FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2014 - Program

Študentská vedecká konferencia sa konala 12. novembra 2014 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava (zobraziť na mape).

08:30 - 08:45 otvorenie​ - miestnosť CH12 na prízemí v novej budove
08:50 - 09:00 registrácia účastníkov v sekciách
09:00 - 13:00 rokovanie v sekciách
14:00 - 15:00 zasadnutie hlavnej poroty súťaže
16:00 - 17:30 vyhlásenie výsledkov - miestnosť CH12 na prízemí v novej budove

 

Analytická chémia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok C, 4. poschodie, č.d. 492

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Silvia Zichová VYUŽITIE PLYNOVEJ CHROMATOGRAFIE NA RÝCHLE AŽ ULTRARÝCHLE ANALÝZY
2 09:15-09:30 Alžběta Kolorosová EXTRAKCE VYBRANÝCH SLOUČENIN RTUTI Z REÁLNÝCH VZORKŮ PRO SPECIAČNÍ ANALÝZU POMOCÍ RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS
3 09:30-09:45 Mária Kovácsová CHARAKTERIZÁCIA ODRODOVÝCH SLIVOVÍC SYNCHRÓNNOU FLUORESCENČNOU SPEKTROMETRIOU
4 09:45-10:00 Iva Mikulíková JEHLIČÍ JAKO BIOINDIKÁTOR PRO HODNOCENÍ ÚROVNĚ KONTAMINACE PAHS
5 10:00-10:15 Hana Axmannová STANOVENÍ ELEKTROCHEMICKY AKTIVNÍCH LÁTEK VOLTAMETRICKY A PO SEPARACI POMOCÍ HPLC
6 10:15-10:30 Markéta Kašparová VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉ SONDY PRO EXTRAKCI KYSELINY CHLOROGENOVÉ A NEOCHLOROGENOVÉ V KÁVĚ PRAŽENÉ PŘI TEPLOTÁCH DO 120 °C
7 10:30-10:45 Martin Němeček STANOVENIE KYANIDOV METÓDOU PRIETOKOVEJ CHRONOPOTENCIOMETRIE
8 10:45-11:00 Kateřina Procházková STANOVENÍ BENZOFENONU-3 NA BOREM DOPOVANÉ DIAMANTOVÉ FILMOVÉ ELEKTRODĚ
9 11:00-11:15 Marcela Kotasová VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ VYBRANÝCH DERIVÁTŮ CHINOXALINU NA RTUŤOVÝM MENISKEM MODIFIKOVANÉ STŘÍBRNÉ PEVNÉ AMALGÁMOVÉ ELEKTRODĚ
10 11:15-11:30 Veronika Svitková PRÍPPRAVA A POUŽITIE DNA BIOSENZOROV S OCHRANNÝMI MEMBRÁNAMI
11 11:30-11:45 Zuzana Petrželová NEPRIAME CHRONOPOTENCIOMETRICKÉ STANOVENIE KONCENTRÁCIE HLINÍKA VO VODÁCH
12* 11:45-12:00 Dominika Jarošová VYUŽITIE URÝCHLENEJ EXTRAKCIE ROZPÚŠŤADLOM A GC-MS NA STANOVENIE PESTICÍDOV V TEXTÍLIÁCH
13* 12:00-12:15 Kristína Cinková BDD AKO CITLIVÝ ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR NA STANOVENIE ANTIHYPERTENZÍV VO FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOCH A V ĽUDSKOM MOČI

Poznámka: Pomocou symbolu * sú označené nesúťažné príspevky v danej sekcii (príspevky doktorandov).

Anorganická chémia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 4. poschodie, č.d. 457

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Michal Bílek GRIGNARDOVA ČINIDLA OBSAHUJÍCÍ NCN CHELATUJÍCÍ LIGANDY JAKO PREKURZORY KATALYZÁTORŮ POLYMERAČNÍCH REAKCÍ
2 09:15-09:30 Barbora Brachňaková SYNTÉZA, ŠTRUKTÚRNE A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI JEDNOJADROVÝCH KOMPLEXOV ŽELEZA A PRÍPRAVA NOVÝCH MOSTÍKOVYCH LIGANDOV
3 09:30-09:45 Lucia Bujňáková, VLASTNOSTI HEUSLEROVÝCH ZLIATIN A ICH MOŽNOSTI APLIKÁCIE V PRAXI
4 09:45-10:00 Daniel Dvořák SYNTÉZA, STRUKTURA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI TETRAEDRICKÝCH KOMPLEXŮ KOBALTU(II)
5 10:00-10:15 Jan Hajzler VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROSKOPIE PRO IDENTIFIKACI A ANALÝZU ANORGANICKÝCH LÁTEK
6 10:15-10:30 Mária Karľová KOMPLEXNÉ ZLÚČENINY ŽELEZA S AMIDMI A TIOAMIDMI KYSELINY NIKOTÍNOVEJ
7 10:30-10:45 Simona Matejová APLIKÁCIA PRÁŠKOVÝCH DIFRAKČNÝCH METÓD NA CHARAKTERIZOVANIE PRODUKTOV PRÍPRAVY KOKRYŠTÁLOV

Anorganická technológia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: stará budova, 1. poschodie, č.d. 150

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Katarína Felgerová ELEKTROCHEMICKÁ PROTIKORÓZNA OCHRANA V AGRESÍVNYCH PROSTREDIACH
2 09:15-09:30 Matej Takáč ŽELEZO VO VYSOKOM OXIDAČNOM STUPNI V ROZTAVENÝCH HYDROXIDOCH
3 09:30-09:45 Jana Vávrová VPLYV MIKROORGANIZMOV NA ZINKOVÉ POVLAKY
4 09:45-10:00 Katarína Juricová Švaňová ŽELEZO VO VYSOKOM OXIDAČNOM STUPNI V ROZTAVENÝCH HYDROXIDOCH
5 10:00-10:15 Emília Kubiňáková OPTIMALIZÁCIA PARAMETROV ELEKTROCHEMICKEJ PRÍPRAVY ŽELEZANOV
6* 10:15-10:30 Kamil Kerekeš ZHODNOCOVANIE ODPADOV S OBSAHOM DRAHÝCH KOVOV

Poznámka: Pomocou symbolu * sú označené nesúťažné príspevky v danej sekcii (príspevky doktorandov).

Biochémia a mikrobiológia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: stará budova, 5. poschodie, č.d. 513

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Martin Škandík SLEDOVANIE INDUKCIE AUTOFÁGIE IN VITRO V PRÍTOMNOSTI VYBRANÉHO CHINOLÓNOVÉHO DERIVÁTU
2 09:15-09:30 Simon Thomay STANOVENIE ANTIMIKROBIÁLNEHO ÚČINKU NOVOSYNTETIZOVANÝCH CHINOLIZIDÍNOV
3 09:30-09:45 Michaela Oravkinová OPTIMALIZÁCIA EXPRESIE A PURIFIKÁCIE FÚZNEHO KATIÓNOVÉHO PEPTIDU T4AMFI-GFP
4 09:45-10:00 Barbora Ďurišová MOLEKULOVÉ ASPEKTY INTERAKCIE MIKROSKOPICKÝCH HÚB A RASTLÍN
5 10:00-10:15 Veronika Jarábková CHARAKTERIZÁCIA A DIZAJN VÄZOBNÝCH DOMÉN BAKTERIOFÁGOVÝCH ENDOLYZÍNOV
6 10:15-10:30 Júnošová Lenka NOVÝ FOTOSENZIBILIZÁTOR A INDUKCIA POŠKODENIA DNA V A2780 BUNKÁCH
7 10:30-10:45 Silvia Schmidtová VPLYV NOVÉHO FOTOSENZIBILIZÁTORA NA ĽUDSKÉ MELANÓMOVÉ BUNKY A375
8 10:45-11:00 Jozef Ozimy CYTOPLAZMOVÁ MEMBRÁNA A JEJ ÚLOHA V INDUKOVANEJ TVORBE EXTRACELULÁRNYCH PROTEÁZ TRICHODERMA ATROVIRIDE
9 11:00-11:15 Alžbeta Líšková ŠTÚDIUM PROTEKTÍVNYCH ÚČINKOV VYBRANÝCH DERIVÁTOV KVERCETÍNU KOMÉTOVOU METÓDOU
10 11:15-11:30 Veronika Galliková SLEDOVANIE ÚČINKU KOMPLEXOV MEDI A FLAVONOIDU NA BUNKOVÚ VIABILITU
11 11:30-11:45 Matej Zajiček ÚLOHA ABC TRANSPORTÉROV V SEKUNDÁRNOM METABOLIZME TRICHODERMA VIRIDE
12* 11:45-12:00 Jana Kubíčková HALOPERIDOL MODULATES SIGMA 1 AND IP3 RECEPTORS TYPE 1 IN NEURONAL CELLS
13* 12:00-12:15 Zuzana Ježíková ÚLOHA ABC TRANSPORTÉROV V REZISTENCII TRICHODERMA ATROVIRIDE VOČI ANTIFUNGÁLNE AKTÍVNYM ZLÚČENINÁM
14* 12:15-12:30 Tomáš Pagáč ÚLOHA ABC TRANSPORTÉROV V PROCESE MYKOPARAZITIZMU VLÁKNITÝCH HÚB TRICHODERMA SP.

Poznámka: Pomocou symbolu * sú označené nesúťažné príspevky v danej sekcii (príspevky doktorandov).

Biochemická technológia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: stará budova, 3. poschodie, č.d. 319

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Dan Kučera MOŽNOSTI ZNAČENÍ POLYHYDROXYALKANOÁTŮ A JEJICH PRODUKCE NA ODPADNÍCH SUBSTRÁTECH
2 09:15-09:30 Tatiana Petrovičová VYUŽITIE MONOAMÍNOXIDÁZ V CHEMO-BIOKATALÝZE
3 09:30-09:45 Monika Halásová EXTRACELULÁRNA PRODUKCIA REKOMBINANTNÝCH PROTEÍNOV
4 09:45-10:00 Simona Krompaková PRÍPRAVA VYSOKOPURIFIKOVANÝCH ZMESÍ GALAKTOOLIGOSACHARIDOV S VYUŽITÍM IMOBILIZOVANÝCH BIOSYSTÉMOV
5 10:00-10:15 Ondrej Slaný BIOTECHNOLOGICKÁ PRODUKCIA KYSELINY Γ-LINOLÉNOVEJ A Β-KAROTÉNU
6 10:15-10:30 Michal Plž FERMENTAČNÁ PRODUKCIA BUTANOLU Z GLYCEROLU
7 10:30-10:45 Katarína Hrčková ACHROMOBACTER A RHODOCOCCUS: POTENCIÁLNE BIOKATALYZÁTORY PRE DEGRADÁCIU POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
8 10:45-11:00 Marek Rapta CHARAKTERIZÁCIA METABOLIZMU KAROTENOGÉNNYCH KVASINIEK POMOCOU INŠTRUMENTÁLNYCH METÓD
9 11:00-11:15 Natália Hatráková PRÍPRAVA KYSELINY NEURAMÍNOVEJ POMOCOU IMOBILIZOVANÝCH ENZÝMOV
10 11:15-11:30 Jakub Vaňásek IMUNOMAGNETICKÁ SEPARACE BUNĚK RODU LACTOBACILLUS POMOCÍ MAGNETICKÝCH NOSIČŮ FUNKCIONALIZOVANÝCH PROTILÁTKOU
11 11:30-11:45 Marek Sorát FERMENTAČNÁ PRÍPRAVA 1,3-PROPÁNDIOLU, INTERMEDIÁTU PRE CHEMICKÚ SYNTÉZU
12 11:45-12:00 Dominika Gogová PRODUKCIA BIOPALÍV KULTIVÁCIOU YARROWIA LIPOLYTICA NA GLYCEROLE
13 12:00-12:15 Alžbeta Gajdošíková CHARAKTERIZÁCIA AROMATICKÉHO PROFILU SLOVENSKÝCH VÍN

Bioorganická a materiálová chémia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 4. poschodie, č.d. 423

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Dušan Bortňák SYNTETICKÉ VYUŽITIE PENTAFLUÓRFENYLHYDRAZÍNU NA PRÍPRAVU NOVÝCH HETEROCYKLOV VYKAZUJÚCICH OPTO-ELEKTRONICKÉ VLASTNOSTI A BIO. AK
2 09:15-09:30 Pavol Csiba KODENZAČNÉ REAKCE N,N-DIFENYLAMIDOV ALIFATICKÝCH KYSELÍN
3 09:30-09:45 Daniela Danková NOVÉ VONNÉ MOLEKULY S ANANÁSOVOU VÔŇOU
4 09:45-10:00 Ivana Herdová FLUÓROVANÉ KYNURÉNOVÉ KYSELINY
5 10:00-10:15 Tomáš Hodík KAPALNÉ KRYSTALY JAKO LIGANDY PRO MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE - SYNTÉZA A MESOMORFNÍ VLASTNOSTI
6 10:15-10:30 Eva Holúbková PRÍPRAVA A VLASTNOSTI KONJUGÁTOV BERBERÍNU
7 10:30-10:45 Eva Kicková DIARYLETÉNOVÉ MOLEKULOVÉ PREPÍNAČE OBSAHUJÚCE CROWN-ÉTEROVÚ ŠTRUKTÚRU
8 10:45-11:00 Tomáš Klejch PŘÍPRAVA IONTOVÝCH RECEPTORŮ NA BÁZI CALIX[4]ARENŮ - SYNTÉZA A STUDIUM VLASTNOSTÍ
9 11:00-11:15 Eliška Kratochvílová SYNTÉZA 4-METHYLAMINODERIVÁTU RIMONABANTU
10 11:15-11:30 Monika Slahúčková STEREOSELEKTÍVNE CYKLOHYDROAMINÁCIE NEAKTIVOVANÝCH ALKENYLAMÍNOV
11 11:30-11:45 Lubomír Váňa SYNTÉZA METABOLITŮ NOVÝCH SYNTETICKÝCH DROG S 1,3-DIOXOLANOVÝM KRUHEM

Drevo, celulóza, papier

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 4. poschodie, č.d. 4128

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Denisa Oravcová EXTRAKCIA SMREKOVEJ KÔRY
2 09:15-09:30 Michaela Vernarecová ŠTÚDIUM EXTRAKTU SMREKOVEJ KÔRY
3 09:30-09:45 Katarína Jankovičová UTILIZATION OF LIGNIN IN CHEMICAL INDUSTY - LIGNOBOOST PROCESS
4 09:45-10:00 Tomáš Hatala CENNÉ CHEMIKÁLIE Z RASTLINNÝCH SUROVÍN
5 10:00-10:15 Petra Strižincová ŠTÚDIUM STÁLOSTI DREVENÝCH POVRCHOV OPRACOVANÝCH PLAZMOU
6 10:15-10:30 Veronika Matejičková APLIKÁCIA METÓD URÝCHLENÉHO STARNUTIA PRE RÔZNE DRUHY MATERIÁLOV KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
7 10:30-10:45 Michaela Floreková IDENTIFIKÁCIA A CHARAKTERIZÁCIA PÔVODNÝCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV V OBJEKTOCH KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
8 10:45-11:00 Martin Kecskés KRIMINALISTICKÉ SKÚMANIE PAPIEROV
9 11:00-11:15 Veronika Majová DATABÁZA ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTÍK GRAFICKÝCH KANCELÁRSKYCH PAPIEROV PRE KRIMINALISTICKÉ ÚČELY
10 11:15-11:30 Zuzana Haščičová IDENTIFIKÁCIA FALZIFIKÁTOV V DOKUMENTE PRE KRIMINALISTICKÉ ÚČELY
11 11:30-11:45 Alica Patrícia Nemčoková VYUŽITIE METÓD OBRAZOVEJ ANALÝZY PRI IDENTIFIKÁCII OCHRANNÝCH PRVKOV V PAPIERI

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 6. poschodie, č.d. 601

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Michal Cvíčela FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE POZITÍVNY EKONOMICKÝ RAST FIRMY
2 09:15-09:30 Ivan Getta DÔCHODKOVÝ SYSTÉM SR
3 09:30-09:45 Michal Vojtas VPLYV ŠTÝLU RIADENIA NA ROZHODOVANIE, KOMUNIKÁCIU A MOTIVÁCIU.
4 09:45-10:00 Samuel Habala IMPLEMENTÁCIE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – FIRMA MALINA
5 10:00-10:15 Mária Pati Nagyová TVORBA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU - THE WAY S.R.O
6 10:15-10:30 Natália Mikušová; Michaela Plekancová PODNIKATELSKÝ PLÁN - PRO GAMING ZONE DIMENSION
7 10:30-10:45 Peter Petrisko PRÍČINY NEZAMESTNANOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A JEJ MOŽNÉ RIEŠENIA
8 10:45-11:00 Veronika Krafčíková; Michaela Ilavská VÝVOJ ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ V PRIEMYSLE NA SLOVENSKU
9 11:00-11:15 Michaela Bohunčáková; Veronika Ondášová ZÁKAZNÍCKE VNÍMANIE NAKUPOVANIA CEZ INTERNET
10 11:15-11:30 Silvia Michalovičová; Paulína Romanová ŠPECIÁLNE BANKOVÉ NÁSTROJE
11 11:30-11:45 Erika Časnochová; Katarína Ikeotuonye PLÁNOVANIE VÝROBNÉHO PROCESU V PRIEMYSELNOM PODNIKU
12 11:45-12:00 Dominika Píšová EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 7. poschodie, č.d. 737

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Július Telek DIMENZOVANIE A PREVÁDZKA KOREŇOVÝCH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD
2 09:15-09:30 Milan Semerád BIOLÚHOVANIE KOVOV Z POČÍTAČOVÝCH KOMPONENTOV MIKROSKOPICKÝMI HUBAMI
3 09:30-09:45 Lucia Ujová RIZIKÁ NÁBEHU NITRITAČNÉHO REAKTORA
4 09:45-10:00 Bibiána Korbová VÝBER VHODNEJ OXIDAČNEJ METÓDY PRE DEGRADÁCIU ESTROGÉNNYCH LÁTOK S ANTIKONCEPČNÝM ÚČINKOM
5 10:00-10:15 Lucia Ivanová VPLYV VYBRANÝCH LIEČIV NA ANAERÓBNU FERMENTÁCIU A ICH SORPČNO-DESORPČNÉ CHARAKTERISTIKY
6 10:15-10:30 Oľga Čižmárová VYUŽITIE POKROČILÉHO FENTONOVSKÉHO PROCESU PRI DEGRADÁCII CHLÓROVANÝCH POLUTANTOV
7 10:30-10:45 Paula Brandeburová POROVNANIE MOŽNOSTÍ ODSOĽOVANIA VÔD NA PITNÉ ÚČELY
8 10:45-11:00 Adriána Drobňáková NANOČASTICE V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A ICH TOXICKÉ ÚČINKY
9 11:00-11:15 Pavlína Landová PROBLEMATIKA VÝSKYTU PENICILINOVÝCH ANTIBIOTIK VE VODÁCH

Fyzikálna chémia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 2. poschodie, č.d. 231

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Martin Musil BUTANOLÝZA ŘEPKOVÉHO OLEJE
2 09:15-09:30 Aleš Vávra ODSTRAŇOVÁNÍ VOLNÝCH MASTNÝCH KYSELIN Z BIONAFTY
3 09:30-09:45 Marek Pribus VPLYV DUSIČNANU N-CETYL-N,N,N-TRIMETYLAMÓNNEHO NA PRIEBEH BRIGGSOVEJ-RAUSCHEROVEJ OSCILAČNEJ REAKCIE
4 09:45-10:00 Iva Karásková POLYELEKTROLYTOVÉ KOMPLEXY PRO KOSMETIKU A MEDICÍNU
5 10:00-10:15 Júlia Kožíšková SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF COPPER(II) COMPLEXES WITH QUINOLONES
6 10:15-10:30 Martin Michalík WATER EFFECT ON THE BOND DISSOCIATION ENERGY OF O−H AND N−H BONDS IN PHENOL AND ANILINE:THE TESTING OF SIMPLE MOLECULAR DYNAMICS
7 10:30-10:45 Ivana Hubertová ŠTÚDIUM ANTIOXIDAČNÝCH A RADIKÁL ZHÁŠAJÚCICH ÚČINKOV PRÍRODNÝCH TANÍNOV POMOCOU SPEKTROSKOPICKÝCH A ELEKTROCHEMICKÝCH TECHNÍK
8 10:45-11:00 Adam Jugl CHARAKTERIZACE KYSELINY HYALURONOVÉ ULTRAZVUKOVOU SPEKTROSKOPIÍ
9 11:00-11:15 Lucia Rišpanová DFT ŠTÚDIA SPEKTROSKOPICKO-ŠTRUKTÚRNYCH VLASTNOSTÍ DICHLÓRINDOFENOLU
10 11:15-11:30 Jan Kotouček UŽITÍ KINETIKY PŘENOSU PROTONŮ V EXCITOVANÉM STAVU KE STUDIU HYDRATAČNÍCH ZMĚN V SYSTÉMU TENZID HYALURONAN
11 11:30-11:45 Aneta Chytilová DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC A ZETA-POTENCIÁL JAKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ HUMINOVÝCH KYSELIN V ROZTOCÍCH
12 11:45-12:00 Tereza Borůvková STANOVENÍ REZIDUÁLNÍCH LÁTEK Z PŘÍPRAVY KOLOIDNÍCH SYSTÉMŮ NA BÁZI BIOPOLYMERŮ

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 3. poschodie, č.d. 3130

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Dominik Štefanko; Renáta Rusková SPLYŇOVANIE ORGANICKÝCH LÁTOK V PROSTREDÍ SUPERKRITICKEJ VODY
2 09:15-09:30 Matúš Habánek MODELOVANIE ODSTRAŇOVANIA PRODUKTOV FERMENTÁCIE VYUŽITÍM KOMBINÁCIE MEMBRÁNOVEJ EXTRAKCIE A ADSORPCIE
3 09:30-09:45 Jana Adamíková SEPARÁCIA ZMESI ACETÓNU, ACETALDEHYDU, KYSELINY OCTOVEJ A VINYLACETÁTU
4 09:45-10:00 Terézia Šedová; Radovan Kotvan OPTIMALIZÁCIA CHLADIACEHO SYSTÉMU SLADOVNE
5 10:00-10:15 Dávid Kovačič ZOSTAVENIE A OPTIMALIZÁCIA PARNEJ BILANCIE NA ETYLÉNOVEJ JEDNOTKE
6 10:15-10:30 Matej Danko AZEOTROPICKÁ REKTIFIKÁCIA ZMESI ETANOL-VODA
7 10:30-10:45 Ivan Červeňanský MATEMATICKÉ MODELOVANIE BIOTECHNOLOGICKEJ PRODUKCIE 2-FENYLETANOLU
8 10:45-11:00 Paula Barináková NÁVRHOVÝ VÝPOČET DIFERENCIÁLNEJ REKTIFIKAČNEJ KOLÓNY
9 11:00-11:15 Jozef Halás POROVNANIE ÚČINNOSTI EXTRAKČNÝCH ROZPÚŠŤADIEL PRI DELENÍ ZMESI UHĽOVODÍKOV
10 11:15-11:30 Katarína Jantošová NÁVRHOVÝ VÝPOČET AZEOTROPICKEJ REKTIFIKAČNEJ KOLÓNY PRE SEPARÁCIU ZMESI ETANOL - VODA POUŽITÍM IÓNOVÝCH KVAPALÍN

Polygrafia a aplikovaná fotochémia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 5. poschodie, č.d. 5122

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Simona Šimonová VYUŽITIE MOLEKULOVEJ SPEKTROSKOPIE V KRIMINALISTICKO-TECHNICKEJ ANALÝZE GRAFICKÝCH OBJEKTOV - ŠTÚDIUM VIACHÁRKOVÝCH DOKUMENTOV
2 09:15-09:30 Andrea Jakubcová SKÚMANIE ÚRADNÝCH LISTÍN Z HĽADISKA PRÍTOMNOSTI OCHRANNÝCH PRVKOV
3 09:30-09:45 Dominika Lališová SKÚMANIE PRAVOSTI HOLOGRAFICKÝCH OCHRANNÝCH PRVKOV
4 09:45-10:00 Lenka Kačenková VPLYV SVETELNÉHO STARNUTIA NA VLASTNOSTI FOTOGRAFICEKJ PODLOŽKY
5 10:00-10:15 Petra Fiamová FOTOCHEMICKÁ STABILITA ANTRACHINÓNOVÝCH FARBÍV
6 10:15-10:30 Patrik Jurkovič FARBIVOM SENZIBILIZOVANÉ SOLÁRNE ČLÁNKY NA PLASTOVEJ PODLOŽKE
7* 10:30-10:45 Michal Hatala DSSC A HYBRIDNÉ SOLÁRNE ČLÁNKY
8* 10:45-11:00 Michal Oravec THE MOLECULAR SPECTROSCOPY AND CHEMOMETRIC ANALYSIS METHOD FOR ANALYSIS OF PRINTED DOCUMENTS

Poznámka: Pomocou symbolu * sú označené nesúťažné príspevky v danej sekcii (príspevky doktorandov).

Potravinárska a kozmetická technológia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: stará budova, 5. poschodie, č.d. 583

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Dominika Adamcová TVRDENIA NA OBALOCH FOTOPROTEKTÍVNEJ KOZMETIKY: PRIESKUM TRHU
2 09:15-09:30 Zuzana Burčová ANALÝZA ALFA-TOKOFEROL CHINÓNU VO FRITOVANOM SLNEČNICOVOM OLEJI
3 09:30-09:45 Lucia Godočiková MOŽNOSTI VYUŽITIA STÉVIE CUKROVEJ V POTRAVINÁRSTVE
4 09:45-10:00 Eva Hegyiová POTENCIÁL VYUŽITIA PROBIOTICKÝCH KULTÚR PRI VÝROBE FERMENTOVANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOV
5 10:00-10:15 Zuzana Litvinová RIZIKÁ PESTICÍDOV PRI EXPOZÍCIÍ KOŽE ČLOVEKA
6 10:15-10:30 Viliam Nagy DOKAZ A KVANTIFIKACIA ZVODNENIA MLIEKA
7 10:30-10:45 Veronika Straková TESTOVANIE ANTIMIKROBIÁLNEJ AKTIVITY NOVÝCH IZOLÁTOV KYSLOMLIEČNYCH BAKTÉRIÍ
8 10:45-11:00 Zuzana Vojteková MODIFIKÁCIA VISKOZITY FERMENTOVANÝCH MLIEČNYCH VÝROBKOV

Riadenie procesov

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 6. poschodie, č.d. 641

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Miroslav Benkovský RASPBERRY PI S MODULOM BRICKPI PRE OVLÁDANIE LEGOROBOTOV
2 09:15-09:30 Pavol Ďurina ROZVRH A INTERAKTÍVNY PLÁN ŠKOLY - DATABÁZA, REST API A SPRACOVANIE DÁT
3 09:30-09:45 Filip Janeček HIERARCHICKÉ RIADENIE SKUPINY VOZIDIEL
4 09:45-10:00 Daniel Janočko AUTOMATIZAČNÝ SKRIPT PRE SERVISNÉ STREDISKÁ
5 10:00-10:15 Branislav Jaroš HYDRAULICKÁ SÚSTAVA UDAQ28/3H Z POHĽADU PRIEMYSELNÉHO RIADENIA
6 10:15-10:30 Andrej Kamenický TEPELNO-OPTICKÁ SÚSTAVA UDAQ28-LT Z POHĽADU PRIEMYSELNÉHO RIADENIA
7 10:30-10:45 Martin Krippel KLASIFIKÁCIA A PREDIKCIA VLASTNOSTÍ CHEMICKÝCH LÁTOK POMOCOU NEURÓNOVÝCH SIETÍ
8 10:45-11:00 Zuzana Lacková LABORATÓRNY ELEKTRICKÝ POHON Z POHĽADU PRIEMYSELNÉHO RIADENIA
9 11:00-11:15 Ivan Malíšek PROGRAMOVANIE NXT ROBOTOV
10 11:15-11:30 Timea Némethová ROBUSTNÉ RIADENIE ZÁSOBNÍKOV KVAPALINY

Syntetická a organická chémia

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 3. poschodie, č.d. 325

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Ivana Antalová SYNTÉZA 2,3-DISUBSTITUOVANÝCH TETRAHYDROFURÁNOV, ŠTÚDIUM VPLYVU OCHRANNEJ SKUPINY NA DIASTEREOSELEKTIVITU PD(II)-KAT. CYKLIZÁCIE
2 09:15-09:30 Tomáš Čarný TOTÁLNA SYNTÉZA ANDYTRIOLU
3 09:30-09:45 Branislav Ferko ŠTÚDIUM CYKLIZAČNÝCH REAKCIÍ INDOLYLGLYCÍNOV
4 09:45-10:00 Katarína Haščičová SYNTÉZA AROMATICKEJ SUBŠTRUKTÚRY VARIOXIRÁNU
5 10:00-10:15 Miroslav Kuba SYNTÉZA 5-FLUÓRDERIVÁTOV INDOLOVÝCH FYTOALEXÍNOV
6 10:15-10:30 Martina Miháľová FLUORESCENČNE ZNAČENÉ ANALÓGY HOMOCERAMIDU HPA-12
7 10:30-10:45 Filip Mokrý OXOPROLÍNOVÉ CHIMÉRY V SYNTÉZE DERIVÁTOV FTY720 A HPA-12
8 10:45-11:00 Jakub Ondriaš PRÍPRAVA INDENOIZOCHINOLÍNOV MODIFIKOVANOU AMINOKARBONYLÁCIOU V KVAPALNEJ FÁZE
9 11:00-11:15 Mária Spišáková PRÍPRAVA 5-ČLÁNKOVÝCH CYKLICKÝCH NITRÓNOV ODVODENÝCH Z HEXÓZ
10 11:15-11:30 Marián Zeman KONFORMAČNE OBMEDZENÉ ANALÓGY ARYLCERAMIDU HPA-12

Technológia keramiky, skla a cementu

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: stará budova, prízemie, č.d. P-25 (048)

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Emília Dojcsánová KORÓZIA ZUBNÝCH IMPLANTÁTOV V MODELOVÝCH KYSLÝCH NÁPOJOCH
2 09:15-09:30 Petra Kukóová GRANULOMETRICKÉ HODNOTENIE TEHLIARSKEJ SUROVINY
3 09:30-09:45 Radek Gockert VÝROBA BIOKERAMICKÝCH MIKRO JEDNOTEK VHODNÝCH K PODPOŘE RŮSTU KOSTÍ POMOCÍ METODY DIP-COATING
4 09:45-10:00 Jiří Martykán POUŽITÍ ODPRAŠKŮ Z VÝROBY KAMENIVA JAKO PŘÍMĚSI DO SMĚSNÝCH CEMENTŮ
5 10:00-10:15 David Matoušek STUDIUM MECHANICKÉ AKTIVACE CHEMICKÝCH REAKCÍ NA FÁZOVÝCH ROZHRANÍCH MDF KOMPOZITŮ
6 10:15-10:30 Martin Šafář VÝVOJ BETONOVÝCH ZÁMĚSÍ NA BÁZI SEKUNDÁRNÍCH ALKALICKY AKTIVOVANÝCH SUROVIN
7 10:30-10:45 Miroslav Skřeček TVORBA A LABORATORNÍ PŘÍPRAVA AFT FÁZÍ
8* 10:45-11:00 Zuzana Kováčová VPLYV VEĽKOSTI SIC ČASTÍC NA OXIDAČNÚ ODOLNOSŤ KERAMIKY NA BÁZE ZRB2-SIC
9* 11:00-11:15 Matúš Žemlička HYDRAULICKÉ ZMESI APLIKOVATEĽNÉ NA SANÁCIU HISTORICKÝCH OBJEKTOV

Poznámka: Pomocou symbolu * sú označené nesúťažné príspevky v danej sekcii (príspevky doktorandov).

Technológia organických látok, vlákien a technológia ropy

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: stará budova, 4. poschodie, č.d. 432

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Dušana Zmeková ŠTÚDIUM OXIDÁCIE CYKLOHEXANÓNU V KVAPALNEJ FÁZE
2 09:15-09:30 Tomáš Zatroch KATALYTICKÁ OXIDÁCIA FURFURALU NA MALEINANHYDRID V PLYNNEJ FÁZE
3 09:30-09:45 Martin Evin SELEKTÍVNE KATALYZÁTORY PRE OXIDÁCIU FURFURALU V KVAPALNEJ FÁZE
4 09:45-10:00 Barbora Kiselová VPLYV VEĽKOSTI ČASTÍC GUMOVEJ DRVINY NA HOMOGENITU V ASFALTOVÝCH ZMESIACH
5 10:00-10:15 Dagmara Perďochová MODIFIKÁCIA POLYURETÁNOVÝCH NETKANÝCH TEXTÍLIÍ BIOAKTÍVNYMI LÁTKAMI
6 10:15-10:30 Veronika Hrabovská; Miroslava Hýlová POLYPROPYLÉNOVÉ VLÁKNA S OBSAHOM FOTOCHRÓMNYCH PIGMENTOV AKO TEXTILNÉ SENZORY PRE INTELIGENTNÉ TEXTÍLIE
7* 10:30-10:45 Adam Vojtovič VYUŽITÍ SÓJOVÉHO LECITINU V BARVENÍ POLYAMIDOVÝCH TEXTILIÍ

Poznámka: Pomocou symbolu * sú označené nesúťažné príspevky v danej sekcii (príspevky doktorandov).

Technológia plastov a kaučuku

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: stará budova, 3. poschodie, č.d. 382

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Patrícia Bošeľová POVRCHOVÁ MODIFIKÁCIA BIODEGRADOVATEĽNEJ NETKANEJ TEXTÍLIE PRE MEDICÍNSKE ÚČELY
2 09:15-09:30 Annamária Fekiačová ŠTÚDIUM VPLYVU NUKLEAČNÝCH ČINIDIEL NA KRYŠTALIZÁCIU KYSELINY POLYMLIEČNEJ
3 09:30-09:45 Ivana Gálisová ŠTUDIUM VLASTNOSTI LYOFILIZOVANÝCH KOLAGENOVÝCH MATRIC
4 09:45-10:00 Ivana Gočalová VPLYV PLNÍV NA SPRACOVATEĽSKÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIODEGRADOVATEĽNÝCH POLYMÉRNYCH ZMESÍ ZÍSKANÝCH Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV
5 10:00-10:15 Janka Marlengová MOŽNOSŤ APLIKÁCIE LIGNÍNU V GUMÁRENSKÝCH ZMESIACH
6* 10:15-10:30 Peter Boháčik VPLYV OBSAHU KOPOLYMERIZOVANÉHO ETYLAKRYLÁTU NA VLASTNOSTI EMULZNE PRIPRAVENÝCH KOPOLYMÉROV NA BÁZI STYRÉNU
7* 10:30-10:45 Zuzana Nádvorníková STABILIZACE KOVALENTNĚ VÁZANÝMI UV STABILIZÁTORY
8* 10:45-11:00 L. Zárybnická PŘÍPRAVA DERIVÁTU HEXACHLORO-CYKLO-TRIFOSFAZENU VHODNÉHO JAKO TVRDIDLO PRO EPOXIDY

Poznámka: Pomocou symbolu * sú označené nesúťažné príspevky v danej sekcii (príspevky doktorandov).

Výživa a hodnotenie potravín

Zloženie komisie:

Rokovacia miestnosť: nová budova, prízemie, miestnosť CH13

Por. Čas Prezentujúci Názov príspevku
1 09:00-09:15 Zuzana Bellovičová HODNOTENIE RASTU A METABOLICKEJ AKTIVITY PROBIOTICKÉHO KMEŇA LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG OD ZLOŽENIA RYŽOVÉHO SUBSTRÁTU
2 09:15-09:30 Veronika Ferenčíková DYNAMIKA RASTU STAPHYLOCOCCUS AUREUS V ZÁVISLOSTI OD FAKTOROV PROSTREDIA
3 09:30-09:45 Filip Hajdu MONITORING VYBRANÝCH REZISTENTNÝCH DRUHOV BAKTÉRIÍ V ODPADOVÝCH VODÁCH A KALOCH VO VSETÍNE
4 09:45-10:00 Monika Hornická MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA MATERSKÉHO MLIEKA A SUŠENÉHO DOJČENSKÉHO MLIEKA S OBSAHOM PROBIOTÍK
5 10:00-10:15 Zuzana Matejčeková RAST A PREŽÍVANIE BAKTÉRIÍ MLIEČNEHO KYSNUTIA V CEREÁLNYCH MATRICIACH
6 10:15-10:30 Lucia Michalová ANTIMIKROBÁLNA AKTIVITA CESNAKU
7 10:30-10:45 Lucia Nádaská VÝBER JAČMENNÉHO EXTRUDÁTU NA PRÍPRAVU CEREÁLNEJ SUSPENZIE S PROBIOTICKÝMI A PREBIOTICKÝMI VLASTNOSŤAMI
8 10:45-11:00 Dominika Svobodová ENZÝMOVÁ HYDROLÝZA GLUTÉNU PRE APLIKAČNÉ ÚČELY V BEZLEPKOVEJ DIÉTE
9 11:00-11:15 Juliana Šimončicová DEVITALIZÁCIA MYKOFLÓRY NA POVRCHU ZŔN NÍZKOTEPLOTNOU PLAZMOU
10 11:15-11:30 Roman Vašíček IZOLACE A PRŮKAZ PROBIOTICKÉ DNA V TRVANLIVÝCH MASNÝCH VÝROBCÍCH