FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2012 - Záverečná správa

14. Študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT STU v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967. 14. novembra 2012 sa uskutočnila 46. fakultná ŠVK, ktorá bola zároveň 14. celoštátnou ŠVK v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou. V rámci 14. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu. Z ŠVK bol vydaný zborník abstraktov prác na CD.

Na konferencii sa zúčastnilo 147 študentov štyroch fakúlt štyroch slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PriF UPJŠ Košice a FCHPT STU), čo je o 7 študentov viac ako v minulom akademickom roku. Z Českej republiky na ŠVK prišlo 22 zástupcov, a to z Chemickej fakulty VUT Brno, VŠCHT Praha, Prírodovedeckej fakulty UP Olomouc, KU Praha, Fakulty chemicko-technologickej TU Pardubice. Prehľad sekcií, počtu účastníkov a prezentovaných prác je v tab. 40.
Celkovo bolo na ŠVK prezentovaných 166 prác, ktoré boli rozdelené do 21 odborných sekcií (vrátane už v máji konanej jazykovej sekcie). Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali prácnosť, náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos, ako aj spracovanie prezentácií a abstraktov prác a prednes prezentovaných prác. Hodnotiace komisie, ktorých členov nominovali riaditelia ústavov, pozitívne hodnotili vysokú odbornú úroveň prezentovaných prác. V každej sekcii bolo vyhodnotených päť prác.

Jazyková sekcia ŠVK, ktorú oddelenie jazykov z organizačných dôvodov usporadúva vždy na konci letného semestra, sa uskutočnila 17. mája 2012 a zúčastnilo sa jej 17 účastníkov. Výber tém sa orientoval na chémiu a technické disciplíny. Študenti preukázali nielen pokročilú úroveň angličtiny, ale aj hlbšie tematické vedomosti, niektoré práce obsahovali aj jednoduchý výskum a štatistiku. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia preukázali vynikajúcu úroveň prezentácií, schopnosť reagovať na otázky odborníkov a obhájiť svoj názor v diskusii.

Mimoriadne motivačné štipendium bolo udelené študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej sekcii.

Tabuľka: Prehľad sekcií na 14. celoštátnej ŠVK odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

  Názov sekcie Počet prác Počet účastníkov z FCHPT Počet účastníkov z ČR Počet účastníkov z iných VŠ v SR Počet členov komisie z ČR Počet členov komisie z iných VŠ v SR
1 Anorganická chémia 6 4 1 1 - -
2 Fyzikálna chémia 6 5 1 - - -
3 Analytická chémia 9 4 2 3 1 -
4 Bioanalytická chémia 9 3 1 5 - -
5 Anorganická technológia 9 5 4 - 1 -
6 Technológia keramiky, skla a cementu 7 2 5 - - -
7 Technológia organických látok 7 7 - - - -
8 Technológia ropy a petrochémia 6 6 - - - -
9 Drevo, papier, polygrafia a fotochémia 7 8 - - - -
10 Riadenie procesov 6 6 - - - -
11 Informačné technológie 7 6 - - - -
12 Biochémia a mikrobiológia 11 8 - 4 - 1
13 Biochemické technológie 6 4 - 2 - -
14 Fermentačné technológie a transformácie 6 6 - - - -
15 Potravinárska a kozmetická technológia 8 7 1 1 - -
16 Bioaktívne látky v potravinách 5 2 1 2 1 -
17 Zdravotné, mikrobiologické a technologické aspekty potravín 8 5 2 1 1 -
18 Evironmentálne inžinierstvo 9 6 3 - - -
19 Chemické aspekty životného prostredia 1- 5 1 4 - -
20 Ekonomika a manažment 7 8 - - - -
21 Jazyková sekcia (konala sa 19.-5.2-12) 17 17 - - - -
  SPOLU 166 124 22 23 4 1