FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2011 - Záverečná správa

13. Študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FCHPT STU v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Zapájajú sa do nej najlepší študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí tak dostávajú príležitosť zúčastniť sa na riešení výskumných úloh pracovísk fakulty a bližšie spoznať vedeckú prácu. ŠVOČ na FCHPT riadi rada ŠVOČ pod vedením prodekana a predsedu. Do rady sú delegovaní zástupcovia všetkých oddelení a pracovísk FCHPT a aj zástupca študentov. Na začiatku akademického roka 2009/2010 bol vymenovaný za predsedu rady ŠVOČ Ing. Peter Čopan, PhD.

Výstupmi študentov zapojených do ŠVOČ sú práce prezentované na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá sa na FCHPT koná od roku 1967. Od roku 1999 organizuje FCHPT študentské vedecké konferencie ako celoštátne študentské vedecké konferencie v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia a pozýva na ne študentov vysokých škôl s príbuzným zameraním na Slovensku i v Českej republike. ŠVK sa usporadúva v novembri s výnimkou jazykovej sekcie, ktorá sa koná tradične v máji a zúčastňujú sa jej najmä študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

V akademickom roku 2011/2012 sa uskutočnila 45. fakultná ŠVK FCHPT STU, ktorá bola zároveň 13. celoštátna ŠVK v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

V poradí 13. študentská vedecká konferencia v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia sa konala 9. novembra 2011. V rámci konferencie prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu. Na konferencii sa zúčastnili študenti siedmich fakúlt siedmich slovenských vysokých škôl (PriF UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PriF UPJŠ Košice, HF TU Košice, FPV UKF Nitra, TU Zvolen a FCHPT STU), ako aj študenti z Chemickej fakulty VUT Brno, VŠCHT Praha, VŠB Ostrava, KU Praha, FCHT Univerzita Pardubice, takže išlo opäť o medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu na pôde našej fakulty. Hodnotiace komisie, ktorých členov nominovali riaditelia ústavov, pozitívne hodnotili vysokú odbornú úroveň prezentovaných prác. Študenti, umiestnení na 1. – 3. mieste v jednotlivých sekciách, boli finančne ocenení.

Jazyková sekcia ŠVK, ktorú oddelenie jazykov z organizačných dôvodov usporadúva vždy na konci letného semestra, sa uskutočnila 18. mája 2011. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia preukázali vynikajúcu úroveň prezentácii, schopnosť reagovať na otázky odborníkov a obhájiť svoj názor v diskusii.

Prehľad sekcií, počet súťažiacich študentov a počet prezentovaných prác na 13. študentskej vedeckej konferencii v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia je uvedený v tabuľke 32.

Tabuľka: Prehľad sekcií na 13. ŠVK.

Por. čís. Sekcia Počet súťažiacich študentov Počet prác
1. Anorganická chémia 10 10
2. Organická chémia 12 12
3. Fyzikálna chémia a chemická fyzika 6 6
4. Analytická chémia I (Elektrochemické metódy) 7 7
5. Analytická chémia II (Optické metódy) 6 6
6. Analytická chémia III (Separačné metódy) 6 6
7. Anorganická technológia a materiály 11 11
8. Organická technológia 8 8
9. Drevo, papier, polygrafia a fotochémia 8 8
10. Riadenie procesov I 8 7
11. Riadenie procesov II 8 7
12. Biochémia a mikrobiológia 7 7
13. Potravinárska a kozmetická technológia 7 6
14. Biochemická technológia I 8 8
15. Biochemická technológia II 7 7
16. Výživa a hodnotenie potravín I. (Chemicko-analytické metódy v potravinárstve a zdravie človeka) 8 8
17. Výživa a hodnotenie potravín II. (Mikrobiologické a biologické metódy v potravinárstve) 6 6
18. Ekonomika a manažment podnikov 8 6
19. Jazyková sekcia (anglický jazyk) 18.5.2011 20 20
  Spolu 161 156