM
5 Daniela Danková NOVÉ VONNÉ MOLEKULY S ANANÁSOVOU VÔŇOU
5 Dušan Bortňák SYNTETICKÉ VYUŽITIE PENTAFLUÓRFENYLHYDRAZÍNU NA PRÍPRAVU NOVÝCH HETEROCYKLOV VYKAZUJÚCICH OPTO-ELEKTRONICKÉ VLASTNOSTI A BIO. AK

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: chemické a biochemické inžinierstvo

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Dominik Štefanko SPLYŇOVANIE ORGANICKÝCH LÁTOK V PROSTREDÍ SUPERKRITICKEJ VODY
1 Renáta Rusková SPLYŇOVANIE ORGANICKÝCH LÁTOK V PROSTREDÍ SUPERKRITICKEJ VODY
2 Bc. Radovan Kotvan OPTIMALIZÁCIA CHLADIACEHO SYSTÉMU SLADOVNE
2 Bc. Terézia Šedová OPTIMALIZÁCIA CHLADIACEHO SYSTÉMU SLADOVNE
3 Bc. Matej Danko AZEOTROPICKÁ REKTIFIKÁCIA ZMESI ETANOL-VODA
4 Matúš Habánek MODELOVANIE ODSTRAŇOVANIA PRODUKTOV FERMENTÁCIE VYUŽITÍM KOMBINÁCIE MEMBRÁNOVEJ EXTRAKCIE A ADSORPCIE
5 Jozef Halás POROVNANIE ÚČINNOSTI EXTRAKČNÝCH ROZPÚŠŤADIEL PRI DELENÍ ZMESI UHĽOVODÍKOV

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: drevo, celulóza, papier

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Bc. Katarína Jankovičová UTILIZATION OF LIGNIN IN CHEMICAL INDUSTY - LIGNOBOOST PROCESS
2 Bc. Michaela Vernarecová ŠTÚDIUM EXTRAKTU SMREKOVEJ KÔRY
3 Bc Michaela Floreková IDENTIFIKÁCIA A CHARAKTERIZÁCIA PÔVODNÝCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV V OBJEKTOCH KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
4 Bc. Alica Patrícia Nemčoková VYUŽITIE METÓD OBRAZOVEJ ANALÝZY PRI IDENTIFIKÁCII OCHRANNÝCH PRVKOV V PAPIERI
5 Bc. Petra Strižincová ŠTÚDIUM STÁLOSTI DREVENÝCH POVRCHOV OPRACOVANÝCH PLAZMOU

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: ekonomika a manažment

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Michal Cvíčela FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE POZITÍVNY EKONOMICKÝ RAST FIRMY
1 Samuel Habala IMPLEMENTÁCIE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – FIRMA MALINA
2 Bc. Michaela Bohunčáková ZÁKAZNÍCKE VNÍMANIE NAKUPOVANIA CEZ INTERNET
2 Bc. Veronika Ondášová ZÁKAZNÍCKE VNÍMANIE NAKUPOVANIA CEZ INTERNET
2 Paulína Romanová ŠPECIÁLNE BANKOVÉ NÁSTROJE
2 Silvia Michalovičová ŠPECIÁLNE BANKOVÉ NÁSTROJE
3 Ivan Getta DÔCHODKOVÝ SYSTÉM SR
3 Mária Pati Nagyová TVORBA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU - THE WAY S.R.O
4 Michaela Plekancová PODNIKATELSKÝ PLÁN - PRO GAMING ZONE DIMENSION
4 Natália Mikušová PODNIKATELSKÝ PLÁN - PRO GAMING ZONE DIMENSION
5 Michal Vojtas VPLYV ŠTÝLU RIADENIA NA ROZHODOVANIE, KOMUNIKÁCIU A MOTIVÁCIU.

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: environmentálne inžinierstvo

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Oľga Čižmárová VYUŽITIE POKROČILÉHO FENTONOVSKÉHO PROCESU PRI DEGRADÁCII CHLÓROVANÝCH POLUTANTOV
2 Paula Brandeburová POROVNANIE MOŽNOSTÍ ODSOĽOVANIA VÔD NA PITNÉ ÚČELY
3 Bc. Pavlína Landová PROBLEMATIKA VÝSKYTU PENICILINOVÝCH ANTIBIOTIK VE VODÁCH
4 Adriána Drobňáková NANOČASTICE V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A ICH TOXICKÉ ÚČINKY
5 Július Telek DIMENZOVANIE A PREVÁDZKA KOREŇOVÝCH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: fyzikálna chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Adam Jugl CHARAKTERIZACE KYSELINY HYALURONOVÉ ULTRAZVUKOVOU SPEKTROSKOPIÍ
1 Bc. Ivana Hubertová ŠTÚDIUM ANTIOXIDAČNÝCH A RADIKÁL ZHÁŠAJÚCICH ÚČINKOV PRÍRODNÝCH TANÍNOV POMOCOU SPEKTROSKOPICKÝCH A ELEKTROCHEMICKÝCH TECHNÍK
3 Bc. Lucia Rišpanová DFT ŠTÚDIA SPEKTROSKOPICKO-ŠTRUKTÚRNYCH VLASTNOSTÍ DICHLÓRINDOFENOLU
4 Martin Michalík WATER EFFECT ON THE BOND DISSOCIATION ENERGY OF O−H AND N−H BONDS IN PHENOL AND ANILINE:THE TESTING OF SIMPLE MOLECULAR DYNAMICS
5 Marek Pribus VPLYV DUSIČNANU N-CETYL-N,N,N-TRIMETYLAMÓNNEHO NA PRIEBEH BRIGGSOVEJ-RAUSCHEROVEJ OSCILAČNEJ REAKCIE

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: polygrafia a aplikovaná fotochémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Petra Fiamová FOTOCHEMICKÁ STABILITA ANTRACHINÓNOVÝCH FARBÍV
2 Lenka Kačenková VPLYV SVETELNÉHO STARNUTIA NA VLASTNOSTI FOTOGRAFICEKJ PODLOŽKY
3 Simona Šimonová VYUŽITIE MOLEKULOVEJ SPEKTROSKOPIE V KRIMINALISTICKO-TECHNICKEJ ANALÝZE GRAFICKÝCH OBJEKTOV - ŠTÚDIUM VIACHÁRKOVÝCH DOKUMENTOV
4 Dominika Lališová SKÚMANIE PRAVOSTI HOLOGRAFICKÝCH OCHRANNÝCH PRVKOV
5 Andrea Jakubcová SKÚMANIE ÚRADNÝCH LISTÍN Z HĽADISKA PRÍTOMNOSTI OCHRANNÝCH PRVKOV
5 Bc. Patrik Jurkovič FARBIVOM SENZIBILIZOVANÉ SOLÁRNE ČLÁNKY NA PLASTOVEJ PODLOŽKE

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: potravinárska a kozmetická technológia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Bc. Zuzana Burčová ANALÝZA ALFA-TOKOFEROL CHINÓNU VO FRITOVANOM SLNEČNICOVOM OLEJI
2 Zuzana Vojteková MODIFIKÁCIA VISKOZITY FERMENTOVANÝCH MLIEČNYCH VÝROBKOV
3 Bc. Eva Hegyiová POTENCIÁL VYUŽITIA PROBIOTICKÝCH KULTÚR PRI VÝROBE FERMENTOVANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOV
4 Zuzana Litvinová RIZIKÁ PESTICÍDOV PRI EXPOZÍCIÍ KOŽE ČLOVEKA
5 Bc. Viliam Nagy DOKAZ A KVANTIFIKACIA ZVODNENIA MLIEKA

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: riadenie procesov

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Bc. Daniel Janočko AUTOMATIZAČNÝ SKRIPT PRE SERVISNÉ STREDISKÁ
2 Bc. Filip Janeček HIERARCHICKÉ RIADENIE SKUPINY VOZIDIEL
3 Bc. Pavol Ďurina ROZVRH A INTERAKTÍVNY PLÁN ŠKOLY - DATABÁZA, REST API A SPRACOVANIE DÁT
4 Bc. Miroslav Benkovský RASPBERRY PI S MODULOM BRICKPI PRE OVLÁDANIE LEGOROBOTOV
5 Bc. Andrej Kamenický TEPELNO-OPTICKÁ SÚSTAVA UDAQ28-LT Z POHĽADU PRIEMYSELNÉHO RIADENIA

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: syntetická a organická chémia

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Tomáš Čarný TOTÁLNA SYNTÉZA ANDYTRIOLU
2 Bc. Miroslav Kuba SYNTÉZA 5-FLUÓRDERIVÁTOV INDOLOVÝCH FYTOALEXÍNOV
3 Bc. Mária Spišáková PRÍPRAVA 5-ČLÁNKOVÝCH CYKLICKÝCH NITRÓNOV ODVODENÝCH Z HEXÓZ
4 Bc. Filip Mokrý OXOPROLÍNOVÉ CHIMÉRY V SYNTÉZE DERIVÁTOV FTY720 A HPA-12
5 Bc. Martina Miháľová FLUORESCENČNE ZNAČENÉ ANALÓGY HOMOCERAMIDU HPA-12

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: technológia keramiky, skla a cementu

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Martin Šafář VÝVOJ BETONOVÝCH ZÁMĚSÍ NA BÁZI SEKUNDÁRNÍCH ALKALICKY AKTIVOVANÝCH SUROVIN
2 Radek Gockert VÝROBA BIOKERAMICKÝCH MIKRO JEDNOTEK VHODNÝCH K PODPOŘE RŮSTU KOSTÍ POMOCÍ METODY DIP-COATING
3 Bc. Miroslav Skřeček TVORBA A LABORATORNÍ PŘÍPRAVA AFT FÁZÍ
4 Bc. David Matoušek STUDIUM MECHANICKÉ AKTIVACE CHEMICKÝCH REAKCÍ NA FÁZOVÝCH ROZHRANÍCH MDF KOMPOZITŮ
5 Bc. Petra Kukóová GRANULOMETRICKÉ HODNOTENIE TEHLIARSKEJ SUROVINY

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: technológia organických látok, vlákien a technológia ropy

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Bc. Dagmara Perďochová MODIFIKÁCIA POLYURETÁNOVÝCH NETKANÝCH TEXTÍLIÍ BIOAKTÍVNYMI LÁTKAMI
2 Bc. Dušana Zmeková ŠTÚDIUM OXIDÁCIE CYKLOHEXANÓNU V KVAPALNEJ FÁZE
3 Bc. Tomáš Zatroch KATALYTICKÁ OXIDÁCIA FURFURALU NA MALEINANHYDRID V PLYNNEJ FÁZE
4 Bc. Miroslava Hýlová POLYPROPYLÉNOVÉ VLÁKNA S OBSAHOM FOTOCHRÓMNYCH PIGMENTOV AKO TEXTILNÉ SENZORY PRE INTELIGENTNÉ TEXTÍLIE
4 Bc. Veronika Hrabovská POLYPROPYLÉNOVÉ VLÁKNA S OBSAHOM FOTOCHRÓMNYCH PIGMENTOV AKO TEXTILNÉ SENZORY PRE INTELIGENTNÉ TEXTÍLIE
5 Bc. Barbora Kiselová VPLYV VEĽKOSTI ČASTÍC GUMOVEJ DRVINY NA HOMOGENITU V ASFALTOVÝCH ZMESIACH
5 Martin Evin SELEKTÍVNE KATALYZÁTORY PRE OXIDÁCIU FURFURALU V KVAPALNEJ FÁZE

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: technológia plastov a kaučuku

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Patrícia Bošeľová POVRCHOVÁ MODIFIKÁCIA BIODEGRADOVATEĽNEJ NETKANEJ TEXTÍLIE PRE MEDICÍNSKE ÚČELY
2 Ivana Gálisová ŠTUDIUM VLASTNOSTI LYOFILIZOVANÝCH KOLAGENOVÝCH MATRIC
3 Annamária Fekiačová ŠTÚDIUM VPLYVU NUKLEAČNÝCH ČINIDIEL NA KRYŠTALIZÁCIU KYSELINY POLYMLIEČNEJ
3 Bc. Ivana Gočalová VPLYV PLNÍV NA SPRACOVATEĽSKÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIODEGRADOVATEĽNÝCH POLYMÉRNYCH ZMESÍ ZÍSKANÝCH Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV
4 Bc. Janka Marlengová MOŽNOSŤ APLIKÁCIE LIGNÍNU V GUMÁRENSKÝCH ZMESIACH

[Späť na zoznam sekcií]

Sekcia: výživa a hodnotenie potravín

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Bc. Lucia Michalová ANTIMIKROBÁLNA AKTIVITA CESNAKU
2 Bc. Juliana Šimončicová DEVITALIZÁCIA MYKOFLÓRY NA POVRCHU ZŔN NÍZKOTEPLOTNOU PLAZMOU
3 Bc. Zuzana Matejčeková RAST A PREŽÍVANIE BAKTÉRIÍ MLIEČNEHO KYSNUTIA V CEREÁLNYCH MATRICIACH
4 Monika Hornická MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA MATERSKÉHO MLIEKA A SUŠENÉHO DOJČENSKÉHO MLIEKA S OBSAHOM PROBIOTÍK
5 Zuzana Bellovičová HODNOTENIE RASTU A METABOLICKEJ AKTIVITY PROBIOTICKÉHO KMEŇA LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG OD ZLOŽENIA RYŽOVÉHO SUBSTRÁTU

[Späť na zoznam sekcií]