FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2013 - Záverečná správa

15. študentská vedecká konferencia v oblasti chémie, chemickej a potravinárskej technológie

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT STU v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967. 13. novembra 2013 sa uskutočnila 47. fakultná ŠVK FCHPT STU, ktorá bola zároveň 15. celoslovenskou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. V rámci 15. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.

Na konferencii sa zúčastnilo 163 študentov piatich fakúlt piatich slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, Drevárska fakulta TU Zvolen, PriF UPJŠ Košice, Hutnícka fakulta TU Košice a FCHPT STU), čo je o 2 študentov menej ako v minulom akademickom roku. Z Českej republiky na ŠVK prišlo 23 zástupcov, a to z Chemickej fakulty a Fakulty Strojného inžinierstva VUT Brno, Prírodovedeckej fakulty UK Praha, Fakulty chemickotechnologickej Univerzity Pardubice. Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Prehľad sekcií na 15. celoštátnej ŠVK v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov z FCHPT Počet účastníkov z ČR Počet účastníkov z iných VŠ z SR Počet členov v komisii z ČR Počet členov v komisii z iných VŠ z SR
1 Anorganická chémia 9 5 1 3 2 -
2 Organická chémia 10 8 1 1 - -
3 Fyzikálna chémia 9 8 - 1 - -
4 Separačné metódy v analytickej chémii 7 6 1 - 2 -
5 Elektrochemické metódy v analytickej chémii 7 2 4 1 - -
6 Anorganická technológia 6 2 4 - - -
7 Technológia keramiky, skla a cementu 7 2 3 2 - -
8 Technológia organických látok 8 8 - - - -
9 Drevo, papier, polygrafia a fotochémia 11 7 3 1 - -
10 Identifikácia a ochrana materiálov v dokumentoch a objektoch dedičstva 11 11 - - - -
11 Technológia polymérnych materiálov 10 10 - - - -
12 Riadenie procesov 10 10 - - - -
13 Biochémia a mikrobiológia 9 7 2 1 - -
14 Biochemická technológia 11 11 - - - -
15 Potravinárska a kozmetická technológia 7 7 1 - 1 -
16 Výživa a hodnotenie potravín 7 7 - - 1 -
17 Environmentálne inžinierstvo 11 7 3 1 - -
18 Ekonomika a manažment 10 15 - - - -
19 Jazyková sekcia (konala sa 21. 05. 2014) 19 19 - - - -
  SPOLU 179 152 23 11 4 -

Celkovo bolo na ŠVK v roku 2013 prezentovaných 179 prác (o 2 menej ako pred rokom), ktoré boli rozdelené do 19 odborných sekcií (vrátane v máji konanej jazykovej sekcie). Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos, prínos pre prax ako aj spracovanie prezentácie a prednes prezentovaných prác. Hodnotiace komisie, ktorých členov nominovali riaditelia ústavov, pozitívne hodnotili vysokú odbornú úroveň prezentovaných prác. V každej sekcii bolo vyhodnotených päť najlepších prác, autori prvých troch najlepších prác získali motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.

Jazyková sekcia ŠVK, ktorú oddelenie jazykov z organizačných dôvodov usporadúva vždy na konci letného semestra, sa uskutočnila 23. mája 2014 a zúčastnilo sa jej 19 účastníkov. Výber tém sa orientoval na chémiu a technické disciplíny. Študenti preukázali nielen pokročilú úroveň angličtiny, ale aj hlbšie tematické vedomosti, niektoré práce obsahovali aj jednoduchý výskum a štatistiku. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia preukázali vynikajúcu úroveň prezentácií, schopnosť reagovať na otázky odborníkov a obhájiť svoj názor v diskusii.

Mimoriadne štipendium z mimoriadnej účelovej dotácie MŠVVaŠ SR, ktorú sme dostali v decembri, a z vlastných zdrojov bolo udelené študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej sekcii.