FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2008 - Záverečná správa

10. Študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie

ŠVOČ na FCHPT oficiálne funguje od roku 1967, kedy sa konala prvá študentská vedecká konferencia. V roku 2004 sa teda uskutočnila už 38. Fakultná študentská vedecká konferencia FCHPT STU. Od roku 1998, po zavedení dvojstupňového (bakalárskeho a inžinierskeho) štúdia, sa konferencie konajú na začiatku zimného semestra, t. j. v októbri. Predišlo sa tým kolízii s odovzdávaním bakalárskych projektov a umožnila sa účasť aj pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia.

Od roku 1999 organizujeme študentské vedecké konferencie ako Celoštátne študentské konferencie v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie a pozývame na ne študentov všetkých slovenských vysokých škôl s príbuzným zameraním. Študentské vedecké konferencie (ako aj celá študentská vedecká a odborná činnosť) by sa mali riadiť Smernicou MŠ SR z 29. 10. 1991 č. 5323/1991-62 o konaní študentských vedeckých konferencií a prehliadok umeleckých diel a výkonov študentov vysokých škôl, ktorú by ale bolo potrebné novelizovať. Odmeny pre víťazov súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu však MŠ SR podľa uvedenej vyhlášky fakultám nie vždy prideľoval.

Na študentskej vedeckej konferencii sa v polovici deväťdesiatych rokov zúčastňovalo okolo 100 študentov CHTF v 12 odborných sekciách, v tomto roku bolo otvorených 21 odborných sekcií a počet študentov bol 184 študentov (z toho 20 v jazykovej sekcii). Od zrušenia podpory ŠVOČ prostredníctvom platenia „študentských vedeckých a pedagogických síl“ začiatkom 90. rokov sa nedarilo udržovať ŠVOČ ako dobrovoľnú dlhodobú individuálnu prácu učiteľa so svojím študentom (na konferenciu mnohé oddelenia naďalej posielajú viac-menej povinne študentov so svojimi bakalárskymi projektmi). Ťažiskovú skupinu účastníkov konferencie by mali tvoriť študenti inžinierskeho štúdia, ktorí by mali mať za sebou viac než dva roky práce so svojím školiteľom.

Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na FCHPT riadi Rada ŠVOČ pod vedením príslušného prodekana a svojho predsedu. Do Rady sú delegovaní zástupcovia všetkých oddelení a pracovísk FCHPT a tiež zástupca študentov. Na začiatku akademického roka 2005/2006 bol menovaný za predsedu Rady ŠVOČ doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD., ktorý si plní svoju úlohu s plnou zodpovednosťou, za čo mu patrí vysloviť minimálne poďakovanie.

V poradí 10. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie sa konala 19. novembra 2008. V rámci konferencie prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu. Na konferencii sa zúčastnili študenti ôsmich fakúlt siedmych slovenských vysokých škôl (FaF a PrF UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PriF UPJŠ Košice, HF TU Košice, FPV UKF Nitra, TU Zvolen a FCHPT STU), ako aj opäť o medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu na pôde našej fakulty. (Osobitnú súčasť konferencie tvorí jazyková sekcia, ktorú Katedra jazykov z organizačných dôvodov usporadúva vždy v máji – na konci letného semestra.)

Tabuľka: Študentská vedecká konferencie na FCHPT STU - 184 účastníkov, z toho 42 študentov z iných fakúlt.

Por. čís. Sekcia Počet súťažiacich študentov Počet prác
1. Anorganická chémia I. 7 6
2. Anorganická chémia II. 6 6
3. Organická, bioorg. a medicínska chémia 14 14
4. Fyzikálna chémia 7 7
5. Analytická chémia 7 7
6. Anorganická technológia a materiály 8 7
7. Organická technológia 9 9
8. Drevo, papier, polygrafia a fotochémia 10 10
9. Chemické a biochemické inžinierstvo 9 9
10. Informatizácia, informačné technológie 10 10
11. Procesná automatizácia 8 8
12. Modelovanie a riadenie procesov 10 10
13. Biochémia a mikrobiológia 8 8
14. Biotechnológia I. 8 8
15. Biotechnológia II. 7 7
16. Potravinárska technológia 9 9
17. Antioxidanty, výživa a ochrana zdravia 6 6
18. Mikrobiologické, biologické a chemické metódy v potravinárstve 6 6
19. Environmentálne inžinierstvo - technológie 8 6
20. Chémia a biol. životného prostredia 7 7
21. Jazyková sekcia 20 20
  Spolu 184 180